Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
The ideas of Western culture
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-1-109-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Trzcińska Izabela (trzcinska@agh.edu.pl)
Module summary

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z problematyką historii idei, w perspektywie której możliwe staje się podjęcie wnikliwych studiów nad kulturą.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość roli dziedzictwa kulturowego antyku grecko-rzymskiego w kulturze nowożytnej, zwłaszcza współczesnej. KLT1A_K09 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Interpretuje zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego w kontekście przemian społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych. KLT1A_U21 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna główne zagadnienia cywilizacji starożytnej Grecji Rzymu w ujęciu diachronicznym. KLT1A_W20 Test results
M_W002 Zna historyczny charakter kształtowania się dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo. KLT1A_W09 Test results
M_W003 Zna rolę refleksji historycznej w kształtowaniu się kultury. KLT1A_W11 Test results
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość roli dziedzictwa kulturowego antyku grecko-rzymskiego w kulturze nowożytnej, zwłaszcza współczesnej. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Interpretuje zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego w kontekście przemian społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna główne zagadnienia cywilizacji starożytnej Grecji Rzymu w ujęciu diachronicznym. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna historyczny charakter kształtowania się dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna rolę refleksji historycznej w kształtowaniu się kultury. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Contact hours 4 h
Module content
Lectures (30h):

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z problematyką historii idei, w perspektywie której możliwe staje się podjęcie wnikliwych studiów także nad kulturą współczesną. Koncepcje te zostaną przedstawione na wybranych przykładach, specyficznych dla zachodniego kręgu kulturowego, a także w nawiązaniu do refleksji filozoficznej, do świata sztuki i świadectw życia codziennego. Ważnym aspektem programu będzie kwestia kształtowania kulturowej pamięci i jej związek z wiodącymi ideami.
1. Zajęcia wprowadzające: co to jest historia idei? Przewodnik dla początkujących.
2. Źródła idei europejskich (antyk, judaizm, tradycje przedchrześcijańskie, chrześcijaństwo).
3. Wędrówki bohaterów – idea homo viator w kulturze Zachodu.
4. Logos i mit – status kulturowych opowieści.
5. Sacrum i profanum. Bóg filozofów. Bóg biblijny. Koncepcje Boga w relacji ze światem (absolut, esencja i energia, osoba). Wpływ idei Boga na ukształtowanie koncepcji człowieka na Zachodzie.
6/7/8. Przestrzeń i czas. Kiedy rodzi się czas? Powrót czasu i czas liniowy. Historia jako czas dążący do celu. Natura i kosmos. Rzeczywistość różnorodności i jej porządki.
9/10. Humanitas – pytania o tożsamość. Różne oblicza człowieczeństwa. Hermeneutyka podmiotu. Obrazowanie człowieka. Ciało i psyche. Przestrzeń ludzkich emocji.
11/12. Naukowe poznawanie świata. Źródła nauki w kulturze Zachodu. Idea obiektywnego poznania.
13/14. Sztuka i technologia.
15. Podsumowanie. Od idei Zachodu do idei uniwersalnych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na zajęciach, przygotowanie pracy przedstawianej na egzaminie.
Zaliczenie poprawkowe jest analogiczne jak w przypadku zaliczenia pierwszego terminu.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa: 1. obecność na zajęciach (możliwe dwie nieobecności nieusprawiedliwione) – 30 ; egzamin końcowy – 70

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W ramach wyrównania zaległości należy przygotować obszerne sprawozdanie ze wskazanej lektury i przedstawić je na dyżurze prowadzącego.

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na wykładach jest obowiązkowa.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura obowiązkowa:
Antropologia pamięci. Zagadnienia i wybór tekstów, red. P. Majewski, M. Napiórkowski, Warszawa 2018
Curtius E.R., Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, Kraków 2005
A. Erll, Kultura pamięci, Wprowadzenie, Warszawa 2018
M. Foucault, Hermeneutyka podmiotu, Warszawa 2012
F. Fykuyama, Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, Kraków 2005
S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 2000
A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość, Warszawa 2012
C.G. Jung, Człowiek i jego symbole, Katowice 2018
A. Lovejoy, Wielki łańcuch bytu. Studium historii pewnej idei, Gdańsk 2009
Ch. Tylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, Warszawa 2001

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Polish Interpretations of the Theosophical Concept of Evolution, w: “The Polish Journal of the Arts and Culture” 13 (1/2015), Esoteric Studies. Polish Contributions, red. I. Trzcińska, A. Świerzowska, K. M. Hess, s. 173-190

Pamięć i kultura w Aleksjadzie Anny Komneny, w: Filozofia kultur Wschodu, red. P. Mróz, M. Ruchel, A. I. Wójcik, Libron, Kraków 2015, s. 137-153

Znaczenie mitu hermetycznego w kształtowaniu kulturowej wyobraźni Zachodu, w: Wyobraźnia w kulturze. Duchowość, sztuka, literatura, red. I. Trzcińska, A. Świerzowska, Libron, Kraków 2017

Jung a tradycja ezoteryczna, w:: Przewodnik po myśli Carla Gustava Junga, red. H. Machoń, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2017

Additional information:

None