General degree program characteristic:
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Profile of education:
Academic (A)
Type of study:
Full-time studies
Duration of degree programme (No. of semesters):
six
Number of ECTS credits required for qualification (vocational degree):
180
Vocational degree obtained by the graduate:
Bachelor of Science
Dziedzina/-y nauki, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • Dyscyplina/-y naukowa/-e, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • nauki o kulturze i religii

 • Dyscypliny ECTS amount Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin w liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie
  nauki o kulturze i religii 180 100
  Study cycle beginning date:
  2019/2020, fall semester
  Field of study relationship with university development strategy and mission:

  Zgodnie z misją Akademia Górniczo-Hutnicza jest uniwersytetem technicznym, w którym jednak stopniowo wzrasta rola nauk społecznych i humanistycznych. Dlatego w ofercie studiów na AGH pojawił się kierunek Kulturoznawstwo, który łączy wiedzę humanistyczną z umiejętnościami z zakresu technologii informatycznych, medialnych i audiowizualnych. W strategii AGH ważne miejsce zajmuje współpraca w zakresie programów studiów pomiędzy wydziałami, dlatego na kierunku Kulturoznawstwo część kursów prowadzą reprezentanci innych wydziałów.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów potrzeb społeczno-gospodarczych oraz zgodności zakładanych efektów uczenia się z tymi potrzebami :

  System społeczno-gospodarczy jest w dużej mierze warunkowany kulturowo. Z jednej strony kultura wpływa na niego, z drugiej strony to on kształtuje pewne praktyki kulturowe. Obecnie jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi przemysłu są tak zwane przemysły kreatywne i to właśnie tam poszukiwani są specjaliści potrafiący zdiagnozować i przewidywać pewne tendencje w kulturze. Wśród pracowników tej branży wymaga się bowiem, obok kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, również wiedzy o otoczeniu społeczno-kulturowym, w którym owe technologie egzystują.

  Ścieżki kształcenia – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego stopnia, o ile występują) :
 • Brak (PL)
  Brak (EN)
 • Ścieżki dyplomowania – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego albo drugiego stopnia, o ile występują) :
 • Brak (PL)
  Brak (EN)
 • Ogólne informacje o programie studiów

  Ogólne informacje związane z programem studiów (ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia, typowe miejsca pracy i możliwości kontynuacji kształcenia przez absolwentów) :

  Studia dostarczają kompetencji w zakresie mediacji międzykulturowych, zarządzania kulturą oraz korzystania z nowoczesnych technologii elektronicznych w połączeniu z niezbędną wiedzą kulturoznawczą. Program studiów został tak skonstruowany, aby absolwenci łączyli wiedzę z zakresu tradycyjnego kulturoznawstwa z poznawaniem nowych trendów, związanych ze zmianą kulturową i rozwojem technologii. Praca w obrębie kultury to także praktyka i umiejętność odnalezienia się w niezwykle dynamicznym otoczeniu, jakim są galerie sztuki, instytucje wspierające sztukę, muzea i festiwale. Właśnie dlatego w ofercie edukacyjnej znajdują się również przedmioty fakultatywne (wśród nich zajęcia prowadzone w języku angielskim przez zagranicznych wykładowców), warsztaty z twórcami sztuki, wyjazdowe obozy naukowe. Utworzono dwie specjalności na studiach II stopnia – “Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne” oraz “Nowe technologie w projektowaniu kultury”, które wychodzą na przeciwko zapotrzebowaniom studentów na dalszą edukację w zakresie nauk o kulturze.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wniosków z analizy wyników monitoringu karier zawodowych studentów i absolwentów :

  Jak wynika z raportu “Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2018” 29,8% respondentów podejmowało w trakcie studiów I stopnia pracę związaną z kierunkiem studiów, 38,6% podejmowało pracę niezwiązaną z kierunkiem studiów. 42,1% angażowało się w działalność społeczną, a 12,3% studiowało za granicą (np. w ramach programu ERASMUS). Warte podkreślenia jest, iż 68,4% ankietowanych absolwentów zamierzało kontynuować edukację na studiach II stopnia, spośród których 76,9% na AGH, a 71,8% na tym samym wydziale i kierunku. Analizy wyników monitoringu karier zawodowych studentów i absolwentów są systematycznie uwzględniane w programie studiów, tak dopasować je do potrzeb współczesnego rynku pracy.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wymagań i zaleceń komisji akredytacyjnych, w szczególności Polskiej Komisji Akredytacyjnej i środowiskowych komisji akredytacyjnych :

  W 2016 r. kierunek kulturoznawstwo został pozytywnie oceniony przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Spośród sześciu przyjętych przez PKA kryteriów jakościowych pięć uzyskało ocenę “w pełni” a jedno – współpraca z otoczeniem gospodarczym, społecznym lub kulturalnym w procesie kształcenia – ocenę wyróżniającą.
  Prezydium PKA zaleciło usunięcie braku spójności między koncepcją kształcenia zakładającą przyporządkowanie kierunku studiów kulturoznawstwo do obszaru nauk humanistycznych a efektami kształcenia odnoszącymi się do dwóch obszarów, w tym także do nauk społecznych. Zalecenie to zostało zrealizowane czego efektem jest istotna redukcja efektów odnoszących się do dziedziny nauk społecznych.
  Na WH AGH działają: Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowy Zespół ds. Audytu Dydaktycznego. Zespoły te odpowiedzialne są m.in. za wdrożenie oraz sprawdzanie efektów realizacji zaleceń PKA, podnoszenie jakości zajęć dydaktycznych, sprawdzanie zawartości sylabusów, opiniowanie nowych programów specjalności i kierunków. Sprawozdania z prac WZJK publikowane są na stronie internetowej Wydziału, a ewentualne sugestie i wskazówki zespołów uwzględniane w strukturze programu studiów (np. zwiększenie puli i wymiaru przedmiotów metodologicznych).

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów przykładów dobrych praktyk :

  W ramach dobrych praktyk odbywają się spotkania z ekspertami branżowymi oraz z przedsiębiorcami zainteresowanymi przyjmowaniem studentów na praktyki, podczas których ma miejsce wzajemna wymiana informacji, sugestii i weryfikacja dotychczasowego procesu kształcenia pod kątem potrzeb pracodawców.
  Do dobrych praktyk należy zaznaczyć też cykliczne spotkania z interesariuszami wewnętrznymi (studenci, pracownicy akademiccy, władze wydziału), co służy stałemu monitorowaniu, uzupełnianiu i/lub modyfikowaniu treści programowych.

  Informacja na temat współdziałania w zakresie przygotowania programu studiów z interesariuszami zewnętrznymi, w szczególności stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi, społecznymi :

  Przy tworzeniu programu studiów brano pod uwagę opinię i uwagi “Rady Społecznej” funkcjonującej przy WH i skupiającej ekspertów i praktyków życia kulturalnego Krakowa i regionu. Strukturę programu konsultowano także z praktykami prowadzącymi zajęcia oraz praktykodawcami (m.in. interia.pl, tvn24, Urząd Miasta Krakowa, MOCAK, Małopolski Instytut Kultury).

  Admission requirements:
  Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

  Kandydat powinien posiadać orientację w życiu społecznym i kulturalnym i mieć świadomość zmian, jakie dokonują się w nim pod wpływem nowoczesnych technologii.

  Warunki rekrutacji, z uwzględnieniem laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich :

  Warunki rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo określa Uchwała nr 41/2018 Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020.
  .

  Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów :
  Minimalna liczba studentów: 20
  Maksymalna liczba studentów: 35

  Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach
  zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 170 ECTS
  zajęć z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów 175 ECTS
  zajęć o charakterze praktycznym, kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć laboratoryjnych, projektowych, praktycznych i warsztatowych 29 ECTS
  zajęć podlegających wyborowi przez studenta (w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia) 61 ECTS
  zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 0 ECTS
  zajęć z języka obcego 5 ECTS
  praktyk zawodowych 3 ECTS
  zajęć związanych z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie, z uwzględnieniem udziału studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności (dotyczy tylko studiów o profilu ogólnoakademickim) 91 ECTS
  zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie (dotyczy tylko studiów o profilu praktycznym) 0 ECTS

  Praktyki zawodowe

  Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych:

  Zgodnie z programem studiów I stopnia na kierunku kulturoznawstwa studenci mają obowiązek zrealizowania praktyki studenckiej w wymiarze 3 tygodni (60 godzin) na 2 roku studiów. Studenci zobowiązani są do odbywania stażu w firmach i instytucjach, których działalność odpowiada profilowi kształcenia na WH (czyli: wydawnictwa, muzea, galerie, teatry, kina, ośrodki animacji kultury, komitety organizacyjne festiwali, domy kultury, biblioteki, instytucje administracyjne, agencje PR i reklamy lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach, agencje badania opinii publicznej i rynku, agencje konsultingowe, telewizja, radio, internet, redakcje gazet, pisma literackie i inne instytucje medialne).

