Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Warsztaty dziennikarskie i kreatywnego pisania
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-2-105-TI-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
New Technologies in Culture Design
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Pajchert Barbara (bpajchert@gmail.com)
Module summary

Zajęcia są nastawione na połączenie teorii z praktyką. Studenci poznają najważniejsze prasowe gatunki dziennikarskie a następnie nabytą wiedzę wykorzystują w praktyce dziennikarskiej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji wokół stworzonych prac dziennikarkich. KLT2A_K03 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 umiejętnie rekonstruuje i konstruuje różnego rodzaju argumentacje, odwołując się do założeń światopoglądowych lub tradycji kulturowych oraz stawia i uzasadnia tezy w wypowiedziach pisemnych i ustnych. KLT2A_U10, KLT2A_U09 Execution of exercises,
Activity during classes
M_U002 Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł drukowanych i elektronicznych zgodnie z warsztatem pracy dziennikarza. KLT2A_U01 Execution of exercises,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę na temat funkcjonowania i organizacji systemów medialnych i instytucji okołomedialnych oraz rozumie zróżnicowanie języka polskiego, związane z ich funkcjonowaniem. KLT2A_W16, KLT2A_W23 Execution of exercises,
Activity during classes
M_W002 Posiada wiedzę na temat zmian zachodzących w obszarze kultury z uwzględnieniem roli i znaczenia mediów. KLT2A_W12 Execution of exercises,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji wokół stworzonych prac dziennikarkich. - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 umiejętnie rekonstruuje i konstruuje różnego rodzaju argumentacje, odwołując się do założeń światopoglądowych lub tradycji kulturowych oraz stawia i uzasadnia tezy w wypowiedziach pisemnych i ustnych. - - - - - - - - + - -
M_U002 Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł drukowanych i elektronicznych zgodnie z warsztatem pracy dziennikarza. - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę na temat funkcjonowania i organizacji systemów medialnych i instytucji okołomedialnych oraz rozumie zróżnicowanie języka polskiego, związane z ich funkcjonowaniem. - - - - - - - - + - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat zmian zachodzących w obszarze kultury z uwzględnieniem roli i znaczenia mediów. - - - - - - - - + - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 29 h
Contact hours 1 h
Module content
Workshops (30h):

Cel:
Celem warsztatów jest zapoznanie studentów ze specyfiką zawodu oraz podstawami warsztatu dziennikarza prasowego. Zajęcia kładą nacisk na praktykę. Ważnym elementem będzie analiza poszczególnych gatunków dziennikarskich oraz tworzenie własnych tekstów. Wykorzystując doświadczenie zawodowe prowadzącego, studenci poznają metody pracy dziennikarskiej, techniki zbierania informacji oraz zasady konstruowania poprawnej i komunikatywnej wypowiedzi prasowej.
Program ogólnie:
Jak powinien pisać dziennikarz? Dlaczego niektóre teksty prasowe są nudne, chaotyczne i bełkotliwe? Czym różni się język literacki od języka potocznego i języka dziennikarskiego? Cechy dobrego tekstu prasowego: kompozycja, konstrukcja, styl, język. Zbieranie i weryfikacja informacji. Selekcja informacji. Jak oddzielić to, co ważne od tego, co nieistotne. Obiektywizm w tekście informacyjnym – fakty a opinie i komentarze. Podobieństwa i różnice w wypowiedziach dziennikarskich – wskazanie cech charakterystycznych dla poszczególnych gatunków wypowiedzi dziennikarskiej: informacja, relacja, komentarz, recenzja, felieton, wywiad, reportaż.
Szczegółowy program:

1. Cechy dobrego dziennikarza. Wiedza zawodowa – niezbędne umiejętności – etyka dziennikarska – odpowiedzialność – społeczna ocena zawodu. Cechy dobrego tekstu prasowego: faktografia, język, kompozycja.
2. Różnice w stylistyce tekstów prasowych: informacja, relacja, komentarz, sprawozdanie, recenzja, felieton, reportaż, wywiad. Gatunki internetowe oraz gatunki pogranicza.
3. Tytuł i lead. Rodzaje tytułów – dobre i złe tytuły. Lead i jego rola w tekście.
4. Ćwiczenia: samodzielne redagowanie informacji. Informacja – podstawowa forma wypowiedzi dziennikarza newsowego – dokumentacja i techniki zbierania wiadomości, zasady konstrukcji informacji prasowej – prosty i precyzyjny język.
5. Ćwiczenia: krótkie formy informacyjne: zapowiedź, wzmianka, flesz.
6. Ćwiczenia: sprawozdanie i relacja.
7. Ćwiczenia: recenzja. Między informacją a krytyką. Sztuka argumentacji. Jak wiarygodnie przekonywać do własnych opinii i ocen.
8. Ćwiczenia: wywiad. Typologia, struktura, cele wywiadów. Wywiad ciekawy i nudny. Przygotowanie do wywiadu: zbieranie informacji o rozmówcy, sporządzanie listy pytań, rodzaj stawianych pytań – pytania zamknięte, pytania otwarte, dialog.
9. Ćwiczenia: felieton. Funkcja, kompozycja, styl. Czy każdy może być felietonistą?
10. Analiza tekstów przygotowanych przez studentów. Najczęściej popełniane błędy. Merytoryczna ocena tekstów pod kątem atrakcyjności tematu, stylu i języka.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Workshops: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Aktywność, zaangażowanie, ćwiczenia praktyczne.

Participation rules in classes:
  • Workshops:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

Warunki zaliczenia:
Aktywność i zaangażowanie (50%).
Wykonywanie ćwiczeń praktycznych, napisanie wszystkich zadanych tekstów i punktualność w ich dostarczaniu (tzw. deadline).
Teksty oceniane będą pod względem umiejętności językowych oraz zasad konstruowania tekstów prasowych. Student jest oceniany także pod pomysłowości, staranności i rzetelności wykonania poszczególnych zadań.
Uwaga!!!
Wymagana obecność (co najmniej 13 z 15 zajęć)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalane na indywidualnych konsultacjach.

Prerequisites and additional requirements:

Student potrafi wskazać podstawowe różnice między gatunkami. Rozróżnia style wypowiedzi.

Recommended literature and teaching resources:

Adams Sally, Hicks Wynford, Wywiad dziennikarski, WUJ 2007
Biblia dziennikarstwa, red. Andrzej Skworz, Andrzej Niziołek, Znak 2010
Bortnowski Stanisław, Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 2003.
Harcup Tony, Dziennikarstwo, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi 2010,
Stuart Allan, Newsy w sieci: Internet i dziennikarstwo, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008
Wolny-Zmorzyński Kazimierz, Kaliszewski Andrzej, Furman Wojciech, Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Warszawa 2006, 2010;
Wolny-Zmorzyński Kazimierz, Kaliszewski Andrzej, Snopek Jerzy, Furman Wojciech, Prasowe gatunki dziennikarskie, Poltext, 2014;

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Redaktor Barbara Pajchert ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie dziennikarskie. Pracowała w prasie (dzienniki i tygodniki), telewizji (TVN, TVP1, TVP2, TVP Kraków) oraz portalu internetowym onet.pl.
W “Gazecie Krakowskiej” pisała teksty, była wydawcą i redaktorem oraz kierownikiem Działu Informacje. W tygodniku “Przekrój” zajmowała się przede wszystkim reportażem. Za reportaż „Jezioro z trupią czaszką” otrzymała w 2002 roku Nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich im. Stefana Myczkowskiego.
W 2002 roku rozpoczęła współpracę z telewizją TVN („Uwaga” i „Superwizjer”), gdzie zrealizowała kilkadziesiąt reportaży społecznych i śledczych. Trzykrotnie nominowana do nagrody za reportaż podczas Festiwalu Reportażu Telewizyjnego Camera Obscura w Bydgoszczy. Współpracowała także z publiczną TVP1 (program „Cienie PRL-u"), TVP2 (talk-show “Opowiedz nam swoją historię”) oraz TVP Kraków (Studio dokumentu i reportażu Kontrapunkt). W portalu onet.pl tworzyła od podstaw telewizję internetową Onet.tv oraz była wydawcą strony głównej portalu.
Od 2011 współpracownik, a od 2016 – pracownik (asystent) Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Prowadzi zajęcia/warsztaty telewizyjne, prasowe, redakcyjne oraz dziennikarstwa multimedialnego on-line. Jest też zastępcą Kierownika Laboratorium Grafiki Medialnej i Laboratorium Fotograficznego UPJP2 oraz członkiem komitetu organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej Etyki Mediów.
Ponadto:
Członek zarządu stowarzyszenia naukowego Instytut Badań nad Cywilizacjami, a także członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (SDP) i Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (PTKS). Publikuje w branżowych pismach SDP – Forum i Bez wierszówki.

Additional information:

Brak.