Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Culture and Technology
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-1-210-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr Olszewska Anna (aolsz@agh.edu.pl)
Module summary
cykl wykładów omawiający relacje pomiędzy przemianami technologicznymi a rozojem społeczeństwa informacyjnego.
Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość znaczenia humanistyki dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. KLT1A_K09 Activity during classes
M_K002 W sposób pogłębiony interpretuje nowe idee i potrafi nad nimi prowadzić wieloaspektową dyskusję. KLT1A_K03 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi uzasadnić przydatność lub brak przydatności najważniejszych historycznych koncepcji interpretujących relacje między cywilizacją a kulturą. KLT1A_U05 Examination
M_U002 Potrafi zastosować podstawowe pojęcia analizy historyczno-kulturowej do rozważań nad cywilizacjami i formacjami kulturowymi. KLT1A_U03, KLT1A_U05 Test,
Examination
M_U003 Potrafi wyjaśnić specyfikę głównych cywilizacji historycznych i współczesnych, wykazać ich osiągnięcia, przyczyny upadku lub perspektywy rozwojowe współczesnych KLT1A_U03 Examination
M_U004 Potrafi uzasadnić znaczenie badań multidyscyplinarnych dla wyjaśniania procesów ogólnocywilizacyjnych i ogólnokulturowych. KLT1A_U07, KLT1A_U02 Test,
Examination
M_U005 Potrafi prowadzić rozważania nad specyfiką dziejów kultury i procesów kulturotwórczych. KLT1A_U04, KLT1A_U21, KLT1A_U05 Activity during classes,
Examination
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna ogólnie specyfikę dziejów kultury i procesów kulturotwórczych. KLT1A_W12, KLT1A_W11 Test,
Examination
M_W002 Zna podstawowe pojęcia analizy historyczno-kulturowej. KLT1A_W07 Test,
Examination
M_W003 Zna wybrane historyczne koncepcje interpretujące dzieje relacji między cywilizacją a kulturą. KLT1A_W06 Test,
Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia humanistyki dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. + - - - - - - - - - -
M_K002 W sposób pogłębiony interpretuje nowe idee i potrafi nad nimi prowadzić wieloaspektową dyskusję. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi uzasadnić przydatność lub brak przydatności najważniejszych historycznych koncepcji interpretujących relacje między cywilizacją a kulturą. - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować podstawowe pojęcia analizy historyczno-kulturowej do rozważań nad cywilizacjami i formacjami kulturowymi. - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wyjaśnić specyfikę głównych cywilizacji historycznych i współczesnych, wykazać ich osiągnięcia, przyczyny upadku lub perspektywy rozwojowe współczesnych - - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi uzasadnić znaczenie badań multidyscyplinarnych dla wyjaśniania procesów ogólnocywilizacyjnych i ogólnokulturowych. + - - - - - - - - - -
M_U005 Potrafi prowadzić rozważania nad specyfiką dziejów kultury i procesów kulturotwórczych. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna ogólnie specyfikę dziejów kultury i procesów kulturotwórczych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe pojęcia analizy historyczno-kulturowej. - - - - - - - - - - -
M_W003 Zna wybrane historyczne koncepcje interpretujące dzieje relacji między cywilizacją a kulturą. - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 8 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (30h):
archeologia mediów w ujęciu krytycznym

1. Gramofon, kamera, maszyna do pisania, czyli o metodach studiowania technologii
2. Idee, które stały się codziennością – analiza krytyczna
3. Soczewka
4. Struna
5. Alfabet
6. Ster
7. Krosna tkackie
8. Ogniwo galwaniczne
9. Żarówka
10. Oscylator Hertza
11. Maszyna Turinga
12. Dagerotyp
13. Syntetyczne DNA
14. Bruno Latoura życie w laboratorium – o produkcji naukowych faktów
15. Norbert Wiener i cybernetyka społeczna
16. Paul Virillio – myśleć szybkością

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Sposób zaliczenia: kolokwium zaliczeniowe. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach, dopuszczalna absencja 2h. Zaliczenia poprawkowe odbywa się na tych samych warunkach co zaliczenie terminu pierwszego.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Egzamin, forma ustna
Obecność na zajęciach i udział w dyskusji 0,25; ocena z egzaminu 0,75.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Samodzielne opracowanie i prezentacja wybranych zagadnień w trybie konsultacji.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy historii kultury i cywilizacji

Recommended literature and teaching resources:

Kittler H., Gramofon, film, maszyna do pisania, przeł. E. Klekot, “Kultura Popularna” 2010 nr 3-4

Latour, B., & Woolgar, S. (2013). Laboratory life: The construction of scientific facts. Princeton University Press.

Zielinski, S. (2010). Archeologia mediów. O głębokim czasie technicznie zapośredniczonego słuchania i widzenia, 47.

Huhtamo, E., & Parikka, J. (Eds.). (2011). Media archaeology: Approaches, applications, and implications. Univ of California Press.

Giedion, Sigfried. “Mechanization takes command a contribution to anonymous history.” (1948).
Kizwalter, T. (2007). Historia powszechna: wiek XIX. Wydawnictwo Trio.

Gawrysiak, P. (2008). Cyfrowa rewolucja. Rozwój cywilizacji informacyjnej. Warszawa: Wydawn. Nauk. PWN.

Latour, B. (2013). Technologia jako utrwalone społeczeństwo. The Journal of the Philosophical-Interdisciplinary Vanguard, 17.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
Figura” i „forma” : o funkcji obrazów w kulturze wieków średnich na przykładzie XII-wiecznych przedstawień kosmologicznych w {\em Chronicon Zwiefaltense Minus} — “Figure” and “form” : on the function of images in medieval culture on the example of 12th-century cosmological illuminations in {\it Chronicon Zwiefaltense Minus} / Anna OLSZEWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica ; ISSN 0137-2432. — 2008 z. 41, s. 183–199. Harmonia uniwersum i średniowieczne podstawy jej wyobrażeń w traktatach Johannesa Keplera, Roberta Fludda i Athanasiusa Kirchera — The harmony of universe and the Medieval basis of its representations in the treatises by Johannes Kepler, Robert Fludd and Athanasius Kircher / Anna OLSZEWSKA // W: Kosmologia : obraz świata w nowożytności = Cosmology : the image of the universe in the early modern times. — Kraków : Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. — Katalog wystawy zorganizowanej w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dniach 12 maja – 27 sierpnia 2009 r.. — S. 53–64. Kosmologia, czyli nauka o pięknym świecie — Cosmology – the science that teaches us about the beauty of the universe / Anna OLSZEWSKA // W: Kosmologia : obraz świata w nowożytności = Cosmology : the image of the universe in the early modern times. — Kraków : Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. — Katalog wystawy zorganizowanej w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dniach 12 maja – 27 sierpnia 2009 r.. — S. 67–75. — Tekst pol.-ang.. Les miniatures encyclopédiques et l’iconographie des traités médicaux du XIV$^{e}$ siécle dans la Bibliothéque Jagiellonne á Cracovie (ms 815 et ms 816) — [Encyclopedic miniatures and the iconography of the fourteenth century medical treaties in the Jagiellonian Library in Krakow (MS 815 and MS 816)] / Anna OLSZEWSKA // Artibus et Historiae ; ISSN 0391-9064. — 2009 no. 59, s. 219–228.
Additional information:

None