  Szczegółowe zasady realizacji programu studiów ustalone przez Dziekana Wydziału (tzw. zasady studiowania)

  Zasady wpisu na kolejny semestr:

  Student jest wpisywany na kolejny semestr jeśli zaliczył wszystkie wymagane programem przedmioty.
  Udzielenie wpisu na ostatni semestr studiów dopuszczalne jest pod warunkiem zaliczenia wszystkich wymaganych planem wcześniejszych semestrów studiów modułów zajęć oraz braku jakichkolwiek zaległości w nauce.

  Zasady wpisu na kolejny semestr studiów w ramach tzw. dopuszczalnego deficytu punktów ECTS :

  Student może być wpisany na kolejny semestr z deficytem punktowym, który nie może przekraczać łącznie 12 ECTS. Wniosek w tej sprawie należy złożyć do Dziekana Wydziału. Semestr piąty stanowi etap kontrolny – do końca tego semestru powinny zostać wyrównane wszystkie deficyty z poprzednich semestrów. Warunkiem zaliczenia semestru kontrolnego jest spełnienie przez studenta dodatkowych wymagań, o których mowa w § 7 ust. 13 Regulaminu Studiów AGH.

  Dopuszczalny deficyt punktów ECTS:
  12
  Organizacja zajęć w ramach tzw. bloków zajęć:

  Brak.

  Semestry kontrolne:
  5
  Warunki odbywania indywidualnego programu studiów:

  O odbywanie studiów według indywidualnego program studiów (w tym planu studiów) może się starać
  w szczególności student:
  1) szczególnie uzdolniony i wyróżniający się w nauce;
  2) niepełnosprawny;
  3) znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej;
  4) biorący udział w zawodach sportowych na poziomie krajowym lub międzynarodowym;
  5) pragnący odbyć część studiów w innej uczelni;
  6) studiujący na więcej niż jednym kierunku studiów;
  7) wybrany do kolegialnego organu Uczelni;
  8) w stosunku do którego potwierdzono efekty uczenia się.

  Indywidualny program studiów może dotyczyć zajęć w ramach jednego lub kilku semestrów albo całego toku studiów. Studiowanie wg IPS nie zwalania studenta z uczestnictwa w zajęciach.
  Rada Wydziału Humanistycznego postanawia, że o IPS studenci I roku studiów pierwszego stopnia mogą ubiegać się tylko w wyjątkowych sytuacjach. Decyzja w tej sprawie pozostaje w gestii Dziekana.

  Procedura starania się o Indywidualny Program Studiów i jego realizacja:
  Wniosek o przyznanie indywidualnego programu studiów wraz z uzasadnieniem należy kierować do Prodziekana ds. Współpracy i Studentów. Wniosek z uzasadnieniem należy złożyć
  w dziekanacie bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do jego udzielenia. Wraz z wnioskiem Student zobowiązany jest przedłożyć Prodziekanowi do akceptacji semestralny plan studiów.
  Student może się zwrócić do Prodziekana z prośbą o zgodę na to, by okresem rozliczeniowym był rok akademicki, a nie semestr studiów (w przypadku, gdy indywidualny program studiów dotyczy zajęć w ramach więcej niż jednego semestru).
  Indywidualny program studiów, w tym plan studiów, może polegać w szczególności na:
  indywidualnym doborze modułów zajęć, metod i form kształcenia; modyfikacji formy i terminów zaliczeń i egzaminów; modyfikacji liczby punktów ECTS wymaganych do zaliczenia semestru studiów; modyfikacji tygodniowego terminarza zajęć poprzez wybór grupy zajęciowej i/lub godzin zajęć w sposób umożliwiający realizację obowiązującego programu studiów z dostosowaniem do możliwości czasowych studenta; zmianach terminów egzaminów i zaliczeń w porozumieniu
  z prowadzącym przedmiot lub zajęcia.
  Prodziekan wyznacza opiekuna naukowo-dydaktycznego, który na bieżąco (przynajmniej dwukrotnie w semestrze) weryfikuje realizację przez studenta semestralnego planu studiów zatwierdzonego przez Prodziekana Wydziału.

