Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Współczesna kultura religijna - analiza świadectw tekstowych i wizualnych
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-2-213-KW-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Visual Communication and Graphic Design
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Pasek Zbigniew (pasek@agh.edu.pl)
Module summary

Proseminarium ma za zadanie opracowanie konceptualne tematu i problematyki badawczej planowanej pracy magisterskiej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość znaczenia nauk społecznych i humanistycznych dla analizy i wyjaśniania zmian zachodzących we współczesnym świecie. KLT2A_K09 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. KLT2A_U01 Presentation
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. KLT2A_U05, KLT2A_U23, KLT2A_U22 Presentation,
Participation in a discussion
M_U003 Potrafi wszechstronnie wykorzystać zasady i reguły prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej. KLT2A_U19 Activity during classes,
Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. KLT2A_W06, KLT2A_W02 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion
M_W002 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . KLT2A_W22 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion
M_W003 Zna i dogłębnie rozumie główne pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego KLT2A_W21 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia nauk społecznych i humanistycznych dla analizy i wyjaśniania zmian zachodzących we współczesnym świecie. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wszechstronnie wykorzystać zasady i reguły prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna i dogłębnie rozumie główne pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 5 h
Contact hours 5 h
Module content
Seminar classes (15h):

(Pro)seminarium przygotowuje uczestników do jak najlepszego i terminowego napisania pracy magisterskiej, a także do podjęcia dalszej samodzielnej pracy naukowej.
Podejmowana praca na naszym seminarium dotyczyć będzie zatem następujących obszarów :
- relacja między religią i kulturą,
- antropologia literatury,
- kultura religijna współczesnej Polski
- różne aspekty współczesnej kultury popularnej,
- interpretacje wizualnych aspektów kultury.
Jestem także otwarty na różne propozycje własne – do negocjacji.

W pierwszej kolejności chciałbym współpracować z osobami, które chciałyby się podjąć pisania pracy na jedno z poniższych zagadnień:
- wpływ idei i praktyk religijnych na niereligijne obszary kultury
- motywy religijne (lub nowej duchowości) w literaturze pięknej, teatrze współczesnym, filmie.
- subkultury w Polsce
- nowe ruchy religijne, New Age, ezoteryka w XIX i XX wieku
- obecność religii i duchowości w nowych mediach
- historia idei religijnych
- wizualna i tekstowa obecność religii w polskim Internecie
- ewangelikalny i zielonoświątkowy protestantyzm (szczególnie jego nowe nurty powstałe w XX wieku)
- inne, własne pomysły do negocjacji na dyżurach w styczniu

Metodologia badań – do uzgodnienia.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

zaliczenie poszczególnych zajęć to wykazanie postępów w pisaniu pracy oraz znajomość określonej przez prowadzącego bibliografii

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena uwzględnia obecności na zajęciach oraz oddany w terminie odpowiedniej jakości rozdział pracy magisterskiej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

podwojenie pracy i dodatkowe konsultacje na dyżurach prowadzącego

Prerequisites and additional requirements:

Wymagania i „mapa drogowa”:
Zaliczenie seminarium to oddanie tekstu o rozmiarach ok. 10 stron zawierającego konceptualizacji tematu, a także/lub ustalenia terminologiczne lub metodologię.
Nieobecność (usprawiedliwiona) na seminariach musi wiązać się z konsultacją (najlepiej w tym samym tygodniu lub w następnym) na dyżurze. Zapewnia to ciągłość i równy rytm wspólnej pracy. Brak stałego kontaktu uniemożliwia zaliczenie proseminarium.

