Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Polish culture history compared to European culture
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-1-201-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Siwik Anna (siwikan@agh.edu.pl)
Module summary

Celem kursu jest zapoznanie studentów z historią kultury polskiej i wskaznie jej powiązań z historią Europy.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej i społecznej dla pełnego zrozumienia i krytycznej oceny zjawisk i procesów zachodzacych w kulturze współczesnie oraz wie jak istotne jest zachowanie własnego dziedzictwa kulturowego. KLT1A_K09, KLT1A_K08 Essay,
Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Czyta i interpretuje tekst filozoficzny, socjologiczny, antropologiczny oraz źródła historyczne w sposób pozwalający na formuowanie krytycznych opinii w wypowiedziach ustnych i pisemnych na temat zjawisk i procesów zachodzacych we współczesnej Polsce. KLT1A_U03, KLT1A_U09 Essay,
Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne z zakresu nauk humanistycznych i społecznych i umie wskazać ich wpływ na przemiany dokonujące się współcześnie w obszarze kultury i życia społecznego w Polsce. KLT1A_W01 Examination,
Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
M_W002 Wie jakie znaczenie dla poznania i analizy kształtu kultury w społeczeństwach mają koncepcje teoretyczne i badania prowadzone na gruncie nauk humanistycznych i społecznych zwłaszcza historii i politologii. KLT1A_W11, KLT1A_W05 Activity during classes,
Examination,
Test,
Participation in a discussion
M_W003 Ma wiedzę i zna terminologię właściwą dla nauk humanistycznych i społecznych, zwłaszcza historii i politologii i wie jak za jej pomocą opisywać dokonujące się przemiany we współczesnej kulturze i w społeczeństwie polskim. KLT1A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej i społecznej dla pełnego zrozumienia i krytycznej oceny zjawisk i procesów zachodzacych w kulturze współczesnie oraz wie jak istotne jest zachowanie własnego dziedzictwa kulturowego. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Czyta i interpretuje tekst filozoficzny, socjologiczny, antropologiczny oraz źródła historyczne w sposób pozwalający na formuowanie krytycznych opinii w wypowiedziach ustnych i pisemnych na temat zjawisk i procesów zachodzacych we współczesnej Polsce. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne z zakresu nauk humanistycznych i społecznych i umie wskazać ich wpływ na przemiany dokonujące się współcześnie w obszarze kultury i życia społecznego w Polsce. + + - - - - - - - - -
M_W002 Wie jakie znaczenie dla poznania i analizy kształtu kultury w społeczeństwach mają koncepcje teoretyczne i badania prowadzone na gruncie nauk humanistycznych i społecznych zwłaszcza historii i politologii. + + - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę i zna terminologię właściwą dla nauk humanistycznych i społecznych, zwłaszcza historii i politologii i wie jak za jej pomocą opisywać dokonujące się przemiany we współczesnej kulturze i w społeczeństwie polskim. + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 111 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (30h):

Celem wykładu jest przedstawienie głównych elementów ewolucji kultury polskiej od jej zarania do czasów współczesnych. Spośród różnych paradygmatów kulturowo-cywilizacyjnych przyjmowanych w historiografii, proponujemy podejście Aleksandra Brücknera, którego dzieje kultury obejmują wszystkie dziedziny życia społeczeństwa, z preferencją dla kultury umysłowej, ale uwzględniające też podłoże społeczno-gospodarcze i polityczne. Przedstawione zatem zostaną narodziny i rozwój kultury w Polsce dawnej, przedrozbiorowej, w okresie zaborów, po odzyskaniu niepodległości, wreszcie w okresie PRL. Ważny jest europejski kontekst – wpływ kultury Zachodu i Wschodu, a także funkcje jakie kultura pełniła w dziejach narodu.
Program wykładów:
1. Przyjęcie chrześcijaństwa i recepcja kultury łacińskiej.
2. Początki polskiej odrębności w Europie. Kultura „złotego wieku”.
3. Sarmatyzm – ideologia i styl życia.
4. Kultura doby Oświecenia.
5. Naród bez państwa. Między walką a pracą – kultura doby romantyzmu i pozytywizmu.
6. Procesy modernizacyjne w Europie i Polsce.
7. Społeczeństwo XIX wieku
8. Młoda Polska. Między społecznikostwem a dekadencją.
9. Kultura w dobie dwudziestolecia międzywojennego.
10. W obliczu zagłady.
11. Okres PRL – między zniewoleniem a przetrwaniem.
12. Kultura polska na emigracji.

Auditorium classes (30h):
Historia kultury polskiej na tle europejskim

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w tematykę rozwoju kultury polskiej od czasów najwcześniejszych do roku 1989. Przyjmując definicję kultury Ph. Bagby’ego jako „regularności w zachowaniach zewnętrznych i wewnętrznych członków społeczeństwa wyjąwszy te których geneza jest na pewno dziedziczna” studenci będą szukać specyficznych cech kultury polskiej w poszczególnych epokach. Przedmiotem zainteresowania będzie zarówno kultura wysoka jak i kultura związana z życiem codziennym kolejnych pokoleń Polaków (zarówno w aspekcie materialnym jak i niematerialnym).

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia: Zaliczenie z ćwiczeń uzyskuje student na podstawie aktywności (25%), prezentacji (25%) oraz kolokwium zaliczeniowego (50%). Z kolokwium i prezentacji student musi otrzymać ocenę pozytywną. Dopuszczone są dwie nieobecności na zajęciach ćwiczeniowych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Egzamin pisemny – trzy pytania przekrojowe w ciągu 1,5 godz. Podstawą egzaminu będzie znajomość tematyki wykładów, uzupełniona zalecaną literaturą. Egzamin będzie ściśle powiązany ze szczegółowymi punktami konspektu, podawanymi zawsze przed wykładem. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Końcowa ocena z egzaminu, będzie średnią oceny z ćwiczeń (40%) i oceny uzyskanej z egzaminu pisemnego (60%). Dodatkowo wymagana będzie recenzja-esej z wybranej lektury.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia: W uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość zaliczenia nieobecności ponad dopuszczalną normę (więcej niż dwie nieobecności) np. w formie eseju pisemnego lub kolokwium ustnego.

Prerequisites and additional requirements:

Recommended literature and teaching resources:

Literatura obowiązkowa
M. Bogucka, Kultura Naród Trwanie. Dzieje kultury polskiej od zarania do 1989 roku, Warszawa 2008 (podręcznik podstawowy)
I. Ichnatowicz, A. Mączak, B.Zientara, J. Żarnowski, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1999.
F. Braudel, Gramatyka cywilizacji, Warszawa 2006
W. Reinhard, Życie po europejsku. Od czasów najdawniejszych do współczesności, Warszawa 2009
Jan Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z z nowoczesną formą, Kraków 2011

Literatura zalecana
M. Bogucka, Człowiek i świat. Studia z dziejów kultury i mentalności XV – XVIII w. Warszawa 2008
M. Bogucka, Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Warszawa 2006
A. Brückner, Dzieje kultury polskiej, t. I, II i III, Warszawa 1957-58
Epoki i kierunki w Kulturze, Warszawa 2008
N. Elias, O procesie cywilizacji, Warszawa 2011
Epoki i kierunki w kulturze. Sztuka, literatura, muzyka, teatr i film, Warszawa 2008
M. Harris, Krowy, świnie, wojny i czarownice. Zagadki kultury, Katowice 2007
M. Janowski, Narodziny inteligencji 1750-1831, Warszawa 2008
J. Jedlicki, Błędne koło 1832-1864, Warszawa 2008
Historia życia prywatnego. Od Europy feudalnej do renesansu, red. G. Duby, Ossolineum 2005, t.2
Historia życia prywatnego. Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej, red. M. Perrot, Ossolineum 1999, t.3
Historia życia prywatnego. Od I wojny światowej do naszych czasów, red. A. Prost i G. Vincent, Ossolineum 2000
Hartmut Kaelble, Społeczna historia Europy od 1945 do współczesności, Warszawa 2010
A. Krajewski, Między współpracą a oporem. Twórcy kultury wobec systemu politycznego PRL (1975-1980), Warszawa 2004
J. Knaflewska, W. Kot, Księga Kultury Polskiej. Ilustrowana encyklopedia tematyczna kultura i nauka *literatura, Poznań 2007
S. Krzysztofowicz-Kozakowska, Sztuka w czasach PRL, Warszawa 2016
Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego analizy i obrazy, oprac. V. Ališauskas i inni, Kraków 2006
Kultura polska a kultura europejska: prace ofiarowane Januszowi Tazbirowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Bogucka, J.Kowecki, Warszawa 1987
G. Labuda, Rozważania nad teorią i historią cywilizacji, Poznań 2008
M. Leczyk, Druga Rzeczpospolita 1918-1939, Społeczeństwo-Gospodarka-Kultura-Polityka, Warszawa 2006
A. Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej, Warszawa 2014
M. i J.Łozińscy, Historia polskiego smaku. Kuchnia – Stół – Obyczaje, Warszawa 2012
W. Łoziński, Życie polskie w dawnych wiekach, Kraków 1979
M. Makowski, M. Szymański, Obok albo ile procent Babilonu?, Katowice 2011
M. Micińska, Inteligencja na rozdrożach 1864-1918, Warszawa 2008
A.W. Mikołajczak, Łacina w kulturze polskiej, Wrocław 2005
Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, Warszawa 2014
K. Modzelewski, Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004
Nim będzie zapomniana. Szkice o kulturze PRL-u (red. S. Bednarek), Wrocław 1997.
Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach red. M. Szpakowska, Warszawa 2008
Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, (red.) A. Chwalba, Warszawa 2004
Polska dzielnicowa i zjednoczona. Państwo-Społeczeństwo-Kultura, red. A. Gieysztor, Warszawa 1972
Polska w epoce Odrodzenia. Państwo-Społeczeństwo- Kultura, red. A. Wyczański, Warszawa 1972
Polska XVII wieku, Państwo-Społeczeństwo- Kultura, red. J. Tazbir, Warszawa 1974
Polska w epoce Oświecenia, Państwo-Społeczeństwo- Kultura, red. B. Leśnodorski, Warszawa 1974
Polska na tle procesów rozwojowych Europy w XX wieku, red. S. Sierpowski, Poznań 2002
H.G. Pott, Krótka historia kultury europejskiej, Warszawa 2008
P. Rietbergen, Europe. A Cultural History. Second Edition.
Routledge, Abingdon, 2006 (lub wersja polska P. Rietbergen, Europa, Dzieje kultury, Warszawa 2001)
M. Shore, Kawior I popiół. Życie i śmierć pokolenia oczarowanych i rozczarowanych marksizmem, Warszawa 2008
Społeczeństwo Staropolskie, Seria nowa Tom I, Społeczeństwo a polityka, Warszawa 2008
Społeczeństwo Staropolskie, Seria Nowa Tom II, Społeczeństwo a przestępczość, Warszawa 2009
R. Wapiński, Polska Na styku narodów i kultur. W kręgu przeobrażeń narodowościowych w XIX i XX wieku, Gdańsk 2002
S. Wasylewski, Życie polskie w XIX wieku, Warszawa 2008
J. Wawrzyniak, A. Grupińska, Buntownicy. Polskie lata 70. I 80.Warszawa 2011
J. Tazbir, Sarmaci i świat, Kraków 2001
J. Tazbir, Studia nad kulturą staropolską, Kraków 2001

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Anna Siwik
Książki:
• Anna Siwik, Regina Artymiak, Julian Kwiek, „Wysoki Sejm raczy uchwalić… Starania o założenie wyższej szkoły górnictwa i hutnictwa w Krakowie w latach 1861- 1914,UWND, Kraków 2013,ss.368
• Anna Siwik, Regina Artymiak, Julian Kwiek, „Podejmując rozpoczęte dzieło…, Akademia Górnicza 1919-1939,UWND, Kraków 2014, ss. 567
Książki pod redakcją:
• Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego, red. Anna Siwik, UWND, Kraków 2007, ss. 459
• Od robotnika do internauty. W kierunku społeczeństwa informacyjnego, red. Anna Siwik i i Lesław H. Haber, UWND, Kraków 2008, ss. 559
Artykuły:
• Nowa polityka wschodnia w ujęciu paryskiej „Kultury” [w:] Paryż- Londyn-Monachium- Nowy Jork. Powrześniowa Emigracja Niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, red. V.Wejs-Milewska i E.Rogalewska, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2009, s. 255- 264
• Emigracyjna wizja socjalizmu, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” z. 2/2010, s. 55-72
• Kobieta w historii Polski, [w:] Kalejdoskop genderowy. W drodze do poznania płci społeczno-kulturowej w Polsce, red. Krystyna Slany, Beata Kowalska, Magdalena Ślusarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 17-42
• Anna Siwik i Agnieszka Wierzbicka-Kamysz, Obraz małżeństwa z kobiecej perspektywy w okresie „małej stabilizacji” 1956-1970. „Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis, Studia Politologica X , z. 132, Kraków 2013, s. 42-58
• Ziemie Zachodnie w programie socjalistów – od wojny do 1970 r. [w:] Nad Odrą i Bałtykiem:ludzie-koncepcje-realizacja do 1989, red Magdalena Semczyszyn, Tomasz Sikorski i Adam Wątor, IPN, Szczecin 2013, s. 285-299.
• Cooperation Among East European Émigrés: The Socialist case, [w:] Edited by Anna Mazurkiewicz, East Central Europe in Exile Vol. 2: Transatlantic Identities,Cambridge Scholars Publishing 2013, pp. 177-192.

Magdalena Parus-Jankowska
Magdalena Parus, Oral history i badania nad historią muzyki popularnej, „Kultura Współczesna”, nr 3/2017, s. 58-67.
Magdalena Parus, Marcin Wądołowski (red.), Oblicza pamięci. Tom II. Historia-pamięć-tożsamość, Wydawnictwa AGH, Kraków 2015
Magdalena Parus, Przydatność oral history do badań nad kulturą i społeczeństwem okresu PRL, w: Idee i myśliciele. Biografie, opowieści, autorytety, red. Katarzyna Skowronek, Wydawnictwo Aureus, Kraków 2015, s. 29-38
Magdalena Parus, Rafał Sowiński (red.), Oblicza pamięci. Tom I. Echa wojen, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014

Additional information:

Mile będzie widziana dodatkowa lektura książek z serii PWN np. J. Kowalski, A.M.Loba, J. Prokop, Dzieje kultury francuskiej, Warszawa 2006;Cz.Karolak, W. Kunicki, H.Orłowski, Dzieje kultury niemieckiej, Warszawa 2007 i inne.
Osoby zainteresowane literaturą w języku angielskim mogą zapoznać się z programem kursu dla studentów programu Erasmus+ “Polish Culture and History” http://syllabuskrk.agh.edu.pl/2016-2017/pl/magnesite/modules/37025.
Sylabus opracowała Anna Siwik.