Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
The language of advertising
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-2-305-KW-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Visual Communication and Graphic Design
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Skowronek Katarzyna (kskowronek85@gmail.com)
Module summary

Omówienie podstawowych metod interpretacji i analizy komunikatów reklamowych

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Docenia wagę zróznicowania kulturowego współcześnie i jego znaczenie dla tworzenia i odbierania treści i obrazów reklamowych. KLT2A_K08 Essays written during classes,
Activity during classes
M_K002 Rozumie potrzebę doskonalenia swoich kompetencji w zakresie posługiwania się poprawnym językiem polskim przy konstruowaniu wypowiedzi pisemnych i ustnych. KLT2A_K02, KLT2A_K04 Essays written during classes,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. KLT2A_U16, KLT2A_U20 Test results,
Case study,
Presentation,
Test
M_U002 Potrafi tworzyć projekty badawcze do analizy tekstów reklamowych w oparciu o poznaną terminologię właściwą dla nauk humanistycznych i społecznych oraz odpowiednie koncepcje teoretyczne. KLT2A_U21, KLT2A_U09 Essays written during classes,
Case study,
Examination
M_U003 Potrafi na zajęciach przeprowadzić analizę wizualna i językową tekstów reklamy, uzywając właściwej terminologii i odpowiednich koncepcji teoretycznych dla nauk społecznych i humanistycznych. KLT2A_U05, KLT2A_U04 Activity during classes
M_U004 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. KLT2A_U11, KLT2A_U09 Test results,
Case study,
Presentation,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. KLT2A_W05, KLT2A_W03 Test results,
Case study,
Presentation,
Test
M_W002 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. KLT2A_W21, KLT2A_W01 Test results,
Case study,
Presentation,
Test
M_W003 Zna koncepcje teoretyczne i terminologię z zakresu funkcjonowania i wpływu reklamy na kształtowanie współczesnego świata i wie jak je analizować. KLT2A_W13 Essays written during classes,
Examination
M_W004 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym. KLT2A_W02 Test results,
Case study,
Project,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Docenia wagę zróznicowania kulturowego współcześnie i jego znaczenie dla tworzenia i odbierania treści i obrazów reklamowych. + - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę doskonalenia swoich kompetencji w zakresie posługiwania się poprawnym językiem polskim przy konstruowaniu wypowiedzi pisemnych i ustnych. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi tworzyć projekty badawcze do analizy tekstów reklamowych w oparciu o poznaną terminologię właściwą dla nauk humanistycznych i społecznych oraz odpowiednie koncepcje teoretyczne. + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi na zajęciach przeprowadzić analizę wizualna i językową tekstów reklamy, uzywając właściwej terminologii i odpowiednich koncepcji teoretycznych dla nauk społecznych i humanistycznych. + - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna koncepcje teoretyczne i terminologię z zakresu funkcjonowania i wpływu reklamy na kształtowanie współczesnego świata i wie jak je analizować. + - - - - - - - - - -
M_W004 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 16 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (15h):
Język reklamy

Kurs ma charakter specjalistyczny. Jego celem jest przygotowanie słuchaczy do analizy i interpretacji różnorodnych tekstów reklamowych oraz dostarczenie im najważniejszych z punktu widzenia współczesnego językoznawstwa narzędzi teoretyczno-metodologicznych. Elementy lingwistyki kognitywnej, pragmalingwistyki, retoryki, semiotyki, krytycznej analizy dyskursu oraz teorii perswazji zostaną wykorzystane jako instrumentarium służące badaniu nie tylko przekazu werbalnego w reklamach, ale i – przede wszystkim – warstwy wizualnej. Integralną częścią tych spotkań jest wspólna dyskusja na temat prezentowanych tekstów reklamowych (z wykorzystaniem poznanych w czasie wykładu pojęć i terminów).

Wprowadzenie do zajęć (1 godzina)
Społeczne funkcje reklamy (2 godziny)
Reklama jako przestrzeń tworzenia rzeczywistości społecznej (2 godziny)
Język reklamy (4 godziny)
Obrazy reklamowe – funkcje i znaczenie obrazu w reklamie (2 godziny)
Reklama w perspektywie badawczej (4 godziny)
krytyczna analiza dyskursu, analiza treści i semiologia, analiza wizualna

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Do zaliczenia kursu może przystąpić student, który regularnie uczestniczył w zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. W przypadku niezaliczenia kursu w pierwszym terminie, student przystępuje do zaliczenia poprawkowego na takich samych zasadach, jakie obowiązywały w terminie pierwszym.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Język reklamy
80% esej
20% aktywny udział w zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który opuści więcej niż dwa spotkania ustala z osobą prowadzącą zajęcia zakres i formę wyrównania zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

• Albin, Krzysztof. 2002. REKLAMA. PRZEKAZ. ODBIÓR. INTERPRETACJA. Warszawa-Wrocław: PWN.
• Barczak, Andrzej S. i Andrzej Pitrus (red.) 1999. ZE ŚWIATA REKLAMY. Kraków: Wyd. UJ.
• Bogunia-Borowska, Małgorzata. 2004. REKLAMA JAKO TWORZENIE RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNEJ. Kraków: Wyd. UJ.
• Bralczyk, Jerzy. 1996. JĘZYK NA SPRZEDAŻ. Warszawa: Businessman.
• Cymanow-Sosin, Klaudia. 2010. METAFORY WE WSPÓŁCZESNEJ REKLAMIE. Toruń: Grado.
• Siwiec, Marcin (red.) 2009. ENCYKLOPEDIA WIEDZA O REKLAMIE. OD POMYSŁU DO EFEKTU. Bielsko-Biała: PWN.
• Golka, Marian. 1994. ŚWIAT REKLAMY. Warszawa: Artia.
• Kamińska-Szmaj, Irena. 1996. „Slogan reklamowy – budowa składniowa”. W: PORADNIK JĘZYKOWY nr 4.
• Kleczek, Ryszard, Hajdas, Monika i Magdalena Sobocińska. 2008. KREACJA W REKLAMIE. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
• Kochan, Marek. 2005. SLOGANY W REKLAMIE I POLITYCE. Warszawa: Trio.
• Krzyżanowski, Piotr i Paweł Nowak. 2004. MANIPULACJA W JĘZYKU. Lublin: Wyd. UMCS.
• Lewiński, Piotr H. 1999. RETORYKA REKLAMY. Wrocław: Wyd. UWr.
• Lisowska-Magdziarz, Małgorzata. 2000. BUNT NA SPRZEDAŻ. PRZEMYSŁ MUZYCZNY – REKLAMA – SEMIOTYKA. Kraków: Wyd. UJ.
• Lubaś, Władysław. 2006. JĘZYK W KOMUNIKACJI, PERSWAZJI I W REKLAMIE. Dąbrowa Górnicza: Wyd. WSB.
• Lusińska, Anna. 2007. REKLAMA A FRAZEOLOGIA. TEKSTY REKLAMOWE JAKO ŹRÓDŁO NOWYCH FRAZEOLOGIZMÓW. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
• Maćkiewicz, Jolanta. 1995. Metafora w reklamie. W: Lewicki, Andrzej M. i Ryszard Tokarski (red.) KREOWANIE ŚWIATA W TEKSTACH. Lublin: Wyd. UMCS.
• Ogilvy, David. 2008. O REKLAMIE. Warszawa: Studio Emka.
• Pitrus, Andrzej. 2005. Znaki NA SPRZEDAŻ. W STRONĘ INTEGRACYJNEJ TEORII REKLAMY. Kraków: Rabid.
• Pomieciński, Adam. 2005. REKLAMA W KULTURZE WSPÓŁCZESNEJ. STUDIUM ANTROPOLOGICZNE. Poznań: Wyd. Poznańskie.
• Przybylska, Renata i Wiesław Przyczyna (red.) 2001. RETORYKA DZIŚ. TEORIA I PRAKTYKA. Kraków: Poligrafia Salezjańska.
• Skowronek, Katarzyna. 1997. „Czy reklama kłamie?”. W: NOWA POLSZCZYZNA nr 4.
• Skowronek, Katarzyna. 2001. REKLAMA. STUDIUM PRAGMALINGWISTYCZNE. Kraków: Rabid.
• Szczęsna, Ewa. 2003. POETYKA REKLAMY. Warszawa: PWN.
• Zimny, Rafał. 2008. KREOWANIE OBRAZÓW ŚWIATA W TEKSTACH REKLAMOWYCH. Warszawa: Trio.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None