Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
"Przyjemność, aktywność, indywidualizm, moda". Badania nad kulturą popularną
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-2-215-KW-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Visual Communication and Graphic Design
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Skowronek Katarzyna (kskowronek85@gmail.com)
Module summary

Problematyka seminarium i prac magisterskich obejmuje zagadnienia analizy i interpretacji zjawisk istniejących we współczesnej kulturze popularnej, badanych metodami tekstologicznymi, dyskursywnymi, semiotycznymi. Omówione zostaną najważniejsze przejawy i cechy współczesnej popkultury oraz obszarów, w których jej obecność jest szczególnie widoczna.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość znaczenia nauk społecznych i humanistycznych dla analizy i wyjaśniania zmian zachodzących we współczesnym świecie. KLT2A_K09 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. KLT2A_U01 Presentation
M_U002 Potrafi wszechstronnie wykorzystać zasady i reguły prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej. KLT2A_U19 Activity during classes,
Presentation
M_U003 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. KLT2A_U05, KLT2A_U22, KLT2A_U12 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion
M_U004 Prowadzi pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego na poziomie koniecznym do przygotowania pracy dyplomowej. KLT2A_U13, KLT2A_U11, KLT2A_U06 Diploma thesis preparation
M_U005 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. KLT2A_U11 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. KLT2A_W06, KLT2A_W02 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion
M_W002 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . KLT2A_W22 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion
M_W003 Zna i dogłębnie rozumie główne pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego KLT2A_W21 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia nauk społecznych i humanistycznych dla analizy i wyjaśniania zmian zachodzących we współczesnym świecie. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi wszechstronnie wykorzystać zasady i reguły prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. - - - - - + - - - - -
M_U004 Prowadzi pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego na poziomie koniecznym do przygotowania pracy dyplomowej. - - - - - + - - - - -
M_U005 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna i dogłębnie rozumie główne pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 5 h
Contact hours 5 h
Module content
Seminar classes (15h):

Proponowana tematyka spotkań:
1. spotkanie organizacyjne: rozmowa o własnych zainteresowaniach badawczych; próba wyznaczenia kierunku badań indywidualnych lub/i zespołowych;
2. powtórzenie zasad redagowania tekstu pracy magisterskiej; struktura i kompozycja, styl, bibliografia, aparat krytyczny;
3. definicje i zasięg kultury popularnej; przyjemności popkultury;
4. konsumpcja i konsumeryzm w kulturze popularnej; zjawisko mody;
5. kultura indywidualizmu a wspólnotowość w kulturze popularnej;
6. erotyzm w kulturze popularnej;
7. płeć/gender w kulturze popularnej;
8. analiza wybranego zjawiska kultury popularnej.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Celem proseminarium jest: 1. opracowanie przez studenta indywidualnego tematu i wstępnych założeń teoretyczno-metodologicznych pracy magisterskiej; 2. wspólna refleksja nad badaniami kultury popularnej (stanowiska, perspektywy, metodologie).
W przypadku niezaliczenia seminarium w pierwszym terminie, student przystępuje do zaliczenia poprawkowego na takich samych zasadach, jakie obowiązywały w terminie pierwszym.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Wymagania obligatoryjne do uzyskania zaliczenia z proseminarium:
1. obecność (możliwa jest jedna nieobecność w semestrze)
2. aktywność / udział w dyskusji, przygotowanie do zajęć
3. ustalenie tematu pracy; napisanie konspektu oraz 10-15 stron pracy (najczęściej jest to fragment rozdziału teoretycznego)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który opuści więcej niż dwa spotkania ustala z osobą prowadzącą zajęcia zakres i formę wyrównania zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

-

Recommended literature and teaching resources:

