Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Obóz kulturoznawczy
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-1-208-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Machowska Magdalena (magdalena.etno@tlen.pl)
Module summary

Celem obozu jest zaprezentowanie studentom mozaiki etniczno-kulturowej Beskidu Niskiego w przeszłości i obecnie.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej i społecznej dla rozumienia procesów i przemian zachodzący we współczesnych społeczeństwach i jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego. KLT1A_K09 Report,
Activity during classes
M_K002 Potrafi pracować w grupie i przyjmować w niej różne role. KLT1A_K05 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi dokonać analizy działania instytucji oraz systemów normatywnych i ich wpływu na współczesną kulturę. KLT1A_U18 Report
M_U002 Potrafi sforułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. KLT1A_U13 Activity during classes,
Report
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna i rozumie znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współczesnie w udziale i tworzeniu kutury. KLT1A_W11 Activity during classes
M_W002 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat relacji i wzajemnego wpływu instytucji społecznych na kulturę w perspektywie globalizacji i wielokulurowości. KLT1A_W14 Report
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej i społecznej dla rozumienia procesów i przemian zachodzący we współczesnych społeczeństwach i jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego. - - - - - - - + - - -
M_K002 Potrafi pracować w grupie i przyjmować w niej różne role. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonać analizy działania instytucji oraz systemów normatywnych i ich wpływu na współczesną kulturę. - - - - - - - + - - -
M_U002 Potrafi sforułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. - - - - - - - + - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współczesnie w udziale i tworzeniu kutury. - - - - - - - + - - -
M_W002 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat relacji i wzajemnego wpływu instytucji społecznych na kulturę w perspektywie globalizacji i wielokulurowości. - - - - - - - + - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 28 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Contact hours 2 h
Module content
Fieldwork classes (30h):
 1. Obóz kulturoznawczy jest obowiązkowy. Ralizowany jest w formnie wyjazdowej lub stacjonarnej.
  Obóz kulturoznawczy “Mozaika kultury Beskidu Niskiego” ma przygotować studentów I roku kulturoznawstwa do prowadzenia w przyszłości samodzielnych badań empirycznych świata społecznego w tzw. „terenie”.
  Program obozu jest tak skonstruowany, by studenci mieli możliwość zobaczenia różnorodnych form rzeczywistości: od zwiedzania z przewodnikiem Sądeckiego Parku Etnograficznego z osadą cygańską włącznie, przez zwiedzanie średniowiecznego, drewnianego kościoła w Binarowej, wpisanego na listę UNESCO, uczestniczenie w nabożeństwie w cerkwi greko-katolickiej i rozmowę z księdzem tego wyznania, do zwiedzania kompleksu dworskiej zabudowy w Żarnowcu i w Kopytowej.

 2. PLAN OBOZU KULTUROZNAWCZEGO DLA STUDENTÓW I ROKU KULTUROZNAWSTWA
  “Mozaika etniczna i kulturowa Beskidu Niskiego”, Beskid Niski
  Dzień pierwszy: Kraków – Gorlice – Binarowa – Biecz
  - wyjazd z Krakowa do Biecza autobusem
  zwiedzanie MO w Bieczu oraz Bieckiej Fary
  - zwiedzanie kościoła pw. św. Michała Archanioła w Binarowej
  - referaty studenckie
  Dzień drugi: Biecz-Łosie-Szymbark Bartne
  - Kasztel w Szymbarku
  - Muzeum wsi maziarskiej
  -cerkwie prawosławna i grekokatolicka w Bartnem
  - referaty studenckie
  Dzień trzeci:
  Muzea biograficzne i tematyczne: dworek w Żarnowcu i Kopytowej
  - referaty studenckie

  Dzień czwarty: Biecz – Bobowa – Nowy Sącz – Kraków
  - wyjazd do Bobowej i Nowego Sącza
  - zwiedzanie synagogi w Bobowej
  - zwiedzanie Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu
  – powrót autobusem „Szwagropol” do Krakowa

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Fieldwork classes: Zajęcia terenowe. metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków,
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Uczestniczenie w obozie, przygotowanie i wygłoszenie referatu problemowego.

