Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Media wobec przemian społeczno-kulturowych w Polsce
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-2-214-KW-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Visual Communication and Graphic Design
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Siwik Anna (siwikan@agh.edu.pl)
Module summary

Celem proseminarium jest opracowanie wstępnych założeń teoretycznych i badawczych pracy magisterskiej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu nauk humanistycznych. KLT2A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. KLT2A_U01 Presentation
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. KLT2A_U05, KLT2A_U09, KLT2A_U22 Presentation,
Participation in a discussion
M_U003 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Potrafią ocenić skutki zachodzących przeobrażeń w sferze kultury i w wymiarze społecznym. KLT2A_U11 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion
M_U004 Potrafi wszechstronnie wykorzystać zasady i reguły prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej. KLT2A_U19 Activity during classes,
Presentation
M_U005 Prowadzi wstępną pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego na poziomie koniecznym do przygotowania pracy dyplomowej. KLT2A_U12 Diploma thesis preparation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. Rozumie determinanty przemian społeczno-kulturowych. KLT2A_W06, KLT2A_W02 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion
M_W002 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym. Potrafi wskazać związki pomiędzy zachodzącymi procesami. KLT2A_W22 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion
M_W003 Zna i dogłębnie rozumie główne pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego KLT2A_W21 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu nauk humanistycznych. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Potrafią ocenić skutki zachodzących przeobrażeń w sferze kultury i w wymiarze społecznym. - - - - - + - - - - -
M_U004 Potrafi wszechstronnie wykorzystać zasady i reguły prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej. - - - - - + - - - - -
M_U005 Prowadzi wstępną pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego na poziomie koniecznym do przygotowania pracy dyplomowej. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. Rozumie determinanty przemian społeczno-kulturowych. - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym. Potrafi wskazać związki pomiędzy zachodzącymi procesami. - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna i dogłębnie rozumie główne pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 5 h
Contact hours 5 h
Module content
Seminar classes (15h):

Seminarium skierowane jest do osób, które interesują się zagadnieniami związanymi z przemianami społeczno-kulturowymi w Polsce w okresie od II wojny światowej po czasy współczesne włącznie, a w szczególności problemami: życia codziennego, kwestii kobiecych, migracji, pamięci historycznej i regionalizmu. Położony zostanie szczególny nacisk na medialny przekaz w tym obszarze.
1. Polityczne uwarunkowania przeobrażeń społeczno-kulturowych w Europie po II wojnie światowej.
2. Zmiany w strukturze społecznej.
3. Powojenne przemiany w systemie wartości społeczeństw europejskich.
4. Przeobrażenia obyczajowe w realiach powojennego świata.
5. Między akceptacją a krytyką społeczeństwa kapitalistycznego – źródła i konsekwencje.
6. Ruchy społeczne lat 60. i 70. XX w.
7. Nowe tendencje rozwojowe w kulturze (film, teatr, malarstwo, literatura, muzyka).
8. Urbanizacja i jej kulturowe konsekwencje.
9. Konsumpcjonizm jako zjawisko społeczne.
10. Rozwój nowych form komunikacji społecznej.
11. Wpływ globalizacji na życie społeczne i kulturowe społeczeństw europejskich na przełomie XX i XXI w.
12. Alternatywne wizje urządzenia życia zbiorowego.
13. Kościół katolicki wobec nowych wyzwań życia zbiorowego.
14. Przemiany społeczno-kulturowe w Polsce po II wojnie światowej – główne tendencje i zjawiska.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W przypadku niezaliczenia seminarium w pierwszym terminie, student przystępuje do zaliczenia poprawkowego na takich samych zasadach, jakie obowiązywały w terminie pierwszym.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena będzie uwzględniała:
– aktywność na zajęciach
- postęp w przygotowywaniu pracy magisterskiej oraz jakość wykonanej pracy

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który opuści więcej niż dwa spotkania ustala z osobą prowadzącą zajęcia zakres i formę wyrównania zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

Recommended literature and teaching resources:

1. Briggs A., Burke P. Społeczna historia mediów, Warszawa 2010
2. Słabek H., O społecznej historii Polski 1945 – 1989, Warszawa 2009
3. Jenkins Henry, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2006
4. Polska europejska czy narodowa (red.) Maria Jarosz, Warszawa 2014

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://bpp.agh.edu.pl/autor/siwik-anna-04069

Additional information: