Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
contemporary art
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-1-206-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr Olszewska Anna (aolsz@agh.edu.pl)
Module summary

Główne nurty sztuki współczesnej przedstawione w kontekście przemian społecznych i kulturowych XX w.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Organizuje własną pracę i ocenia stopień jej zaawansowania. KLT1A_K06 Test,
Examination,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu historii sztuki do interpretacji zjawisk ogólnokulturowych. KLT1A_U04, KLT1A_U03 Test,
Examination,
Activity during classes
M_U002 Zna podstawowe pojęcia z zakresu historii sztuki i potrafi je odnieść do właściwych zjawisk artystycznych. KLT1A_U05 Test,
Examination
M_U003 Potrafi scharakteryzować i rozróżnić podstawowe pojęcia stylowe. KLT1A_U05 Test,
Examination
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna chronologię głównych epok artystycznych w historii sztuki europejskiej. KLT1A_W20, KLT1A_W01 Test,
Examination
M_W002 Zna i rozumie znaczenie oraz rolę sztuki w procesie kształtowania się kultury. KLT1A_W24, KLT1A_W08 Test,
Examination,
Activity during classes
M_W003 Zna reprezentacyjne dla głównych epok artystycznych dzieła sztuki i wybitnych artystów. KLT1A_W18, KLT1A_W20, KLT1A_W01 Test,
Examination
M_W004 Zna podstawowe pojęcia z zakresu historii sztuki współczesnej KLT1A_W03 Test,
Examination
M_W005 Zna podstawowe zasady analizy formalnej KLT1A_W20, KLT1A_W01 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Organizuje własną pracę i ocenia stopień jej zaawansowania. - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu historii sztuki do interpretacji zjawisk ogólnokulturowych. - - - - + - - - - - -
M_U002 Zna podstawowe pojęcia z zakresu historii sztuki i potrafi je odnieść do właściwych zjawisk artystycznych. - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi scharakteryzować i rozróżnić podstawowe pojęcia stylowe. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna chronologię głównych epok artystycznych w historii sztuki europejskiej. - - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie znaczenie oraz rolę sztuki w procesie kształtowania się kultury. - - - - + - - - - - -
M_W003 Zna reprezentacyjne dla głównych epok artystycznych dzieła sztuki i wybitnych artystów. - - - - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe pojęcia z zakresu historii sztuki współczesnej - - - - - - - - - - -
M_W005 Zna podstawowe zasady analizy formalnej - - - - + - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 5 h
Realization of independently performed tasks 7 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Conversation seminar (15h):
sztuka współczesna w kontekście przemian kulturowych i społecznych

1. Narodziny współczesności
2. Przełom awangardowy:
Fowizm, kubizm, początki sztuki abstrakcyjnej
Nowe formy dzieła sztuki na przykładzie prac z nurtu futurystycznego i dada
Projektowanie: konstruktywizm i Bauhaus
3. Neoawaangarda
Dzieło jako system: rzeźba kinetyczna, instalacja enwironement w II poł. XX w.
Pop art
Fluxus i konceptualizm
Partycypacja
Sztuka ulicy
Sztuka krytyczna

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Conversation seminar: Podczas zajęć studenci rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Sposób zaliczenia: kolokwium zaliczeniowe. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach, dopuszczalna absencja 2h. Zaliczenia poprawkowe odbywa się na tych samych warunkach co zaliczenie terminu pierwszego.

Participation rules in classes:
  • Conversation seminar:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Obecność na zajęciach i udział w dyskusji 0,25; ocena z kolokwium 0,75.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Samodzielne opracowanie i prezentacja wybranych zagadnień w trybie konsultacji.

Prerequisites and additional requirements:

Wstępna wiedza o sztuce na poziomie wiedzy wymaganej w liceum ogólnokształcącym o profilu humanistycznym.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura:

Włodarczyk W. [red.], Sztuka świata, Arkady: Warszawa 2009, t. 9 i 10. [wybrane rozdziały]
Dziamski, G. (2011). Neoawangarda, wprowadzenie do sztuki współczesnej. DYSKURS: Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 12, s. 6-30.

dodatkowe

Porębski M., Granica współczesności. Ze studiów nad kształtowaniem się poglądów artystycznych XX wieku, Ossolineum, Wrocław 1965
Porębski M., Pojęcie stylu w badaniach nad sztuką XIX i XX wieku, (w:) tegoż, Sztuka a informacja, Kraków 1986.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Olszewska, A. (2013). Obecność prac humanisty. O Mieczysławie Porębskim w 2013. rocznik historii sztuki, 38, 7-25.
Olszewska, A. (2015). Sztuka i informacja w czasach obrazów cyfrowych Anna Olszewska. MOCAK forum (2)2015

Additional information:

None