Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Gamification in culture
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-1-118-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Żuchowska-Skiba Dorota (zuchowska@agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności na temat wykorzystaniu gier w obszarze promocji, edukacji i organizacji i zarządzania zespołami.Student nabywa też kompetencje z zakresu znaczenia grywalizacji dla aktywizacji w przestrzeni edukacji, zarządzania zespołami oraz szeroko pojetej działaności na rzecz społeczności lokalnej i całego społeczeństwa.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Posiada umiejętność wypełniania zobowiązań społecznych, insprowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego poprzez projektowanie i przeprowadzanie gier aktywizujących. KLT1A_K10 Participation in a discussion,
Case study,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi posłużyć się grami w celu zwiększenia efektywności działań o charakterze promocyjnym, projektowym oraz zespołowym uwzględniając odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzace z różnych środowisk. KLT1A_U07 Project
M_U002 Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i potrafi scharakteryzować przemiany życia społecznego pod wpływem nowoczesnej technologii w obszarze związanym z zastosowaniem gier w praktyce rynkowej, edukacyjnej oraz w organizacji i zarzadzaniu. KLT1A_U23 Project,
Presentation
M_U003 Potrafi współpracować z innymi członkami zespołu (również w zespołach interdyscyplinarnych) planując i organizując pracę indywidualną i zespołową. KLT1A_U18 Project,
Presentation
M_U004 Potrafi współpracować z innymi członkami zespołu (również w zespołach interdyscyplinarnych) planując i organizując pracę indywidualną i zespołową i Rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur. KLT1A_U20, KLT1A_U18 Project,
Presentation,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę na temat możliwości i ograniczeń wykorzystania gier w promocji i realizacji projektów a także zarządzaniu zespołami. KLT1A_W08 Project,
Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Posiada umiejętność wypełniania zobowiązań społecznych, insprowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego poprzez projektowanie i przeprowadzanie gier aktywizujących. - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 Potrafi posłużyć się grami w celu zwiększenia efektywności działań o charakterze promocyjnym, projektowym oraz zespołowym uwzględniając odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzace z różnych środowisk. - - - - - - - - + - -
M_U002 Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i potrafi scharakteryzować przemiany życia społecznego pod wpływem nowoczesnej technologii w obszarze związanym z zastosowaniem gier w praktyce rynkowej, edukacyjnej oraz w organizacji i zarzadzaniu. - - - - - - - - + - -
M_U003 Potrafi współpracować z innymi członkami zespołu (również w zespołach interdyscyplinarnych) planując i organizując pracę indywidualną i zespołową. - - - - - - - - + - -
M_U004 Potrafi współpracować z innymi członkami zespołu (również w zespołach interdyscyplinarnych) planując i organizując pracę indywidualną i zespołową i Rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur. - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę na temat możliwości i ograniczeń wykorzystania gier w promocji i realizacji projektów a także zarządzaniu zespołami. - - - - - - - - + - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 9 h
Contact hours 1 h
Module content
Workshops (15h):

1. Zajęcia wprowadzające, ustalenie zasad prowadzenia zajęć i omówienie ich koncepcji.
2. Podstawowe mechanizmy grywalizacji i zastosowanie gier
3. Zasady konstruowania gry i typy graczy.
4-6. Przygotowanie projektów gier w grupach
7-8. Prezentacja projektów grupowych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Workshops: metoda pracy w grupie, projektowa, prezentacja, dyskusja
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student zostaje dopuszczony do zaliczenia na podstawie aktywnego udziału w zajeciach i pracy grupowej nad projektem gry.
Zaliczenie poprawkowe (II i III termin) student przygotowuje samodzielnie projekt gry i przedstawia go ustnie w terminie uzgodnionym z osobą prowadzacą zajęcia.

Participation rules in classes:
  • Workshops:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: zajęcia obowiązkowe
Method of calculating the final grade:

60% oceny końcowej stanowi przygotowanie projektu gry w grupie na zajęciach oraz jej zaprezentowanie (40%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe na skutek nieobecności (powyżej jednej nieobecności) student uzupełnia zaliczając ustnie literaturę uzgodnioną z osobą prowadzacą zajecia.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Zalecana literatura:
M. Niewęgłowski, Gamification: na zdrowie dla społeczeństwa i lepszej
pracy, Raport Game Industry Trends 2012, Nowy Marketing 2012, s. 68–69.
S. Starzyński, Gryfikacja, modny trend używany przez marketerów,
Raport Game Industry Trends 2012, Nowy Marketing 2012, s. 46–47.
P. Tkaczyk, Grywalizacja. Jak zastosować mechanizmy gier w działaniach
marketingowych, Helion 2012
Barta M. (2013), Start game! – grywalizacja, chwilowa moda czy skuteczne narzędzie HRM? HR
Standard, http://hrstandard.pl/2013/03/15/start-game-grywalizacja-chwilowa-moda-czyskuteczne-
narzedzie-hrm/#more-24396 (07.04.2014).
Bołtuć M., Bołtuć P. (2004), Inne spojrzenie na nauczanie w oparciu o gry, „E-mentor”, nr 2(4).
Enterprise Gamification (2013), Wspólne granie to świetna metoda nauczania, http://grywalizacja24.pl/
wspolne-granie-to-swietna-metoda-nauczania/ (05.04.2014).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Prowadząca legitymuje się dyplomem potwierdzajacym udział w warsztatach na temat grywalizacji w edukacji.
Niepełnosprawność w grach wideo – omówienie na przykładach wybranych wirtualnych postaci — Disability in video games – an overview based on selected virtual characters / Damian GAŁUSZKA, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // Przegląd Socjologii Jakościowej [Dokument elektroniczny]. – Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1733-8069. — 2018 t. 14 nr 3, s. 92–112. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 109–112. — tekst: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume43/PSJ_14_3_Galuszka_Zuchowska-Skiba_sp.pdf

Additional information:

Przydatne case study:
http://adnext.pl/przyklady-grywalizacji/
http://grzegorzolifirowicz.pl/grywalizacja-miasta/
http://eduplus.com.pl/