Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
The .NET Framework platform: the basics of object oriented programming in C Sharp
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-1-114-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr Rybka Piotr (piotr.rybka82@gmail.com)
Module summary

Platforma .NET Framework: podstawy programowania obiektowego w języku C Sharp

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość różnych paradygmatów programowania jako różnych sposobów modelowania funkcjonalności programu komputerowego. KLT1A_K04 Project
Skills: he can
M_U001 Student potrafi samodzielnie wykryć i usunąć błędy w kodzie programu. KLT1A_U23, KLT1A_U15 Project
M_U002 Student potrafi stworzyć prostą aplikację konsolową zgodną ze standardem języka C#. KLT1A_U23 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna terminologię związaną z programowaniem obiektowym i językiem programowania C#. KLT1A_W24 Project
M_W002 Student zna język C# w stopniu pozwalającym na tworzenie prostych aplikacji konsolowych. KLT1A_W24 Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość różnych paradygmatów programowania jako różnych sposobów modelowania funkcjonalności programu komputerowego. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi samodzielnie wykryć i usunąć błędy w kodzie programu. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi stworzyć prostą aplikację konsolową zgodną ze standardem języka C#. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna terminologię związaną z programowaniem obiektowym i językiem programowania C#. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna język C# w stopniu pozwalającym na tworzenie prostych aplikacji konsolowych. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Realization of independently performed tasks 16 h
Contact hours 4 h
Module content
Lectures (30h):

Tematyka zajęć:

 1. .NET framework.
 2. Microsoft Visual Studio.
 3. Paradygmaty programowania i programowanie obiektowe.
 4. Podstawowe elementy języka C Sharp.
 5. Operatory.
 6. Typy.
 7. Tablice.
 8. Kolekcje.
 9. Funkcje i przekazywanie argumentów.
 10. Instrukcje warunkowe i pętle iteracyjne.
 11. Przestrzenie nazw.
 12. Klasy i struktury.
 13. Dziedziczenie.
 14. Metody.
 15. Enkapsulacja.
 16. Typy i metody uogólnione.
 17. Interfejsy.
 18. Delegaty i zdarzenia.
 19. Typy i metody anonimowe; wyrażenia lambda.
 20. Obsługa wyjątków.
 21. Metody rozszerzające.
 22. LINQ.
 23. Przestrzeń nazw System.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki zaliczenia nie zmieniają się niezależnie od terminu.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

ZALICZENIE KURSU:

Projekt własny: działająca aplikacja konsolowa w języku C#.

Tematyka dowolna, np. gra komputerowa (tetris, statki, tekstowa gra przygodowa), generator labiryntu, generator spadających liter (kod Matrixu), kalkulator netto, kalkulator średniej ocen itp.

Program w postaci pliku .exe i pliku lub paczki (.zip, .rar) plików .cs powinien być nadesłany na adres mailowy prowadzącego najpóźniej w dniu przedostatnich zajęć w semestrze.

KRYTERIA OCENY PROJEKTU:

Ocena wyjściowa 3.0–3.5 — program się włącza i nie zamyka lub nie zawiesza się zaraz po włączeniu.

Program działa (nie zamyka się lub nie zawiesza po wykonaniu kilku operacji): 0.5 stopnia lub 1 stopień wyżej.

Program ma przejrzysty i logiczny kod źródłowy i ma strukturę zgodną z paradygmatem obiektowym: opatrzony komentarzami, zawiera zrozumiałe i zgodne z konwencją dotnetową identyfikatory, jest podzielony na klasy, z których każda odpowiedzialna jest za określone funkcje, każda metoda wykonuje pojedyncze zadanie: 0,5 stopnia lub 1 stopień wyżej.

Końcowa ocena może też być podwyższona, jeśli projekt odznacza się dużą złożonością lub starannością wykonania.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób nadrabiania zaległości będzie indywidualnie ustalony przez prowadzącego.

Prerequisites and additional requirements:

Ponieważ faktultet ma charakter wstępu do programowania w języku C#, nie jest niezbędna żadna wiedza w tym zakresie. Jednakże znajomość podstaw programowania w jakimkolwiek języku, a dokładniej podstawowych struktur programistycznych (instrukcje warunkowe, pętle, przypisanie, typy danych itp.) będzie bardzo pomocna w zrozumieniu prezentowanych zagadnień.

Recommended literature and teaching resources:

LITERATURA (wybór):

 • Albahari J., Albahari B.: C# 7.0. Leksykon kieszonkowy. Wyd. Helion.
 • Albahari J., Albahari B.: C# 7.0 w pigułce. Wyd. Helion.
 • Kempa A., Staś T.: Wstęp do programowania w C# (http://c-sharp.ue.katowice.pl/ksiazka/c_sharp_wer2_0.pdf).

i wiele innych pozycji (zob. np. https://helion.pl/kategorie/programowanie/c-sharp).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Rybka P.: Samogłoski w gwarach Górnego Śląska i polszczyźnie ogólnej. Porównanie z wykorzystaniem danych akustycznych i artykulacyjnych [w druku] (do książki dołączony jest program komputerowy w języku C# przetwarzający dane akustyczne i wykonujący automatyczne porównanie samogłosek badanych z modelowymi).

Additional information: