Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Metodyka pracy umysłowej
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-1-107-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Machowska Magdalena (magdalena.etno@tlen.pl)
Module summary

Celem kursu jest przedstawienie studentom podstawowych problemów związanych z efektywną pracą podczas studiów i zwrócenie ich uwagi zarówno na kwestie skutecznego pozyskiwania i przyswajania wiedzy w trakcie nauki jak i na przeszkody negatywnie wpływające ten proces.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Samodzielnie rozwiązuje postawione przed nim zadania, ma świadomość stanu własnej wiedzy i umiejętności i potrzeby ich ciągłego doskonalenia KLT1A_K02, KLT1A_K04 Activity during classes,
Essay
M_K002 Potrafi sformułować i odpowiedzieć na wobec krytykę przedstawianego tematu, jest otwarty na nowe idee i potrafi podjąć dyskusję opartą na argumentacji. KLT1A_K03 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi wykorzystać dostępne źródła, zweryfikować je i odpowiednio je wykorzystać w pracy uwzględniając zasady prawa autorskiego, własności intelektualnej i etyki naukowej. KLT1A_U11, KLT1A_U19, KLT1A_U16 Activity during classes
M_U002 potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i świadomie oraz refleksyjnie podejmuje aktywność kulturalną. KLT1A_U24 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna podstawowe zasady tworzenia prezentacji multimedialnych KLT1A_W07 Activity during classes
M_W002 Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i ma wiedzę na temat prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej w stopniu umożliwiającym korzystanie z odpowiednich źródeł KLT1A_W22, KLT1A_W21 Essay,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Samodzielnie rozwiązuje postawione przed nim zadania, ma świadomość stanu własnej wiedzy i umiejętności i potrzeby ich ciągłego doskonalenia - + - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi sformułować i odpowiedzieć na wobec krytykę przedstawianego tematu, jest otwarty na nowe idee i potrafi podjąć dyskusję opartą na argumentacji. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać dostępne źródła, zweryfikować je i odpowiednio je wykorzystać w pracy uwzględniając zasady prawa autorskiego, własności intelektualnej i etyki naukowej. - + - - - - - - - - -
M_U002 potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i świadomie oraz refleksyjnie podejmuje aktywność kulturalną. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe zasady tworzenia prezentacji multimedialnych - + - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i ma wiedzę na temat prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej w stopniu umożliwiającym korzystanie z odpowiednich źródeł - + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 26 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Contact hours 1 h
Module content
Auditorium classes (15h):
 1. Celem kursu jest przedstawienie studentom podstawowych problemów związanych z efektywną pracą podczas studiów i zwrócenie ich uwagi zarówno na kwestie skutecznego pozyskiwania i przyswajania wiedzy w trakcie nauki jak i na przeszkody negatywnie wpływające ten proces. Praktyczne zagadnienia omawiane podczas zajęć powinny skutkować umiejętnością pracy z tekstem naukowym oraz poprawnym pisaniem prac naukowych.

 2. Zajęcia 1
  Przedstawienie programu zajęć.
  Krótkie wprowadzenie do zasad pracy studenta nauk społecznych (Jak teksty czytać i przygotowywać się z nich na zajęcia? Jak wygłaszać referaty? Jak teksty pisać? Jak sporządzać konspekty? Jak pisać recenzje? Jak redagować przypisy i spis literatury? Jak pisać prace dyplomowe?)
  Literatura:
  PARNAS®PORADNIK AUTORA ROZPRAWEK NAUKOWYCH Z SOCJOLOGII
  Janusz Mucha i Andrzej Zybertowicz

 3. Dyskusja naukowa (Na jakich zasadach opiera się dyskusja naukowa? Jakie są nieuczciwe argumentów w dyskusji?)
  Literatura:
  Adam Sobota, Nieuczciwe chwyty w dyskusji naukowej, w: Folia Iuridica Wratislaviensis 2014, vol. 3 (2), 107–122http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/info? forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/63595/05_Adam_Sobota.pdf [odczytano 2.09.2015]
  PARNAS®PORADNIK AUTORA ROZPRAWEK NAUKOWYCH Z SOCJOLOGII
  Janusz Mucha i Andrzej Zybertowicz

 4. Pisanie rozprawek i prac dyplomowych (Od czego zacząć? Jak powinien wyglądać konspekt pracy? Czemu konspekt służy? Jak sporządzać fiszki i notatki? Czemu służy pokora naukowa?)
  Literatura:
  Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 143-182.

 5. Redakcja tekstu naukowego (Kto jest adresatem tekstu? Jak pisać? Kiedy i jak cytować? Czym się różnią cytaty, parafrazy i plagiaty? Do czego służą przypisy? Jakie są podstawowe pułapki w pracy nad tekstem?)
  Literatura:
  Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2007, s. 183-209, 219-223,
  Radosław Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich. Krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej, CeDeWu, Warszawa 2005, s. 68-79.

 6. Nauka w internecie (katalogi biblioteczne, archiwa czasopism, archiwa prasowe, blogi naukowe, bazy tekstów naukowych, wyszukiwarki, źródła danych – GUS, Eurostat, Bank Światowy.
  Źródła:
  http://www.bj.uj.edu.pl/, http://www.studiasocjologiczne.pl/p,199,archiwum.html, http://przegladsocjologiijakosciowej.org/index_pl.php, www.gazetaprawna.pl, https://scholar.google.pl/, http://ekulczycki.pl/, http://obywatelenauki.pl/, http://ec.europa.eu/eurostat/web/mainhttp://www.jstor.org/, http://stat.gov.pl/, http://data.worldbank.org/.

 7. Przygotowanie “naukowej” prezentacji multimedialnej (Jakie są podstawowe zasady projektowania prezentacji medialnej? Jak z prezentacjami radzą sobie studenci w Polsce?)
  Literatura:
  Historia i media. Historia i dziedzictwo w kulturze cyfrowej http://historiaimedia.org/2009/10/23/jak-przygotowac-prezentacje-na-konferencje-naukowa/
  Marta CIESIELKA, Ocena umiejętności studentów wyższej uczelni technicznej
  w zakresie tworzenia prezentacji multimedialnych, yadda.icm.edu.pl/yadda/element/…8be2…/033.pdf.

 8. Ostatnie zajęcia mają charakter praktyczny. Studenci przedstawiają przygotowane przez siebie (w parach lub 3-osobowych grupach) prezentacje na ustalony wcześniej z prowadzącą temat. Po każdej z prezentacji następuje dyskusja.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Aktywna obecność na ćwiczeniach, w razie nieobecności, ustne zaliczenie omawianego materiału na dyżurze.

Participation rules in classes:
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

aktywność na zajęciach (udział w dyskusji) 50%
przygotowanie i przedstawienie prezentacji na uzgodniony z prowadzącą temat
Warunki zaliczenia:
1. Obecność na zajęciach
2. Przygotowanie prezentacji i jej przedstawienie

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustne omówienie materiału w czasie dyżuru.

Prerequisites and additional requirements:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura została podana przy opisie zajęć.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

https://bpp.agh.edu.pl/autor/machowska-magdalena-06682

Additional information:

Brak