Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Social ethics with the elements of professional ethics
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-1-302-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Branicki Wacław (branicki@agh.edu.pl)
Module summary

Głównym celem kursu jest wykształcenie umiejętności przeprowadzania analizy etycznej wybranych zjawisk społecznych i kulturowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Jest otwarty na krytykę swych argumentów i gotowy je modyfikować w dyskusji KLT1A_K03 Examination,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Poprawnie stosuje poznaną terminologie z zakresu filozofii i etyki społecznej. Potrafi opisać etyczny wymiar zjawisk społecznych i kulturowych. Potrafi przeprowadzić analizę argumentów i wnioskowań etycznych. KLT1A_U03 Activity during classes,
Examination
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna zasady etycznego prowadzenia badań oraz publikacji ich rezultatów oraz najważniejsze pojecia z etyki ogólnej, spolecznej oraz etyki mediów KLT1A_W21 Examination,
Activity during classes
M_W002 Ma podstawową wiedzę o naukach społecznych i humanistycznych oraz relacjach miedzy nimi a etyką społeczną KLT1A_W01, KLT1A_W02 Examination,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Jest otwarty na krytykę swych argumentów i gotowy je modyfikować w dyskusji + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Poprawnie stosuje poznaną terminologie z zakresu filozofii i etyki społecznej. Potrafi opisać etyczny wymiar zjawisk społecznych i kulturowych. Potrafi przeprowadzić analizę argumentów i wnioskowań etycznych. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna zasady etycznego prowadzenia badań oraz publikacji ich rezultatów oraz najważniejsze pojecia z etyki ogólnej, spolecznej oraz etyki mediów + + - - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę o naukach społecznych i humanistycznych oraz relacjach miedzy nimi a etyką społeczną + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 23 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (30h):

1. Przedmiot etyki.
2. Źródła prawa moralnego.
3. Etyka cnót (aretologia).
4. Prawo naturalne.
3. Etyka norm a wolność samostanowienia.
4. Utylitaryzm.
5. Materialna etyka wartości.
7. Odpowiedzialność.
8. Sprawiedliwość.
9. Bioetyka.
10. Etyka środowiskowa.
11. Etyka dialogu.
12. Feministyczna etyka troski.
13. Deontologie zawodowe. Odpowiedzialność uczonego, badacza i eksperta.
14. Etyka mediów.
15. Etyka zawodowa dziennikarza, socjologa, kulturoznawcy.

Auditorium classes (15h):

1. Fenomeny etyczne – analiza potocznej świadomości moralnej.
2. Spór o normę moralności.
3. Analiza wybranych wartości moralnych.
4. Wolność jako podstawa etyczności.
5.Etos uczonych a wyzwania współczesności.
6. Etyczne problemy badań socjologicznych i kulturoznawczych oraz zakres ich wykorzystywania.
7. Prawda i odpowiedzialność.
8. Kodeks etyczny socjologa i kulturoznawczy.
9. Zasady sporządzania ekspertyzy etycznej.
10. Metodyka kształcenia moralnego.
11. Zasady rzetelnej debaty.
12. Analiza manipulacji na przykładach wybranych materiałów medialnych.
13. Analiza i ocena zjawisk medialnych.
14. Charakterystyka i analiza wybranych dylematów moralnych.
15. Dylematy moralne w sferze publicznej i prywatnej

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność i aktywność na zajęciach. Student jest również zobligowany do zredagowania pisemnego sprawozdania, które podlega ocenie.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie z oceną pozytywną części ćwiczeniowej.
Egzamin obejmuje zakres materiału przedstawiony na wykładach, ćwiczeniach oraz w literaturze obowiązkowej.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcowa stanowi wynik egzaminu 100% łączący tematykę wykładów i ćwiczeń.
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. W przypadku więcej niż jednej nieobecności należy na podstawie wskazanej literatury zdać treść tych zajęć. W tym celu należy zgłosić się na konsultacje w terminie do dwóch tygodni od dnia absencji.
Ocenę z ćwiczeń student uzyskuje na podstawie wypowiedzi ustnych lub sprawozdania pisemnego.
Zaliczenie części ćwiczeniowej jest warunkiem umożliwiającym przystąpienie do egzaminu.
Jeden lub dwa terminy egzaminu będą wyznaczone w czasie sesji poprawkowej.
Obecność na egzaminie w pierwszym terminie jest obowiązkowa.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Jeżeli Student był nieobecny na więcej niż jednych ćwiczeniach jest zobligowany do przeczytania wskazanego artykułu, napisania sprawozdania i zgłoszenia się na konsultacje w celu odbycia dyskusji.

Prerequisites and additional requirements:

W kursie z etyki społecznej mogą uczestniczyć studenci, którzy zdali egzamin z podstaw filozofii.

Recommended literature and teaching resources:

Zalecana literatura:
1. Arystoteles, Etyka nikomachejska, Warszawa 2018.
2. Platon, Gorgiasz, Kęty 1999.
3. R. Dworkin, Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998.
4. J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Warszawa 2007.
5. H. L. A. Hart, Pojęcie prawa, Warszawa 1998.
6. A. Tocqueville, O demokracji w Ameryce, Kraków 1996.
7. J. Gray, Dwie twarze liberalizmu, Warszawa 2001.
6. P. Singer (red.). Przewodnik po etyce, Warszawa 2005 lub inne wydanie.
7. A. MacIntyre, Krótka historia etyki, Warszawa 1995 lub inne wydanie.
8. J. Pleszczyński; Etyka dziennikarska i dziennikarstwa, Warszawa 2007.
9. W. Gasparski (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Warszawa 2013.
10. J. Teichman, Etyka społeczna, Warszawa 2002.
11. M. Iłowiecki; Krzywe zwierciadło; O manipulacji w mediach, Lublin 2003.
12. P. Czarnecki; Etyka mediów, Warszawa 2008.
13. C. J. Bertrand; Deontologia mediów, Warszawa 2007.
14. J. Filek, Filozofia jako etyka, Znak, Kraków 2001.
15. J. Jaśtal, Natura cnoty. Problematyka emocji w neoarystotelesowskiej etyce cnót, Kraków 2009.
16. Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, Warszawa 2010.
17. M. Uliński, Etyka troski i jej pogranicza, Kraków 2012.
18. A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, Warszawa 1996.
19. Z. Stawrowski, Prawo naturalne a ład polityczny, Kraków – Warszawa 2006.
20. Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, Warszawa 2001.
21. E. Black, Wojna przeciw słabym, Warszawa 2004.
22. J. Brzeziński, B. Chyrowicz, Z. Toeplitz, M. Toeplitz-Winiewska, Etyka zawody psychologa, Warszawa 2019.
23. K. Saja, Etyka normatywna. Między konsekwencjalizmem a deontologią, Kraków 2015.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

W. Branicki, Autentyczność osobowa a medialność, Kraków 2016.
W. Branicki, Życie i prawda w świecie cyfrowym, [w:] M. Uliński (red,) Wartości
podstawowe w kontekstach współczesnych, Kraków, 2010.
W. Branicki, Odpowiedzialnośćw relacjach zapośredniczonychprzez technologię, [w:] Andrzej Baczyński, M. Drożdż (red.), Odpowiedzialność w mediach. Od przypadku do celu, Tarnów, 2012.
W. Branicki, Etyczne aspekty prywatności w wybranych dyskursach medialnych [w:] Etyka mediów – utopia czy powinność, M. Drożdż (red.), Tarnów 2018.
W. Branicki, Doświadczenie moralne w interakcji ze sztuczną inteligencją, [w:] (red.) I. Trzcińska, Kraków 2019.

Additional information:

None