Participation rules in classes:
 • Fieldwork classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do zajęć są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

70% ocena z przygotowanego sprawozdania
30% aktywność na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wykonanie i omówienie zadania praktycznego związanego z tematyką wielokulturową np. wzięcie udziału w Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

G. Babiński, Pogranicze polsko-ukraińskie. Etniczność, zróżnicowanie religijne, tożsamość, Kraków 1997.
Red. J. Kurczewska, Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasów, t. 2, Warszawa 2006. (tu m.in. o cmentarzach).
Sytuacja religijna na pograniczu polsko-ukraińskim w kontekście stosunków etnicznych (praca zbiorowa)
J. Cichocki, Ksiądz i batiuszka jako autorytety społeczne, „Konteksty” 1996, nr 3-4.
A. Kojew, Sąsiedztwo: między widocznością a niewidocznością, „Kultura i społeczeństwo” 1991, z. 4.
J. Klinger, O istocie prawosławia, Warszawa 1983.
Prace Heleny Duć-Fajfer o Łemkach, też ewentualnie R. Reinfuss, ale u Heleny DF znakomita bibliografia i wielokontekstowo pokazana skomplikowana historia Łemków.
Roczniki „Magury”.
Akcja „Wisła: przyczyny, przebieg, konsekwencje, red. B. Bobusia, Przemyśl 2007,
O ikonie: J. Nowosielski, Teologia ikony lub np. prace Izabeli Trzcińskiem lub Ewy Kocój.
O Romach: A. Bartosz, Nie bój się Cygana, Sejny 1994.
Organizacja przestrzeni synagogi- Muzeum Historyczne w Krakowie- jego oddział na Kazimierzu

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

dr Magdalena Machowska
Artykuły:
Tabor, konie, brud, muzyka, [w] Teatr wielki, mniejszy i codzienny. Studia pod red. P. Kowalskiego, Opole 2002, s. 251-256.
Paradoksy cygańskich kolekcji muzealnych, [w] O graicach i ich przekraczaniu, pod red. P. Kowalskiego i M. Sztandary, Opole 2004, s. 99-112.
Pamiętnik Papuszy, „Literatura Ludowa” 2006, nr 4-5, s. 15-29.
Literacka twórczość Cyganów/Romów. Stan badań, „Teksty Drugie” 2009, nr 5, s. 213-219.
Jak mieszkańcy Murzynowa pamiętają Jacka Olędzkiego? Raport z badań terenowych, „Etnografia Nowa” 2010, nr 2, s. 143-157.
Książka:
Bronisława Wajs Papusza. Między biografią a legendą, ZW Nomos, Kraków 2011, s. 7-364.

Additional information:

Tematy realizowane:
1. Łemkowie jako grupa góralska. Specyfika cech kulturowych (budownictwo, zdobnictwo, charakterystyczne zajęcia).
2. Maziarstwo i dziegieć – charakterystyczne wytwórstwo dla wsi Łosie.
3. Różnice w obrządku greckokatolickim i prawosławnym. Rola śpiewu liturgicznego.
4. Ikonostas – charakterystyka. Ikona i proces jej powstawania. Szkoły malowania ikon. Najbardziej charakterystyczni święci, najlepiej rozpoznawalni w kościele katolickim i prawosławnym. Atrybuty.
5. Cerkiew a kościół katolicki. Różnice i podobieństwa na poziomie symboliki, układu przestrzennego i nazewnictwa (babiniec, bania, chór, ambona, prazdniki itp.)
6. Synagoga. Organizacja przestrzeni, symbolika, nazewnictwo.
7. Czym była akcja „Wisła” i jej następstwa społeczno-polityczne.
8. Kryteria wyboru obiektu kulturowego, potrzebne do zakwalifikowania go jako obiektu kwalifikującego go do Listy światowego dziedzictwa UNESCO.