Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Współczesna kultura religijna - analiza świadectw tekstowych i wizualnych
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-2-314-KW-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Visual Communication and Graphic Design
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Pasek Zbigniew (pasek@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot pozwala na pogłębienie wiedzy teoretycznej i metodologicznej koniecznej do przygotowania studentów do pisania pracy dyplomowej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej i społecznej dla rozumienia procesów i przemian zachodzący we współczesnych społeczeństwach i jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego. KLT2A_K09 Activity during classes
M_K002 Samodzielnie podejmuje analizę problemów społecznych we współczesnej kulturze, efektywnie organizuje swoją pracę naukową w oparciu o obowiązujące zasady etyczne KLT2A_K06, KLT2A_K07 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. KLT2A_U16, KLT2A_U13 Diploma thesis preparation
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii z wykorzystaniem odpowiednich technik analitycznych i wspomagających programów komputerowych. KLT2A_U05, KLT2A_U22 Diploma thesis preparation
M_U003 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł pozyskiwania danych i dokonywać ich selekcji, posługując się potrzebnymi technologiami z poszanowaniem zasad prawa autorskiego. KLT2A_U19, KLT2A_U01, KLT2A_U22 Diploma thesis preparation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma pogłębioną wiedzę o tym, jakie miejsce wśród nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce zajmuje kulturoznawstwo oraz zna jego przedmiotową i metodologiczną specyfikę. KLT2A_W02 Diploma thesis preparation
M_W002 Posiada aktualną i wszechstronną wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki tworzących kulturoznawstwo oraz zna ich najważniejsze i najnowsze osiągnięcia badawcze, interpretacyjne i metodologiczne. KLT2A_W06 Diploma thesis preparation
M_W003 Zna terminologię własciwą dla dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kanon kulturoznawstwa KLT2A_W03 Diploma thesis preparation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej i społecznej dla rozumienia procesów i przemian zachodzący we współczesnych społeczeństwach i jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego. - - - - - + - - - - -
M_K002 Samodzielnie podejmuje analizę problemów społecznych we współczesnej kulturze, efektywnie organizuje swoją pracę naukową w oparciu o obowiązujące zasady etyczne - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii z wykorzystaniem odpowiednich technik analitycznych i wspomagających programów komputerowych. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł pozyskiwania danych i dokonywać ich selekcji, posługując się potrzebnymi technologiami z poszanowaniem zasad prawa autorskiego. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma pogłębioną wiedzę o tym, jakie miejsce wśród nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce zajmuje kulturoznawstwo oraz zna jego przedmiotową i metodologiczną specyfikę. - - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada aktualną i wszechstronną wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki tworzących kulturoznawstwo oraz zna ich najważniejsze i najnowsze osiągnięcia badawcze, interpretacyjne i metodologiczne. - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna terminologię własciwą dla dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kanon kulturoznawstwa - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Contact hours 5 h
Module content
Seminar classes (30h):

Seminarium przygotowuje uczestników do jak najlepszego i terminowego napisania pracy magisterskiej, a także do podjęcia dalszej samodzielnej pracy naukowej. I to jest cel główny naszej współpracy.
Podejmowana praca na naszym seminarium dotyczyć będzie zatem następujących obszarów :
- relacji religii i kultury,
- antropologii literatury,
- kultury popularnej,
- kultury wizualnej.
Jestem otwarty na różne propozycje własne – do negocjacji.
Ze szczegółowych tematów nad którymi możemy pracować podczas zajęc chciałbym wymienić:
- wpływ idei i praktyk religijnych na inne pozareligijne obszary kultury jak i pełnienie funkcji religijnych przez obszary kultury “świeckie” i niereligijne.
- co mówi kultura popularna o wartościach współczesności
- kultury religijne w Polsce współczesnej
- przekraczanie siebie i “rozwój osobisty” w literaturze pięknej, teatrze współczesnym, filmie.
- subkultury w Polsce
- nowe ruchy religijne, a także ezoteryczny nurt w kulturze zachodniej w XIX i XX wieku
- obecność religii i duchowości w nowych mediach
- wizualna i tekstowa obecność religii w polskim Internecie
- ewangelikalny i zielonoświątkowy protestantyzm (szczególnie jego nowe nurty powstałe w XX wieku)
- inne, własne pomysły do negocjacji (jw).