  Odbywanie części studiów w innej uczelni:
  Student który planuje odbyć część studiów w innej uczelni może ubiegać się o indywidualny plan konkretnego semestru studiów. Wówczas student zobowiązany jest przed wyjazdem dopełnić następujących warunków:
  - przygotować porozumienie o planie zajęć zawierające zestawienie przedmiotów, jakie student zamierza studiować w innej uczelni i ich odpowiedniki w obowiązującym programie studiów; Prodziekan zatwierdza porozumienie, określając, jakie przedmioty będą mogły być zaliczone studentowi po powrocie;
  - uzyskać urlop na czas odbywania studiów poza Uczelnią, chyba że nie jest to wymagane z uwagi na formułę wyjazdu (np. w ramach zorganizowanych programów).

  Zaliczenie okresu studiów odbytych poza Uczelnią dokonane zostaje po powrocie studenta
  i przedłożeniu przez niego dokumentów z innej uczelni zawierających potwierdzenie zaliczonych przedmiotów z wyszczególnieniem ich programu, liczby uzyskanych punktów ECTS, liczby godzin zaliczonych zajęć oraz uzyskanych ocen.
  Zaliczenia przedmiotów realizowanych w innej uczelni dokonuje Prodziekan Wydziału
  z uwzględnieniem zasad określonych w Regulaminie studiów AGH § 12 ust. 8. Student zobowiązany jest złożyć te dokumenty niezwłocznie po powrocie, nie później jednak niż w terminie właściwym do uzyskania wpisu na kolejny semestr.
  Sprawy, które nie zostały ujęte w niniejszym zbiorze zasad określa Regulamin Studiów AGH.

  Warunki realizacji praktyk zawodowych, w tym w szczególności system kontroli praktyk i ich zaliczania :
  Student uzyskuje zaliczenie praktyki na podstawie dokumentacji praktyki:

  - umowy o staż,
  - wypełnionego formularza realizacji praktyk,
  - wypełnionego dzienniczka praktyk.
  Formularz i dzienniczek praktyk muszą być potwierdzone pieczątką instytucji i podpisane przez osobę opiekującą się studentem w miejscu odbywania stażu. Dokumentacja jest składana w teczce osobowej studenta. Potwierdzenia w indeksie i na dzienniczku praktyk dokonuje pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. praktyk studenckich

  Zasady obieralności modułów zajęć:

  Dziekan Wydziału ustala i ogłasza harmonogram zajęć w danym semestrze nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem semestru, w tym listę obowiązkowych dla danego kierunku studiów modułów zajęć oraz harmonogram ich realizacji. Oprócz obowiązkowych modułów zajęć ogłaszane są również listy obieralnych modułów (wykładów fakultatywnych i warsztatów) oraz określane są warunki ich wyboru.

  Zasady obieralności ścieżek kształcenia, ścieżek dyplomowania lub specjalności albo kwalifikacji na nie :

  Brak.

  Warunki i wymagania związane z przygotowaniem projektów dyplomowych i prac dyplomowych oraz realizacją procesu dyplomowania :