Literatura będzie dostosowana do konkretnych zajęć i podawana każdorazowo przed zajęciami (kilka-kilkanaście stron tekstów różnych autorów; por. niżej)
1. W. J. Burszta, Kultura popularna jako wspólnota uczuciowa, Kultura Popularna, 2002 nr 1.
2. J. Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, Kraków 2010, r. 2 i 3.
3. M. Krajewski, Kultury kultury popularnej, Poznań 2003, część I.
4. J. Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, Kraków 2003, r. 1, 2, 4, 5, 7.
5. D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998, r. 1, 2, 6.
6. K. Banaszkiewicz, Nikt nie rodzi się telewidzem, Kraków 2000.
7. Bauman o popkulturze. Wypisy, wyb. M. Halawa, P. Wróbel, Warszawa 2008.
8. A. Ben-Ze’ev, Miłość w sieci. Internet i emocje. Poznań 2005.
9. B. Brzozowska, Gen X. Pokolenie konsumentów, Kraków 2005.
10. W. J. Burszta, Od mowy magicznej do szumów popkultury, Warszawa 2009.
11. J. Burszta, W. Kuligowski, Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie, Warszawa 2005.
12. M. Czubaj, Biodra Elvisa Presleya. Od paleoherosów do neofanów, Warszawa 2007.
13. Dziecko w świecie mediów i konsumpcji, red. M. Bogunia-Borowska, Kraków 2006.
14. U. Eco, Superman w literaturze masowej. Powieść popularna: pomiędzy retoryką a ideologią, Kraków 2008.
15. T. Edensor, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, Kraków 2004.
16. Film: fabryka emocji, red. K. Klejsa, T. Kłys, Kraków 2003.
17. Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów, W. Godzic, M. Żakowski (red.), Warszawa 2007.
18. W. Godzic, Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej, Kraków 1996.
19. W. Godzic, Rozumieć telewizję, Kraków 2001.
20. W. Godzic, Telewizja jako kultura, Kraków 2002.
21. W. Godzic, Telewizja i jej gatunki po „Wielkim Bracie”, Kraków 2004.
22. W. Godzic, Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów. Warszawa 2007.
23. M. Halawa, Życie codzienne z telewizorem, Warszawa 2006.
24. Intermedialność w kulturze końca XX wieku, red. A. Gwóźdź, Białystok 1998.
25. H. Jacoby, W. Irwin, Dr House i filozofia – wszyscy kłamią. Gliwice 2009
26. Kiczosfery współczesności, red. W. Burszta, E. Sekuła, Warszawa 2008.
27. P. Kowalski, Popkultura i humaniści. Daleki od kompletności remanent spraw, poglądów i mistyfikacji, Kraków 2004.
28. M. Krajewski, Kultury kultury popularnej, Poznań 2003.
29. K. Krzan, Ekstaza w wersji pop. Poszukiwania mistyczne w kulturze popularnej, Warszawa 2008.
30. Kultura Popularna (kwartalnik), red. nacz. W Godzic, Kraków-Warszawa.
31. Kultura popularna: konteksty teoretyczne i społeczno-kulturowe, red. A. Gromkowska-Melosik, Z. Melosik, Kraków 2010.
32. Kultura popularna – tożsamość – edukacja, red. D. Hejwosz, W. Jakubowski, Kraków 2010.
33. A. Lewicki, Od House’a do Shreka. Seryjność w kulturze popularnej, Wrocław 2011.
34. G. Makowski, Świątynia konsumpcji. Geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego, Warszawa 2003.
35. Między powtórzeniem a innowacją. Seryjność w kulturze, red. A. Kisielewska, Kraków 2004.
36. Niedyskretny urok kiczu. Problemy filmowej kultury popularnej, red. G. Stachówna, Kraków 1997.
37. A. Nacher, Tele-płeć. Gender w telewizji doby globalizacji. Kraków, 2008 (rozdział “Znaczenia jako negocjacja”).
38. E. Nieroba, A. Czerner, M. Szczepański, Flirty tradycji z popkulturą. Dziedzictwo kulturowe w późnej nowoczesności. Warszawa 2010.
39. A. Ogonowska, Voyeuryzm telewizyjny. Między ontologią telewizji a rzeczywistością telewidza, Kraków 2006.
40. T. Olczyk, Politrozrywka i popperswazja. Reklama telewizyjna w polskich kampaniach wyborczych XXI wieku, Warszawa 2009.
41. R. Pankowski, Rasizm a kultura popularna. Warszawa 2006.
42. Pop komunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura popularna, red. M. Bogusławska, Z. Grębecka, Kraków 2010.
43. Post-soap. Seriale nowej generacji a polska widownia, red. M. Filiciak, B. Giza, Warszawa 2011.
44. Rozkoszna zaraza. O rządach mody i kulturze konsumpcji, red. T. Szlendak i K. Pietrowicz, Wrocław 2007.
45. J. Ryczek, Piękno w kulturze ponowoczesnej, Kraków 2006.
46. Seriale. Przewodnik krytyki politycznej, Warszawa 20011.
47. Słownik literatury popularnej, red. T. Żabski, Wrocław 2006.
48. T. Szlendak, T. Kozłowski, Naga małpa przed telewizorem. Popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej, Warszawa2008.
49. Świat (z) kolorowych czasopism, red. E. Zierkiewicz, Wrocław 2010.
50. W kulturze pierwszych stron, red. I. Borkowski, A. Woźny, Wrocław, 2005.
51. Wstydliwe przyjemności, czyli po co – tak naprawdę – chodzimy do kina?, red. G. Stachówna, Kraków 1995.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Książki:
1. Nowa duchowość w kulturze popularnej. Studia tekstologiczne, Kraków: Libron 2013 – (współautor Z. Pasek).
2. Kultura konsumpcji – kultura terapii. Studia językoznawcze, Kraków: Libron, 2016.
Tu następujące rozdziały, dotyczące różnych zjawisk kultury popularnej:
• Marynarka od Westwood, torebka od Fendi. Funkcje nazw własnych w dyskursie mody
• Nie trzeba mieć urody Brada Pitta. Onimiczne de/konstruowanie męskości w czasopismach life-stylowych dla mężczyzn
• Akademia Świadomego Życia. Nazwy własne w komercyjnej sferze nowej duchowości (współautor Zbigniew Pasek)
• Życie jest jak woda w oceanie. Język metaforyczny w motywacyjnych poradnikach psychologicznych
• Historia, z której zawsze płynie ten sam morał. Telewizyjne seriale paradokumentalne jako społeczne doświadczenie i medialna opowieść „terapeutyczna”
• Lifting, liposukcja, dermabrazja… Społeczne gry (z) ciałem i ich serialowe reprezentacje