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

zaliczenie poszczególnych zajęć to wykazanie postępów w pisaniu pracy oraz znajomość określonej przez prowadzącego bibliografii tematu

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa obejmuje:
- aktywność uczestnika/uczestniczki podczas zajęć
- regularność kontaktów z promotorem
- rozmiary samodzielnej pracy poza spotkaniami seminaryjnymi
- systematyczność w budowaniu koncepcji swojej pracy magisterskiej

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

dodatkowe konsultacje na dyżurach prowadzącego

Prerequisites and additional requirements:

Nieobecność (usprawiedliwiona) na seminariach musi wiązać się z konsultacją (najlepiej w tym samym tygodniu lub w następnym) na dyżurze. Zapewnia to ciągłość i równy rytm wspólnej pracy. Brak stałego kontaktu w miarę regularnego uniemożliwia zaliczenie seminarium.

Recommended literature and teaching resources:

Literaturę opracowujemy w zależności od tematyki prac magisterskich – udostępniamy ją na zajęciach.
Tymczasem sugeruję wsparcie ze strony:

W. Marciszewski, Metody analizy tekstu naukowego, Warszawa 1977
G. Gambarelli, Z Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską? Kraków 1995
J. Weiner, Technika pisania i prezentowania prac naukowych, Krakow 1992
Z. Pietrasiński, Sztuka uczenia się, Warszawa 1990
J. Maćkiewcz, Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1995
J.Godziszewski, Problematyka metodologiczna seminarium magisterskiego (jak pisać pracę magisterską?), Lublin 1987
J. Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej, Warszawa 1997

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

KSIĄŻKI
Pstrokate piękno. Szkice z historii duchowości chrześcijańskiej, Media Press, Kraków 1999, s.216.
Topika zbawienia w polskich kancjonałach ewangelikalnego protestantyzmu, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005.
Nowa duchowość. Konteksty kulturowe, Aureus, Kraków 2013, s. 278.
Nowa duchowość w popkulturze. Studia tekstologiczne, współautorstwo z K.Skowronek, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2013, s.219
Kultura religijna protestantyzmu, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2014, s.268.

PRACE POD RED>
Protestancka kultura słowa, Nomos, Kraków 2009.
Słownik religii, red. Z.Pasek i E.Przybył-Sadowska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010, s.496.
Religia a współczesne stosunki międzynarodowe, red. B.Bednarczyk, Z.Pasek, P.Stawiński, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2010, ss. 334.
Pozareligjne wymiary duchowości, red. Z.Pasek, K.Skowronek, R.Tyrała, Libron, Kraków 2013, ss. 226
Poza kulturą nie ma zbawienia, red. J.Dębicki, Z.Pasek, K.Skowronek, Libron, Kraków 2014, s.311.

ARTYKUŁY
Chrześcijańskie sakramenty w świetle teorii aktów mowy, w: “Studia Humanistyczne” 2012(1), s.7-18.
Man and Nature. A New Project on New Spirituality/ Człowiek i natura. Nowy projekt nowej duchowości, współautor – A.Dyczewska, w: PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT/Problemy Ekorozwoju, 2012 (2), s.67-76.
Jakie zbawienie daje Cracovia? Duchowo-transgresyjny wymiar piłki nożnej, w: “KONTEKSTY” 2012, nr 3-4 (298-299), s.104-114.
Mnemotopika polskiego protestantyzmu, “Przegląd Kulturoznawczy” 2012, vol 1 (11), s.94-111.
Kulturowe i prawne aspekty kontrowersji wokół chusty muzułmańskiej we Francji, współautor – M.Madej, w: “Studia z Prawa Wyznaniowego”, 2012, t. 15, s.185-216.
Zbawienie i natura – pytanie o projekt antropologiczny neopogaństwa, w: “Państwo i Społeczeństwo” 2013, nr 4, s. 7-21.
Szacunek, cześć, kult. Biblia i protestanci, w: “Studia Religiologica” 2013, t. 46, nr 4, s.317-326.

Additional information:

Celem seminarium jest nie tylko napisanie pracy magisterskiej, ale także przygotowanie do bardziej samodzielnej pracy naukowej i studiów III stopnia. Każdy z uczestników, kto wyrazi taką wolę, będzie mógł zamienić swoją pracę magisterską na naukowy artykuł, lub, w wypadku najlepszych prac, całość opublikować jako książkę.