  1. Seminarium dyplomowe (licencjackie) prowadzą samodzielni pracownicy naukowi oraz adiunkci, doktorzy dyscyplin adekwatnych do kierunku.
  2. Student systematycznie prezentuje wyniki swoich badań w trakcie zajęć seminaryjnych.
  Wymagania dotyczące projektów dyplomowych (licencjat):
  1. Promotor ponosi odpowiedzialność za sformułowany temat, konstrukcję, jakość merytoryczną, a także stronę estetyczną projektu dyplomowego. Przyjmuje się, że projekt dyplomowy (wraz ze wstępem, zakończeniem, spisem treści i ewentualnym aneksem) powinna liczyć min. 45 a max. 60 stron. Jednak ostateczną objętość określa promotor.
  2. Promotor pracy zobowiązany jest (zgodnie z Regulaminem Studiów §25 p. 6) do szczegółowej weryfikacji pisemnej projektu dyplomowego z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego.
  3. Projekt podlega ocenie promotora i recenzenta. Recenzenta wyznacza Dziekan Wydziału.
  4. Projekt może być pisany w języku angielskim.
  5. Na odwrocie strony tytułowej projektu dyplomowego musi być zamieszczone oświadczenie studenta (treść zgodna z Regulaminem Studiów w AGH, §25 p.18) o samodzielnym wykonaniu projektu, podpisane przez autora pracy. Autentyczność podpisu potwierdza promotor pracy.
  6. Pisemna recenzja projektu dyplomowego napisana przez promotora i recenzenta, musi zawierać następujące elementy:
  a) zgodność treści z tematem;
  b) ocenę układu projektu (struktura, podział, kolejność rozdziałów itp.);
  c) merytoryczną ocenę;
  d) informację o tym, czy i w jakim zakresie projekt stanowi nowe ujęcie problemu;
  e) charakterystykę doboru i wykorzystania źródeł;
  f) ocenę formalnej strony projektu (poprawność językowa, opanowanie techniki pisania, spis treści, przypisy, aneks, estetyka itp.);
  g) sposób wykorzystania projektu (publikacja, materiał źródłowy, udostępnienie instytucji do praktycznego wykorzystania);
  h) ewentualne inne uwagi;
  i) ocenę .
  Rejestracja:
  1. Student zobowiązany jest zarejestrować w dziekanacie Wydziału ukończony projekt dyplomowy nie później niż do końca września.
  2. Warunkiem zarejestrowania projektu w dziekanacie Wydziału jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych programem studiów, w tym planem studiów oraz pozytywna ocena projektu dyplomowego przez opiekuna (potwierdzona jego podpisem w stosownym miejscu na stronie tytułowej) i recenzenta, a także przedstawienie karty obiegowej i uregulowanie wszystkich zobowiązań finansowych wobec Wydziału.
  3. Projekt dyplomowy należy złożyć w formie pisemnej (jeden egzemplarz) i w formie elektronicznej na płycie CD.
  4. Opis płyty CD: elektroniczna wersja projektu z podaniem: imienia i nazwiska autora pracy, nr albumu, tematu (tytułu) projektu, nazwiska promotora oraz słów kluczowych pracy (pięć). Na płycie musi być umieszczone oświadczenie autora, podpisane imieniem i nazwiskiem, informujące, że zawartość płyty odpowiada zawartości projektu dyplomowego.
  4. Projekt do rejestracji student składa w białej teczce, do której dołączone zostaną: formularz promotora o dopuszczeniu do obrony i wyznaczeniu terminu obrony (po konsultacji z prodziekanem ds. kształcenia), opinia promotora, recenzja pracy, raport z systemu antyplagiatowego, karta obiegowa, opłata za dyplom oraz zdjęcie.
  Egzamin dyplomowy na studiach pierwszego stopnia:
  1. Egzamin dyplomowy na studiach pierwszego stopnia (licencjackich) na kierunku kulturoznawstwo powinien odbyć się najpóźniej w terminie do końca października.
  2. Egzamin dyplomowy na studiach pierwszego stopnia (licencjackich) na kierunku kulturoznawstwo składa się z dwóch części:
  A. przeprowadzonego w odrębnym, wcześniej wyznaczonym terminie, egzaminu kierunkowego w formie ustnej,
  B. obrony projektu dyplomowego składającego się z trzech części.

  Ad. 2A) Egzamin kierunkowy licencjacki:
  Aby przystąpić do egzaminu kierunkowego, student musi mieć zaliczone wszystkie przedmioty i praktyki objęte programem studiów na poziomie studiów pierwszego stopnia na kierunku kulturoznawstwo.
  Aby przystąpić do drugiej części egzaminu dyplomowego (do obrony projektu dyplomowego), student musi zdać z oceną pozytywną wcześniejszy egzamin kierunkowy ustny.
  Student ma prawo do dwóch terminów egzaminacyjnych (z których drugi jest egzaminem poprawkowym) z egzaminu kierunkowego (zgodnie z Regulaminem Studiów AGH (§26, p.14). Ocena z egzaminu jest ważna przez rok od daty jego złożenia.
  Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie kierunkowym w danym terminie powoduje utratę tego terminu.
  Egzamin kierunkowy odbywa się w terminach wyznaczonych przez Dziekana Wydziału.
  Dziekan Wydziału powołuje Komisję Egzaminacyjną. Skład Komisji Egzaminacyjnej jest identyczny ze składem Komisji Kwalifikacyjnej biorącej udział w rekrutacji na studia drugiego stopnia na dany kierunek. Czas trwania egzaminu kierunkowego przeznaczony dla jednego studenta jest taki sam, jak czas egzaminu kwalifikacyjnego przeznaczony dla jednego kandydata w rekrutacji na studia drugiego stopnia na dany kierunek.
  Podczas egzaminu kierunkowego student losuje zestaw pytań. Ocena z egzaminu kierunkowego jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych postawionych za odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. Ocena zostaje ustalona na niejawnej części posiedzenia Komisji.
  Lista aktualnych zagadnień egzaminacyjnych będzie wywieszona na stronie Wydziału Humanistycznego.

  Ad.2B) Obrona projektu dyplomowego:
  Obrona projektu dyplomowego ma formę ustną i odbywa się przed Komisją. Komisja składa się z trzech osób. Przewodniczącym Komisji jest Dziekan lub osoba przez niego upoważniona. Członkami Komisji są: promotor pracy i recenzent pracy. W wyjątkowych sytuacjach nieobecności jednego z członków Komisji, wyznacza on zastępstwo w porozumieniu z Dziekanem lub Przewodniczącym Komisji.
  Recenzje są jawne i do wglądu studenta; może on w dziekanacie odebrać ich kopię.
  W czasie obrony dokonuje się:
  • prezentacja projektu,
  • dyskusja dotycząca projektu,
  • udzielenie odpowiedzi na trzy pytania dotyczące zagadnień związanych z projektem dyplomowym postawione przez Komisję.

  3. Obliczanie wyniku egzaminu dyplomowego (licencjackiego):
  Ocena egzaminu dyplomowego (licencjackiego) obejmuje dwa elementy:
  - ocenę prezentacji projektu i odpowiedzi na pytania dotyczące projektu (ocena ustalana jest
  w oparciu o średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych za prezentację projektu i odpowiedzi na wszystkie postawione przez Komisję pytania) – waga 0,3
  - ocenę egzaminu kierunkowego – waga 0,7.

  Sprawy nie ujęte w niniejszym zbiorze zasad określa Regulamin Studiów AGH.

  Zasady ustalania ogólnego wyniku ukończenia studiów:

  Wynik ukończenia studiów wyższych wpisywany do dyplomu oraz suplementu ustalany jest jako średnia ważona następujących ocen (§27 p. 2, 3, 4 Regulaminu Studiów AGH):
  • średniej ocen ze studiów (którą przygotowuje dziekanat wg §14 Regulaminu Studiów AGH i dołącza do teczki studenta) – waga 0,6
  • ostatecznej oceny projektu dyplomowego – waga 0,2
  • oceny egzaminu dyplomowego – waga 0,2.
  Wobec pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego Komisja podejmuje decyzję o nadaniu tytułu licencjanta, co zostaje odnotowane w protokole. Protokół musi być podpisany przez wszystkich członków Komisji Egzaminacyjnej lub osoby wyznaczone do ich zastępowania. Wynik egzaminu dyplomowego wraz z podaniem oceny oraz wynik ukończenia studiów ogłasza Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w obecności jej członków bezpośrednio po jego złożeniu (§26 p.12, 13, 14 Regulaminu Studiów AGH). Egzamin dyplomowy kończy się stwierdzeniem Przewodniczącego Komisji o nadaniu tytułu licencjanta.
  Komisja Egzaminacyjna może przyznać wyróżnienie absolwentowi, który spełnia łącznie następujące kryteria (wymienione w §27 p.7 Regulaminu Studiów AGH):
  a) złożył projekt dyplomowy i przystąpił do egzaminu dyplomowego w planowanym terminie,
  b) uzyskał średnią ze studiów (pierwszego lub drugiego stopnia) powyżej 4,71,
  c) uzyskał bardzo dobrą ocenę z projektu dyplomowego,
  d) uzyskał bardzo dobrą ocenę z egzaminu dyplomowego, zdanego w letniej sesji egzaminacyjnej.
  Przyznanie wyróżnienia należy odnotować w protokole z egzaminu.
  2. Potwierdzeniem wyróżnienia będzie odpowiedni dokument dołączony do dyplomu ukończenia studiów.
  Sprawy nie ujęte w niniejszym zbiorze zasad określa Regulamin Studiów AGH. .

  Inne wymagania związane z realizacją programu studiów wynikające z Regulaminu studiów albo innych przepisów obowiązujących w Uczelni:

  Brak