Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Prezentacja danych i multimedia
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-1-204-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Habrat Magdalena (mhabrat@agh.edu.pl)
Module summary

Celem kursu jest zapoznanie studentów z metodami komputerowego wspomagania analizy, przeglądania i wizualnej prezentacji informacji oraz sposobami wykorzystywania odpowiednich narzędzi do wspomagania zaawansowanego przetwarzania i graficznej prezentacji danych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie rolę technik komputerowych i ich ewolucji w zwiększaniu spektrum możliwości przetwarzania i prezentacji danych. KLT1A_K03, KLT1A_K02 Activity during classes
M_K002 Samodzielnie formułuje propozycję rozwiązania zadania problemowego i przedstawia w sposób zrozumiały i przystępny. KLT1A_K06, KLT1A_K04 Test,
Execution of a project
Skills: he can
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury technicznej, którą umie interpretować i wykorzystywać w zaawansowanym przetwarzaniu danych. KLT1A_U02 Test
M_U002 Potrafi praktycznie wykorzystywać narzędzia do wspomagania zaawansowanego przetwarzania i wizualnej prezentacji informacji. KLT1A_U22 Test,
Execution of a project
M_U003 Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę do samodzielnego opracowania wyników badań i analiz oraz ich profesjonalnej prezentacji z wykorzystaniem technik informatycznych. KLT1A_U22, KLT1A_U23 Test,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna i rozumie cele oraz metody komputerowego wspomagania analizy, przeglądania i wizualnej prezentacji informacji. KLT1A_W22, KLT1A_U01 Test
M_W002 Dysponuje wiedzą w zakresie wykorzystywania odpowiednich narzędzi do wspomagania zaawansowanego przetwarzania i graficznej prezentacji danych. KLT1A_U01 Test,
Execution of a project
M_W003 Ma poszerzoną i uporządkowaną wiedzę na temat prezentacji danych oraz technik multimedialnych. KLT1A_W22 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie rolę technik komputerowych i ich ewolucji w zwiększaniu spektrum możliwości przetwarzania i prezentacji danych. - - + - - - - - - - -
M_K002 Samodzielnie formułuje propozycję rozwiązania zadania problemowego i przedstawia w sposób zrozumiały i przystępny. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury technicznej, którą umie interpretować i wykorzystywać w zaawansowanym przetwarzaniu danych. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi praktycznie wykorzystywać narzędzia do wspomagania zaawansowanego przetwarzania i wizualnej prezentacji informacji. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę do samodzielnego opracowania wyników badań i analiz oraz ich profesjonalnej prezentacji z wykorzystaniem technik informatycznych. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie cele oraz metody komputerowego wspomagania analizy, przeglądania i wizualnej prezentacji informacji. - - + - - - - - - - -
M_W002 Dysponuje wiedzą w zakresie wykorzystywania odpowiednich narzędzi do wspomagania zaawansowanego przetwarzania i graficznej prezentacji danych. - - + - - - - - - - -
M_W003 Ma poszerzoną i uporządkowaną wiedzę na temat prezentacji danych oraz technik multimedialnych. - - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Contact hours 2 h
Module content
Laboratory classes (30h):

1. Wprowadzenie i sprawy formalne (BHP, warunki zaliczenia modułu, itp.)
2. Microsoft Office Excel – 8h
- tworzenie formuł
- podstawowe funkcje matematyczne i statystyczne
- formatowanie warunkowe
- praca z listami, sortowanie, filtrowanie
- tworzenie wykresów
- tabele przestawne
3. Microsoft Office PowerPoint – 6h
- tworzenie tabel, wstawianie obiektów, hiperłączy
- obiekty WordArt, grafika SmartArt
- przejścia pomiędzy slajdami, akcje, dźwięki, wstawianie klipów filmowych
- animacja niestandardowa
4. Windows Movie Maker – 2h
- tworzenie i edycja klipów filmowych
- dodawanie efektów wideo, animacji przejść, napisów, ścieżki dźwiękowej
5. GIMP – 4h
- podstawowe operacje
- warstwy, tworzenie animowanego GIFa
- retusz zdjęć, przekształcenie zdjęcia w szkic
- użycie filtrów
6. Inkscape – 4h
- podstawowe operacje
- tworzenie kształtów, linii, krzywych, grupowanie, rozmieszczanie, kolejność w stosie
- tworzenie bannera/logotypu
7. CMS Joomla – 4h
- uruchomienie bazy MySQL na serwerze Uczelnianym
- proces instalacji CMS Joomla na serwerze Uczelnianym
- interfejs użytkownika
- podstawowe operacje w panelu administracyjnym

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z laboratorium jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń przewidzianych w programie.

Participation rules in classes:
  • Laboratory classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona:
- kolokwium: 60%
- wykonanie projektu: 40%
Ocena wystawiana zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nie uzyskania zaliczenia w pierwszym terminie, studentowi przysługuje termin poprawkowy.

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza dot. podstaw obsługi komputera.

Recommended literature and teaching resources:

John Walkenbach: Excel 2010 PL. Biblia, Helion, Gliwice, 2011
Conrad Carlberg: Analiza statystyczna. Microsoft Excel 2010 PL, Helion, Gliwice, 2012
Nancy Muir: Microsoft PowerPoint 2010 PL. Praktyczne podejście, Helion, Gliwice, 2011
Włodzimierz Gajda: GIMP. Ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice, 2010
Aleksandra Tomaszewska: Inkscape. Ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice, 2008
Witold Wrotek: Joomla! Praktyczne projekty, 2012

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None