Recommended literature and teaching resources:

A. Jawłowska, Nowa duchowość. Od kontrkultury do New Age, w: Religia i kultura w globalizującym się świecie, red. M. Kempny i G. Woroniecka, Kraków 1999, s. 51-70
M.Jacyno, Kultura iundywidualizmu, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2007
M.Zowczak, Religijność na pograniczach, Warszawa 2015.
Th. Luckamnn, Niewidzialna religia. Problem religii we współczesnym świecie, przeł. L.Bluszcz, Nomos, Kraków 1996
Z.Pasek, Nowa duchowość, Konteksty kulturowe, Aureus, Kraków 2013.
Z.Pasek, Kultura religijna protestantyzmu, Libron, Kraków 2014
J.Mariański, Religia w społeczeństwie ponowoczesnym, Warszawa 2010, część pt. Nowa duchowość jako fenomen ponowoczesności – alternatywa czy dopełnienie religijności (s. 195n)
P.Socha, Na tropach duchowości – czym jest i czym może być duchowość, w: „Nomos. Kwartalnik Religioznawczy” 2003, nr 43/44
D.Hall, New Age w Polsce: Lokalny wymiar globalnego zjawiska, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007
Media a religia, red. I.Borkowski, B.Jastrzębski, D.Lewiński, Wrocław 2011 (stąd artykuły następujących autorów: J.Jastrzębski, J.Kurowicki, P.Popiół-Wojciechowska, K.Stasiuk Krajewska, A.Bednarska-Stec)
M.Marczak, Poetyka filmu religijnego, Kraków 2000.
Poszukiwanie i degradowanie. Sacrum w kinie, red. M.Przylipiak i K.Kornacki, Gdańsk 2002.
„Kwartalnik filmowy” nr 45 (105) 2004, pt. „Sacrum w filmie”.
Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. A.Chałupnik, W.Dudzik, M.Kanabrodzki, L.Kolankiewicz (wstęp i red.), UW, Warszawa 2005 (tu rozdziały: Rytualizacja; Ofiara; Oczyszczenia; Stygmatyzacja ciała)
M. Hopfinger, Doświadczenie audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej, Warszawa 2003
K. Olechnicki, Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003
J.Tokarska-Bakir, Obraz osobliwy. Hermeneutyczna lektura źródeł etnograficznych. Wielkie opowieści, Kraków 2000, tu rozdział I – Nierozróżnialność: gra jako model religijności (s. 33-74)
Sugerowana literatura w języku angielskim:
H.Hanegraaff, New Age Religion and Western Culture. Esoterism in the Mirror of Secular Thought, Leiden, Koeln, New York 1996
P. Heelas, L. Woodhead, B. Seel, B. Szerszynski, K. Tusting, The Spiritual Revolution: Why Religion is Giving Way to Spirituality (Religion and Spirituality in the Modern World), Blackwell, Oxford 2005.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Z.Pasek, Kultura religijna protestantyzmu, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2014, s.268
Protestancka kultura słowa, red. Z.Pasek, Nomos, Kraków 2009
Poza kulturą nie ma zbawienia, red. J.Dębicki, Z.Pasek, K.Skowronek, Libron, Kraków 2014, s.311
Z.Pasek i K.Skowronek, Nowa duchowość – w nowych serialach telewizyjnych, w: Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, red. M.Filiciak i B.Giza, Warszawa 2011, Wydawnictwo naukowe SCHOLAR, s. 43-61
A.Dyczewska i Z.Pasek, Man and Nature. A New Project on New Spirituality/ Człowiek i natura. Nowy projekt nowej duchowości, w: PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT/Problemy Ekorozwoju, 2012 (2), s.67-76.
Z.Pasek i A.Jędruch, Jerzy Grotowski – między teatrem, duchowością a religią, w: Religia. Religijność. Duchowość, red. H.Grzymała-Moszczyńska i D.Motak, Kraków 2015, s. 77-88.
Z.Pasek, Mnemotopika polskiego protestantyzmu, “Przegląd Kulturoznawczy” 2012, vol 1 (11), s.94-111

Additional information:

Pomocne będą także:

W. Marciszewski, Metody analizy tekstu naukowego, Warszawa 1977
G. Gambarelli, Z Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską? Kraków 1995
J. Weiner, Technika pisania i prezentowania prac naukowych, Kraków 1992
Z. Pietrasiński, Sztuka uczenia się, Warszawa 1990
J. Maćkiewcz, Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1995
J.Godziszewski, Problematyka metodologiczna seminarium magisterskiego (jak pisać pracę magisterską?), Lublin 1987
J. Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej, Warszawa 1997