Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Kultura a cywilizacja. Lektura i komentarz do wybranych tekstów
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-2-218-KW-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Visual Communication and Graphic Design
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Gadacz Tadeusz (tgadacz@ifispan.waw.pl)
Module summary

Celem proseminarium jest opracowanie wstępnych założeń teoretycznych i badawczych pracy magisterskiej

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość znaczenia nauk społecznych i humanistycznych dla analizy i wyjaśniania zmian zachodzących we współczesnym świecie. KLT2A_K09 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi wszechstronnie wykorzystać zasady i reguły prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej. KLT2A_U19 Presentation,
Activity during classes
M_U002 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. KLT2A_U11 Participation in a discussion,
Presentation,
Activity during classes
M_U003 Prowadzi pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego na poziomie koniecznym do przygotowania pracy dyplomowej. KLT2A_U12 Execution of a project
M_U004 Potrafi posługiwać się terminologią kulturoznawczą i potrafi tworzyc prezentacje z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. KLT2A_U05 Presentation
M_U005 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. KLT2A_U21, KLT2A_U06 Participation in a discussion,
Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. KLT2A_W06, KLT2A_W02 Participation in a discussion,
Presentation,
Activity during classes
M_W002 Zna i dogłębnie rozumie główne pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego KLT2A_W21 Participation in a discussion,
Presentation,
Activity during classes
M_W003 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . KLT2A_W22 Participation in a discussion,
Presentation,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia nauk społecznych i humanistycznych dla analizy i wyjaśniania zmian zachodzących we współczesnym świecie. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wszechstronnie wykorzystać zasady i reguły prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - + - - - - -
M_U003 Prowadzi pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego na poziomie koniecznym do przygotowania pracy dyplomowej. - - - - - + - - - - -
M_U004 Potrafi posługiwać się terminologią kulturoznawczą i potrafi tworzyc prezentacje z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - + - - - - -
M_U005 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna i dogłębnie rozumie główne pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego - - - - - + - - - - -
M_W003 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 6 h
Contact hours 4 h
Module content
Seminar classes (15h):
Kultura a cywilizacja

1. O. Spengler, Zmierzch Zachodu. Zarys morfologii historii uniwersalnej, tł. J. Marzęcki, Warszawa 2001 (fragmenty)
2. M. Heidegger, Pytanie o technikę, Budować, mieszkać myśleć, w: M. Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć, Warszawa 1977
3. W. Tatarkiewicz, Cywilizacja i kultura, w: W. Tatarkiewicz, Parerga, Warszawa 1978 s. 74-92
4. L. Kołakowski, Cywilizacja na ławie oskarżonych, w: L. Kołakowski, Cywilizacja na ławie oskarżonych, Warszawa 1990, s. 195-214
5. P. Ricoeur, Cywilizacja powszechna a kultury narodowe, w: P. Ricoeur, Podług nadziei, Warszawa 1991
6. J. Ritter, Wielkie miasto, W: „Kwartalnik Filozoficzny”, z. 4, 1994

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Udział w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność)
Sformułowanie problemu badawczego, przygotowanie konspektu pracy wraz z jej założeniami metodologicznymi i bibliografią.

Zaliczenie poprawkowe w takim samym trybie.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

50 % obecność na zajęciach
50% Sformułowanie problemu badawczego, przygotowanie konspektu pracy wraz z jej założeniami metodologicznymi i bibliografią.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Indywidualne konsultacje.

Prerequisites and additional requirements:

Recommended literature and teaching resources:

P. Tarasiewicz, Kultura i cywilizacja – próba korelacji, „Roczniki Kulturoznawcze”, t. 2, 2011

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information: