Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Intermedia in culture
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-1-106-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Żuchowska-Skiba Dorota (zuchowska@agh.edu.pl)
Module summary

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy studentów w zakresie wykorzystania poszczególnych mediów w przekazie kulturowym, szczególnie w czasach konwergencji mediów i zglobalizowanej kultury.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student jest otwarty na nowe idee i jest gotów do dyskusji nad nimi. KLT1A_K02 Activity during classes
M_K002 Ma świadomość znaczenia humanistyki dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. KLT1A_K09 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Interpretuje zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego w kontekście przemian społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych oraz znajduje i przeprowadza selekcję źródłeł koniecznych do zrealizowania projektu przedstawiającego wybrany fenomen intermedialny. KLT1A_U15 Project
M_U002 Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i potrafi scharakteryzować przemiany życia społecznego pod wpływem nowoczesnej technologii komunikacyjnych i informacyjnych oraz artykułuje własne poglądy w kulturowych i społecznych. KLT1A_U23, KLT1A_U12 Project
M_U003 Ma umiejętność doboru właściwej strategii argumentacyjnej w ramach dyskusji nad zjawiskami intermedialnymi prezentowanymi na zajęciach. Umie bronić swego stanowiska. KLT1A_U07, KLT1A_U16, KLT1A_U08 Presentation,
Oral answer,
Activity during classes
M_U004 Potrafi współpracować z innymi członkami zespołu (również w zespołach interdyscyplinarnych) planując i organizując pracę indywidualną i zespołową. KLT1A_U18 Project,
Presentation,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę na temat więzi społecznych zwłaszcza ich kulturowych uwarunkowań oraz zmian zachodzących współcześnie pod wpływem nowych technologii komunikacyjnych. KLT1A_W12, KLT1A_W17 Activity during classes,
Project,
Participation in a discussion
M_W002 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne dotyczące relacji pomiędzy technologią i kulturą oraz jej wpływem na współczesne społeczeństwo. KLT1A_W22, KLT1A_W24 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student jest otwarty na nowe idee i jest gotów do dyskusji nad nimi. - - - + - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość znaczenia humanistyki dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Interpretuje zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego w kontekście przemian społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych oraz znajduje i przeprowadza selekcję źródłeł koniecznych do zrealizowania projektu przedstawiającego wybrany fenomen intermedialny. - - - + - - - - - - -
M_U002 Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i potrafi scharakteryzować przemiany życia społecznego pod wpływem nowoczesnej technologii komunikacyjnych i informacyjnych oraz artykułuje własne poglądy w kulturowych i społecznych. - - - + - - - - - - -
M_U003 Ma umiejętność doboru właściwej strategii argumentacyjnej w ramach dyskusji nad zjawiskami intermedialnymi prezentowanymi na zajęciach. Umie bronić swego stanowiska. - - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi współpracować z innymi członkami zespołu (również w zespołach interdyscyplinarnych) planując i organizując pracę indywidualną i zespołową. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę na temat więzi społecznych zwłaszcza ich kulturowych uwarunkowań oraz zmian zachodzących współcześnie pod wpływem nowych technologii komunikacyjnych. - - - + - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne dotyczące relacji pomiędzy technologią i kulturą oraz jej wpływem na współczesne społeczeństwo. - - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 9 h
Contact hours 1 h
Module content
Project classes (15h):

1. Zajęcia wprowadzające, ustalenie zasad prowadzenia zajęć i omówienie ich koncepcji.
2. Intermedialność jako fenomen kultury – konteksty i rozumienie intermedialności
K. Chmielecki, Intermedialność jako fenomen ponowoczesnej kultury, „Kultura Współczesna” 2007 nr 2
3.Człowiek wśród nowych technologii
Naisbitt John, Naisbitt Nana, Philips Douglas, HIGH TECH, HIGH TOUCH, Poznań 2003, s. 9- 39
4. Intermedialność w kulturze
Hopfinger Maryla, Doświadczenia audiowizualne, O mediach w kulturze współczesnej, 2003, Sic s.70- 128
5. Dzieło sztuki i wytwory kultury w perspektywie intermedialnej (4 godziny)
Hopfinger Maryla, Nowe Media w komunikacji społecznej XX wieku. Warszawa 2002: Oficyna Naukowa s. 417-429, 503-520
6. Opowiadanie transmedialne i inne
Jenkins, Henry. 2007. Kultura Konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne s. 91-129
7-8. Prezentacja projektów grupowych

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zajecia mają charakter ćwiczeń projektowych zaliczenie polega na aktywnym udziale w zajęciach, przygotowaniu do zajęć w oparciu o literaturę przypisaną do poszczególnych tematów oraz przygotowanie i zaprezentowanie grupowego projktu.
Zaliczenie poprawkowe polegało będzie na samodzielnym przygotowaniu projektu na temat uzgodniony z osobą prowadząć zajęcia i przesłaniu go w wyznaczonym terminie.
Dopuszczenie do zaliczenia uzyskuje osoba, która uczestniczyła w zajęciach. Nieobecności (powyej jednej) nalezy zaliczyć na dyżurach w zakresie i formie uzgodnionej z osobą prowadzącą.

Participation rules in classes:
  • Project classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

60% wykonanie projektu przygotowanego w grupie (oddany w formie elektronicznej w dniu wygłaszania prezentacji)
40% prezentacja projektu wygłoszona w ramach zajęć.
UWAGA!!!
Godzina kontaktowa (potwierdzona obecnością) jest przeznaczona na omówienie tematu prezentacji z grupą i dobór literatury. Zwykle jest ona ustalana przed lub po zajęciach w miesiącu grudniu z grupą.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student który opuści wiecej niż jedne zajęcia wyrównuje zaległości poprzez zaliczenie w formie ustnej tekstów przypisanych do tematu zajeć.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Literatura obowiązkowa (fragmenty przypisane do ćwiczeń projektowych)

Literatura zalecana, pomocna przy prezentacjach i projektach:
Konrad Chmielewski.2008. Estetyka intermedialności. Kraków: Rabid.
Maryla Hopfinger (2002), Nowe Media w komunikacji społecznej XX wieku. Warszawa: Oficyna Naukowa.
Maryla Hopfinger, Doświadczenie audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej, Warszawa 1993 (rozdz. III Stare – nowe media), Warszawa 2003.
Intermedialność: A. Gwóźdź, Intermedialność jako wyzwanie dla (teorii) filmu, [w:] idem, Obrazy i rzeczy. Film między mediami, Kraków 1997;
R. W. Kluszczyński, Film, Wideo, Multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Warszawa 1999;
M. Hopfinger, Literatura intermedialna, w: Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej, Warszawa 2003;
Dick Higgins, Nowoczesność od czasu postmodernizmu oraz inne eseje, Gdańsk 2000, red. P. Rypson.
D. Higgins, Intermedia i inne eseje, Akademia Ruchu, Warszawa 1985
K. Wilkoszewska, Wariacje na postmodernizm, Księgarnia Akademicka, Kraków 1997
R. Kluszczyński, Film – wideo – multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Instytut Kultury, Warszawa 1999
E. Nurczyńska–Fidelska, W świecie mediów, Rabit, Kraków 2001
B. Reeves, C. Nass, Media i ludzie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000
Intermedialność w kulturze końca XX wieku, red. A. Gwóźdź, S. Krzemień–Ojak, Trans Humana, Białystok 1998
A. Gwóźdź, Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów, Universitas, Kraków 2001
J.O. Green, Nowa era komunikacji, Prószyński i S–ka, Warszawa 1999
S. Sontag, O fotografii, Karakter, Kraków 2009
M. Ostrowicki, Wirtualne realis. Estetyka w epoce elektroniki, Universitas, Kraków 2006

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Szeroko rozumiana tematyka przemian zachodzących we współczesnych społeczeństwach pod wpływem rosnącego znaczenia technologii medialnych i informatycznych zarówno w przestrzeni publicznej, jak i prywatnej jest obecna w moich zainteresowaniach naukowych od wielu lat. Dotyczy ona kwestii konwergencji mediów i przemian zachodzących we współczesnej kulturze i udziału jednostek w jej tworzeniu.

Wybrane publikacje:
Dorota Żuchowska-Skiba, Maria Stojkow. 2007. Rodzaje komunikacji politycznej w sieci – Internet nowym multikanałem humoru politycznego w społeczeństwie informacyjnym, w: Kultura a tożsamość, pod red. Ignacego Stanisława Fiuta, Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, (s. 33–58)

Dorota Żuchowska-Skiba, Maria Stojkow. 2008. Internet jako nowy kanał humoru politycznego, w: Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu, red. Lesław H. Haber, Stanisław Jędrzejewski, Lublin : Wydawnictwo KUL, (s. 155–168).

Dorota Żuchowska-Skiba. 2008. Ruchy społeczne w Internecie : Internet: od kanału informacyjnego do przestrzeni społecznej dla nowych ruchów społecznych, w: Fenomen Internetu : monografia, T. 1, pod red. nauk. Agnieszki Szewczyk, Ewy Krok Szczecin : Wydawnictwo Hogben, (s. 216–227)

Lesław H. Haber, Dorota Żuchowska-Skiba. 2009. Technologie informatyczne w procesie edukacyjnym młodzieży akademickiej – Krakowski Eksperyment Internetowy, w: Edukacja w dobie przemian kulturowych : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Sztumskiemu, pod red. Kazimierza Rędzińskiego i Mirosława Łapota. Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, (s. 161–171).

Dorota Żuchowska-Skiba, Maria Stojkow. 2010. Internet nową przestrzenią publiczną, czy nową sferą publiczną? : analiza serwisów dziennikarstwa obywatelskiego w Polsce, w: Nie tylko Internet : nowe media, przyroda i ,,technologie społeczne” a praktyki kulturowe, pod red. Janusza Muchy. Kraków: Zakład Wydawniczy ,,NOMOS”, (s.109–118).

spis wszystkich publikacji dostępny pod adresem:
http://www.bpp.agh.edu.pl/autor/zuchowska-skiba-dorota-05100

Additional information:

brak