Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Metodologia badań kulturoznawczych
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-1-303-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Gadacz Tadeusz (tgadacz@ifispan.waw.pl)
Module summary

Celem kursu jest wprowadzenie studenta do zagadnień związanych z metodologią badania kultury i (w podstawowym zakresie) metodologią badań społecznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Umiejętność przygotowania projektu badawczego i narzędzi badawczych. KLT1A_U11, KLT1A_U02 Project
M_U002 Umiejętność doboru i analizy danych w badaniach kulturoznawczych. KLT1A_U22, KLT1A_U02 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Znajomość metodologii badania kultury i (w podstawowym zakresie) metodologii badań społecznych. KLT1A_W07, KLT1A_U11, KLT1A_W06, KLT1A_W01 Examination,
Test
M_W002 Znajomość zasad oceny jakości badań. KLT1A_W03, KLT1A_W01 Activity during classes,
Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Umiejętność przygotowania projektu badawczego i narzędzi badawczych. + + - - - - - - - - -
M_U002 Umiejętność doboru i analizy danych w badaniach kulturoznawczych. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Znajomość metodologii badania kultury i (w podstawowym zakresie) metodologii badań społecznych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Znajomość zasad oceny jakości badań. + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 153 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 28 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 28 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (30h):
 1. Ogólna metodologia nauk

  A. Anzenbarcher, Wprowadzenie do filozofii, Kraków 2003, s. 247-261
  Filozofia, pod red. E. Martens, H. Schnädelbach, Warszawa 1985, s. 197-242
  J. Hospers, Wprowadzenie do analizy filozoficznej, Warszawa 2001, s. 73-124

 2. Kulturoznawstwo między naukami humanistycznymi, społecznymi i przyrodniczymi

  The humanities between Bio-, Info-, Techno- and “Bullshit”.Methodological foundations of the humanities, w: The humanities today and the idea of interdisciplinary studies : in honor of Jerzy Axer, Warszawa 2011, s. 35-46

 3. Kultura jako przedmiot badań w perspektywie mitologicznej, modernistycznej i postmodernistycznej

  E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003

 4. Struktura procesu badawczego (plan badań)

  E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003

 5. Struktura procesu badawczego (konceptualizacja, operacjonalizacja, pomiar)

  E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003

 6. Obserwacja i jej typy (eksperyment)

  E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003

 7. Obserwacja i jej typy (badania sondażowe)

  E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003

 8. Obserwacja i jej typy (jakościowe badania terenowe)

  M. Hammersley, P. Atkinson, Metody badań terenowych, Poznań 2000
  E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003

 9. Różne rodzaje wywiadów

  Metody badań jakościowych, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, t. 2, Warszawa 2009

 10. Wywiad narracyjny

  Metody badań jakościowych, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, t. 2, Warszawa 2009

 11. Analiza rozmów i tekstów

  Metody badań jakościowych, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, t. 2, Warszawa 2009

 12. Opis, interpretacja, wyjaśnianie

  E. Nowicka, Świat człowieka – świat kultury, Warszawa 2007

 13. Granice poznania kulturowego

  E. Nowicka, Świat człowieka – świat kultury, Warszawa 2007

 14. Zagadnienia etyczne w badaniach kulturoznawczych

  E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003

Auditorium classes (30h):

 1. Warsztat badawczy, różnice między metodami ilościowymi a jakościowymi, cechy badań jakośćiowych. Narzędzia badawcze. Etapy procesu badawczego. Typy źródeł.
  P. Atkinson, S. Delamont, Perspektywy analityczne [w:] Metody badań jakościowych, t. 2, s. 257-277. (jakość tematów badań i ich analiza).
  Flick Uwe, Projektowanie badań jakościowych, Warszawa 2010, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 21-42.
  Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2005, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 109-138 i Jakościowe badania terenowe, r. 13 .
  Analiza danych jakościowych, PWN, Warszawa 2003 .
 2. Metody badań jakościowych – ogólna charakterystyka.
  Flick Uwe, Projektowanie badań jakościowych, Warszawa 2010, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 181-188.
  Hammersley Martyn, Paul Atkinson, Metody badań terenowych, Poznań 2010, Wydawnictwo Zysk i S-ka, s. 268-291.
 3. Wywiad w badaniach. Dokumenty osobiste. Wywiad narracyjny. Metoda biograficzna.
  Kvale Steinar, Prowadzenie wywiadów, Warszawa 2010, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 119-152
  Chase Susan E. Wywiad narracyjny. Wielość perspektyw, podejść, głosów, w: Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych. Tom 2, Warszawa 2010,Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 15-55.
  Erving Goffman, Zachowanie w miejscach publicznych, Warszawa 2008. (obowiązują dwie własne analizy: relacji zogniskowanych i niezogniskowanych na podstawie części pierwszej, drugiej i trzeciej).
  L. Grobel, Sztuka wywiadu. Lekcje mistrza, Warszawa 2006, s. 41-47, 51-54, 65-105, 180-204.
  N. K. Denzin, Reinterpretacja metody biograficznej, w: Metoda biograficzna w socjologii, (red.) J. Włodarek, M. Ziółkowski, Warszawa 1990, s. 55-71.
  K. Kaźmierska, Wywiad narracyjny – technika i pojęcia analityczne, w: Biografia a tożsamość narodowa, red. M. Czyżewski, P. Piotrowski, A. Rokuszewska-Pawełek, Łódź 1996, s. 35-44.
  Oppenhaimer A.N., Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, r. 12. Metody projekcyjne w badaniu postaw, Zysk i spółka, Poznań, 2004 .
 4. Badania terenowe. Obserwacja. Obserwacja uczestnicząca. Opis gęsty. Dziennik terenowy.
  Angrosino Michael, Badania etnograficzne i obserwacyjne, Warszawa 2008, Wydawnictwo Naukowe PWN, s.105-125.
  Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2005, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 308-339.
  Wosińska M., Przypadek złotego zęba [w:] Kaniowska K., Etyczne problemy badań antropologicznych, Łódź 2010.
  Kleszcz I., Wykorzystanie ukrytej obserwacji uczestniczącej w badaniu stylu życia szarej strefy w: „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2/ 2004, Warszawa
 5. Narracja
  Oleś Piotr K., Autonarracyjna aktywność człowieka [w:] Narracja. Teoria i praktyka, red. Bernadetta Janusz, Katarzyna Gdowska, Bogdan de Barbaro, WUJ, Kraków 2008, s. 37-57.
  Orwid M., i in., Narracje o Holocauście…, Ibidem, s. 523-533.
  S. Chaze, Wywiad narracyjny [w:] Metody badań jakościowych, red. N. Denzin, Y. Lincoln, PWN, Warszawa 2009, s. 15-57.
 6. Oral history
  Filipkowski P., Historia mówiona i wojna. Doświadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych, Wrocław 2010, s. 21-44.
 7. Analiza materiału badawczego.
  Flick Uwe, Projektowanie badań jakościowych, Warszawa 2010, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 169-180.
  Teoria i praktyka socjologii empirycznej, Warszawa 1990, PAN IFiS., Cz. III, rozdziały:
  Kurczewski, Pamiętnik życia codziennego: metoda,
  A. Wyka, Z doświadczeń nad badaniami awangardowych środowisk wzorotwórczych,
  M. Marody, Metodologiczne i techniczne problemy badań jakościowych na przykładzie badań Polacy 80.
  T. Rapley, Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, r. Badanie dyskursu. Kilka uwag końcowych, s. 216-229.
 8. Wizualność
  R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, 1996, s. 33-55, 77-89.
  S. Pink, Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienie w badaniach, s. 96-122.
  Sztompka P., Socjologia jako metoda wizualna: fotografia jako metoda badawcza, Warszawa 2005, s. 33-46, 48-74, r. 3 i 4.
  Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, Warszawa 2010, r. 4, 10, 11, 12.
 9. Znaczenie etyki w badaniach jakościowych.
  Kaniowska Katarzyna, Etyczne problemy badań antropologicznych, w: Katarzyna Kaniowska, Noemi Modnicka (red.), Etyczne problemy badań antropologicznych, Wrocław-Łódź 2010, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, s. 19-31.
 10. Podsumowanie zajęć. Prezentacje projektów.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

w uzgodnieniu pomiędzy prowadzącym a studentem

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona oceny z egzaminu (2/3) i ćwiczeń – test końcowy (1/3). Zaliczenia ćwiczeń wymaga przygotowania projektu badawczego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

ewentualne nieobecności czy zaległości w treści – na konsultacjach u prowadzącego

Prerequisites and additional requirements:

brak wstępnych wymagań

Recommended literature and teaching resources:

WYKŁAD
Literatura obowiązkowa:
Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, rozdz. 9. Badania sondażowe (s. 274-319), fragment rozdz. 10. Prowadzenie jakościowych badań terenowych (s. 340-355), fragment rozdz. 11 Analiza treści (s. 358-370) i rozdz. 13. Analiza danych jakościowych (s. 421-448).
Jemielniak, D. (red.) (2012). Badania jakościowe. Metody i narzędzia. Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, rozdz. Wywiad w badaniach jakościowych (s. 111-130), Analiza dyskursu (s. 189-202), Etnografia wirtualna (s. 203-220).
Kwiatkowski, P. T. (2007). Etnograficzne badania marketingowe. W: Badania marketingowe.
Od teorii do praktyki, D. Maison, A. Noga-Bogomilski (red.). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (s. 26-45).
Rose, G. (2010). Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością. (E. Klekot, tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, rozdz. Analiza dyskursu I. Tekst, intertekstualność i kontekst (s. 173-206), Badania widowni. Jak ludzie oglądają telewizję
(s. 233-254).
Literatura dodatkowa:
Angrosino M. (2010). Badania etnograficzne i obserwacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Gibbs G. (2011). Analizowanie danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kvale S. (2011). Prowadzenie wywiadów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Silverman D. (2009). Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

ĆWICZENIA
Literatura metodologiczna
Podstawowa:
Hammersley M. , Atkinson P. Metody badań terenowych, Zysk i Ska, Poznań 2000 .
Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych,. Teoria ugruntowana, PWN,
Warszawa 2000.
Kvale S., InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, Trans
Humana, Białystok 2004 .
Metoda biograficzna w socjologii, pr. zbior. pod red. J.Włodarka i M.Ziółkowskiego, PWN, Warszawa-Poznań 1990 .
Miles M.B., Huberman A.M., Analiza danych jakościowych, Trans Humana, Białystok 2000 .
Rancew-Sikora D., Analiza konwersacyjna jako metoda badania rozmów codziennych, Wyd. Trio, Warszawa 2007 .
Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, PWN, Warszawa, 2007 .
Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa, 2008.
Społeczne przestrzenie doświadczenia. Metoda interpretacji dokumentarnej, pr. zbior. pod red. S. Krzychały, Wyd. Nauk. DSzW TWP, Wrocław, 2004 .
Suchańska A., Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej, WAiP, Warszawa 2007 .
Sztompka P., Socjologia jako metoda wizualna: fotografia jako metoda badawcza, PWN, Warszawa 2005.
Winkin Y., Antropologia komunikacji. Od teorii do badań terenowych, WUW, Warszawa 2007.
Wywiad psychologiczny, cz. 1, Wywiad jako postępowanie badawcze, pr. zbior. pod red. K.Stemplewskiej-Żakowicz i K. Krejtza, Prac. Testow Psychologicznych PTP, Warszawa 2005.
Uzupełniająca:
Adams S., W. Hicks, Wywiad dziennikarski, Wyd. UJ, Kraków 2007 .
Borys T., Jakość życia jako kategoria badawcza i cel nadrzędny, w: Jak żyć? Red. A.
Wachowiak, Humaniora, Poznań 2001.
Borys T., r. 21.1 Jakość i ilość. Podstawowe intepretacje., w: Ocena i analiza jakości życia, pr. zbior. pod red. W. Ostasiewicza, Wyd. AE im. OL, Wrocław 2004 .
Gorzko M., Typ doskonały materiału socjologicznego. O niektórych zastosowaniach metody biograficznej w socjologii polskiej., WN USzcz, Szczecin 2004 .
Gorzko M., Procedury i emergencja. O metodologii klasycznych odmian teorii
ugruntowanej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008 .
Jahoda M., Deutsch M., Cook S.S. Projekcyjne metody badania postaw, w: Metody badań socjologicznych pod red. S. Nowaka, PWN, Warszawa 1964 .
Kadrowanie rzeczywistości. Szkice z socjologii wizualnej, pr. zbior. pod red. J. Kaczmarka, WN UAM, Poznań, 2004.
Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, red. A. Duszak, N. Fairclough.
Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą., pr. zbior. Pod red. J. Lisek-
Michalskiej i P. Daniłowicza, WUŁ, Łódź 2004 .
Kaźmierska K., Biografia i pamięć. Na przykładzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych z Zagłady, Kraków 2008 .
Konecki K.T., Ludzie i ich zwierzęta. Interakcjonistyczno-symboliczna analiza społecznego świata właścicieli zwierząt domowych, WN Scholar 2005 .
Melchior M., Zagłada tożsamość. Polscy Żydzi ocaleni „na aryjskich papierach”. Analiza doświadczenia biograficznego, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2004 .
Rokuszewska-Pawełek, A., Chaos i przymus. Trajektorie wojenne Polaków – analiza
biograficzna, WN UŁ, Łódź 2002.
Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, pr. zbior. pod red. M.Czyżewskiego,
S. Kowalskiego, A.Piotrowskiego, Wyd. AREUS, Kraków 1997 .
Skulmowska-Lewandowska A., Życie w biedzie. Analiza wzorów kulturowych ubogich mieszkańców Torunia, ECE, Toruń 2006 .
Sulima R, Antropologia codzienności, Wyd. UJ, Kraków 2000,.
Underhill P., Dlaczego kupujemy? Nauka o robieniu zakupów. Zachowania klientów sklepie, MT Biznes, Warszawa 2001 .
Woroniecka G. ? Co znaczy mieszkać. Szkice antropologiczne, Trio, Warszawa 2007 .

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information: