Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wiedza o muzyce
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-1-110-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Pilch Adam (apilch@agh.edu.pl)
Module summary

Celem kursu jest dostarczenie studentom podstawowych informacji z zakresu teorii i historii muzyki niezbędnych w działalności związanej z szeroko pojętą kulturą.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Zna dogłębnie zakres posiadanej przez siebie wiedzy i nabytych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego. KLT1A_K02 Activity during classes
M_K002 Ma świadomość znaczenia europejskiego i świadomego dziedzictwa humanistyki dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych. Ma świadomość refleksji humanistycznej dla kształtowania się refleksji społecznych. KLT1A_K09, KLT1A_K08 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi w sposób ogólny prawidłowo zastosować poznane podstawowe metody analizy dzieła muzycznego KLT1A_U03 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Charakteryzuje najważniejszych kompozytorów KLT1A_W01 Test
M_W002 Zna podstawowe pojęcia z dziedziny muzyki. KLT1A_W01, KLT1A_W03 Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Zna dogłębnie zakres posiadanej przez siebie wiedzy i nabytych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego. + - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość znaczenia europejskiego i świadomego dziedzictwa humanistyki dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych. Ma świadomość refleksji humanistycznej dla kształtowania się refleksji społecznych. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi w sposób ogólny prawidłowo zastosować poznane podstawowe metody analizy dzieła muzycznego + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Charakteryzuje najważniejszych kompozytorów + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe pojęcia z dziedziny muzyki. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 14 h
Realization of independently performed tasks 29 h
Contact hours 4 h
Module content
Lectures (30h):
 1. Rola muzyki w kulturze

  • znaczenie muzyki w ujęciu historycznym
  • muzyka w życiu człowieka
  • powiązania muzyki z innymi formami sztuki

 2. Muzyka rozrywkowa

  • kompozytorzy i wykonawcy
  • gatunki kształtujące scenę rozrywkową
  • standardy muzyki rozrywkowej

 3. Instrumentoznawstwo

  a) Instrumenty dęte drewniane i blaszane

  • podstawy fizyczne kształtowania dźwięku
  • klasyfikacja
  • techniki wykonawcze
  • najważniejsze kompozycje dedykowane instrumentom dętym
   b) Instrumenty strunowe
  • podstawy fizyczne kształtowania dźwięku
  • klasyfikacja
  • techniki wykonawcze
  • najważniejsze kompozycje dedykowane instrumentom strunowym

 4. Formy muzyczne

  a) Fuga

  • charakterystyka tematu
  • kształtowanie kontrakpunktu
  • najważniejsze przykłady struktury muzycznej

  b) Sonata
  *geneza formy
  *budowa
  *wybitne przykłady formy sonatowej

 5. Rozwój dzieła muzycznego

  a) Twórczość kameralna

  • wiodący kompozytorzy i ich dzieła
  • rozwój najważniejszych gatunków muzyki kameralnej

  b) Twórczość symfoniczna

  • geneza i klasyfikacja wielkich form instrumentalnych
  • muzyka absolutna i programowa
  • kanon dzieł symfonicznych

  c) Twórczość wokalno-instrumentalna

  • od tragedii greckiej do opery
  • aria, arioso, bel canto
  • oratorium, pasja, kantata

  d) Muzyka XX i XXI wieku

  • wiodące kierunki, style i techniki
  • czołowi kompozytorzy XX wieku i ich osiągnięcia
  • udział polskich kompozytorów w rozwoju gatunków

 6. Zasady notacji i organizacji dzieła muzycznego

  a) Podstawy zapisu nutowego

  • nuty
  • artykulacja
  • agogika

  b) Kształtowanie współbrzmień i następstw w muzyce

  • skale greckie, kościelne, system dur-moll
  • podstawy harmonii

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Znajomość treści wykładów jest podstawowym elementem kolokwium w pierwszym i drugim terminie.
Brak szczególnych warunków dopuszczenia do zaliczenia.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

1. Ocena końcowa wyznaczona zostanie na podstawie:
- kolokwium końcowego obejmującego wiedzę przedstawioną na wykładach 50%
- 10 minutowej prezentacji wybranego twórcy lub gatunku muzyki rozrywkowej 25%
- relacji z uczestnictwa studenta w koncercie muzyki klasycznej w trakcie trwania semestru 25%

2. Obecność na wykładach: Każdy student ma prawo najwyżej do dwóch nieobecności w semestrze. Wszystkie kolejne nieobecności student będzie musiał zaliczyć w ramach dodatkowego kolokwium ze znajomości muzycznego materiału ilustracyjnego przedstawionego na wykładach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaliczenie nieobecności w trakcie konsultacji

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych

Recommended literature and teaching resources:

Wybór literatury:
• A. Chodkowski (red.), Encyklopedia Muzyki, Warszawa 1995
• J. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, Historia muzyki, Kraków 1989-90, t. 1-2
• J. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, Formy muzyczne, Kraków 1974-87, t. 1-5
• Ch. Cox i D. Warner (red.), Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, tłum. J. Kutyła, Warszawa 2010

• R. D. Golianek, Zrozumieć operę, Łódź 2009
• D. Gwizdalanka, Historia muzyki, Kraków 2005-2011, cz. 1-4
• M. Kowalska, ABC historii muzyki, Kraków 2005
• J. Reiss, Mała historia muzyki, Kraków 1987
• A. Ross, Reszta jest hałasem. Słuchając dwudziestego wieku, tłum A. Laskowski, Warszawa 2011
• A. Wilson-Dickson, Historia muzyki chrześcijańskiej. Od chorału gregoriańskiego do muzyki gospel, tłum. M. Wiśniewska, Warszawa 2007
• T.A. Zieliński, Style, kierunki i twórcy muzyki XX wieku, Warszawa 1980

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Influence of Audience Noises on the Classical Music Perception on the Example of Anti-cough Candies Unwrapping Noise, A Pilch, B Chojnacki, T Makuch, Z Kusal, M Czapla – Audio Engineering Society Convention 143, 2017
Listening concepts under extreme acoustic conditions in anechoic and reverberation chambers and underwater during aXes-Triduum of New Music Conference in Cracow
B Chojnacki, A Pilch, A Majchrzak, M Sobolewska

Additional information:

None