Artykuły:
3. Ideologia przekazu telewizyjnego (na przykładzie stacji telewizyjnej AXN), w: Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język – semiotyka – edukacja, red. M. Filiciak, G. Ptaszek, Warszawa 2009, 314-330 (współautor: B. Skowronek).
4. Społeczne konstruowanie nowej duchowości a kultura popularna, w: Kultura popularna – tożsamość – edukacja, red. D. Hejwosz i W. Jakubowski, Kraków 2010, 361-378 (współautor Z. Pasek).
5. Kim jest Rysio z „Klanu”? Medialne symulakra w dyskursie publicznym, [w:] Współczesne media – wolne media?, tom. 2, pod red. I. Hofman, D. Kępy-Figury, Lublin 2010, 164-177 (współautor M. Rutkowski)
6. Jeden film – wielu widzów – różnorodność odczytań. Relatywizm interpretacji w świetle filozofii pragmatyzmu, w: Relatywizm w języku i kulturze („czerwona seria”), red. A. Pajdzińska, R. Tokarski, Lublin 2010, 249-259 (współautor B. Skowronek).
7. Nowa duchowość – w nowych serialach telewizyjnych, w: M. Filiciak, B. Giza (red.) Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, seria: Warszawa 2011, 43-61 (współautor Z. Pasek).
8. Kaczor (i) Donald: Medialne konstrukcje ideowe premierów RP w świetle teorii amalgamatów, w: A. Ogonowska (red.), Oblicza nowych mediów, Kraków 2011, 61-81 (współautor: M. Rutkowski).
9. Sex i shopping – związki i paralele. Refleksja kulturoznawcza, „Studia Humanistyczne AGH” 1/2012, s.
10. Insynuacja w polskich tabloidach a kontekst językowo-społeczny, w: W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Red. I. Łuc, M. Pogłódek, Katowice 2012, s. 497-512.
11. Atlas anatomiczny piłkarza. Tekstowe obrazy męskiego ciała (i męskiej niedojrzałości?), „Konteksty” 2012.
12. Konstrukcje przyszłości w popularnych poradnikach psychologicznych (typu self-help), „Prace Kulturoznawcze” XV, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3487, Wrocław 2013, s. 259-272.
13. Współczesne świętowanie Polaków – perspektywa socjologiczna i kulturoznawcza, w: Świętowanie w pluralistycznym społeczeństwie. Propozycja chrześcijańska w teorii i praktyce, red. S. Drzyżdżyk, T. Kałużny, Z. Kijas, Kraków Libron, 2014, s. 151-171.
14. Jan Kalwin „dla opornych”. Popularyzacja kalwinizmu w Internecie i kulturze popularnej Studia de Cultura, red. A. Ogonowska, M. Roszczynialska, Kraków 2015 (2014).
15. Tytuły poradników psychologicznych na tle kultury współczesnej, Onomastica 2016 (w recenzji)

Additional information: