Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Komunikacja międzykulturowa
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-1-305-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr Stojkow Maria (stojkoff@gmail.com)
Module summary

Zajęcia mają na celu przybliżyć studentom tematykę komunikacji międzykulturowej, przede wszystkim uzmysłowić słuchaczom różnice między kulturami i wynikające z tego problemy np. w negocjacjach czy w edukacji. Studenci poznają zagadnienia związane z wymiarami kultury i typologią kultur, cechy charakteryzujące mieszkańców konkretnych kręgów kulturowych oraz rolę socjalizacji w tworzeniu się charakteru narodowego. Na zajęciach zostanie poruszona również kwestia zderzenia cywilizacji, które nadal jest tematem wielu debat w obecnej sytuacji politycznej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość znaczenia humanistyki dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. KLT1A_K09 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych i w oparciu o nią zabierać głos w dyskusji, które będą analizą współczesnej kultury. KLT1A_U13, KLT1A_U03 Presentation,
Activity during classes
M_U002 Czyta i interpretuje tekst filozoficzny, socjologiczny, antropologiczny. KLT1A_U03 Presentation,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat znaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. KLT1A_W16 Activity during classes,
Presentation,
Examination
M_W002 Zna podstawowe relacje zachodzące między głównymi prądami umysłowymi epoki a przemianami dokonującymi się w obszarze kultury i życia społecznego, z uwzględnieniem roli i znaczenia komunikacji w dobie globalizacji i wielokulturowości. KLT1A_W01 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia humanistyki dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych i w oparciu o nią zabierać głos w dyskusji, które będą analizą współczesnej kultury. - + - - - - - - - - -
M_U002 Czyta i interpretuje tekst filozoficzny, socjologiczny, antropologiczny. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat znaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe relacje zachodzące między głównymi prądami umysłowymi epoki a przemianami dokonującymi się w obszarze kultury i życia społecznego, z uwzględnieniem roli i znaczenia komunikacji w dobie globalizacji i wielokulturowości. + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 102 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 14 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 14 h
Realization of independently performed tasks 22 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (30h):

1. Kultura. Komunikacja. Komunikacja międzykulturowa – podstawowe definicje, typy i przemiany.
2. Problemy komunikacji kulturowej
3. Charakterystyka kręgów kulturowych (cyw. latynoamerykańska, islamska, hinduistyczna itp.).
4. Wymiary kultury. Typologia kultur.
5. Kultury narodowe. Rola socjalizacji w kształtowaniu narodowego charakteru.
6. Komunikacja kulturowa w gospodarce i edukacji .
7. Migracje
8. Dylemat turysty.
9. Globalizacja i zmiana kulturowa.
10. Etnocentryzm, stereotypy i uprzedzenia.
11. Rola mediów w komunikacji międzykulturowej
12. Modele skutecznej komunikacji międzykulturowej. Wyzwania współczesności.

Auditorium classes (15h):

Tematyka wykładów będzie poszerzana na ćwiczeniach w oparciu o literaturę przedmiotu.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

ocena za przygotowanie projektu i sposób prezentacji;
aktywność;
przygotowanie projektu jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wyznaczana jest wg wzoru:
60% wynik egzaminu pisemnego
40% ocena z ćwiczeń – ocena z projektu prezentowanego na zajęciach + aktywność).

Student podczas ćwiczeń wygłasza 2 prezentacje: 1 dotyczącą określonego kręgu kulturowego i 2. prezentuje swój projekt dotyczący komunikacji międzykulturowej. Tematyka prezentacji ustalana jest na 2 zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

po indywidualnym uzgodnieniu z prowadzącym

Prerequisites and additional requirements:

Student ma prawo do 2 nieobecności. Każda dodatkowa nieobecność musi zostać odrobiona – w formie zaliczenia literatury wybranej przez prowadzącego, dotyczącej omawianej na zajęciach kwestii. Termin zaliczenia każdorazowo jest ustalany przez prowadzącego.

Recommended literature and teaching resources:

Podstawowa literatura:
K. Czerwiński, M. Fiodor, D. Wosik – Kawala, 2012, Wieloaspektowość komunikacji społecznej w środowisku wielu kutur, Wyd. Adam Marszałek
M. Castels, 2007, Społeczeństwo sieci, PWN
M. Golka, 2008, Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, PWN
R. Gwarkiewicz, 2011, Komunikacja międzykulturowa a stereotypy, Szczecin
A. Kłoskowska, 2005, Kultury narodowe u korzeni, PWN
W. Kalaga, 2007, Dylematy wielokuturowości, Universitas
D. MacCannell, 2002, Turysta, nowa teoria klasy próżniaczej
J. Mikulowski¬Pomorski, 1999, Komunikacja Międzykulturowa, Wyd. Akademii Ekonomicznej
J. Mikulowski¬Pomorski, 2006, Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Universitas
T. Paleczny, 2007, Interpersonalne stosunki międzykulturowe, Wyd. UJ
J. Urry, 2009, Socjologia Mobilności, PWN
J. Zurko, 2009, Komunikacja międzykulturowa, wewnątrzkulturowa, społeczna, Wyd. Adam Marszałek

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Badania nad kulturami organizacyjnymi — [Studies on organisational culture] / Maria STOJKOW // W: Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy : praca zbiorowa / pod red. Barbary Gąciarz, Marzeny Mamak-Zdaneckiej. — Łódź : Wydawnictwo PRINTPAP ; Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2011. — Na okł. dod.: Fabryka inżynierów : człowiek – najlepsza inwestycja. — ISBN: 978-83-62098-05-2. — S. 213–233. — Bibliogr. s. 229–231

Idea edukacji w wybranych religiach: w chrześcijaństwie, islamie, buddyzmie i konfucjanizmie — Idea of education in christianity, islam, buddhism and confucianism / Adam Anczyk, Halina Grzymała-Moszczyńska, Marek Job, Maria STOJKOW // Psychologia Wychowawcza ; ISSN 0033-2860. — 2012 t. 44 nr 1–2, s. 131–145. — Bibliogr. 143–144, Streszcz., Summ.. — Maria Stojkow – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Humanistyczny, Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikowania Społecznego

Małe przedsiębiorstwo arabskie pomiędzy tradycją a nowoczesnością — [Small Arabian enterprise between tradition and modernity] / Maria STOJKOW // W: Od robotnika do internauty : w kierunku społeczeństwa informacyjnego : 40-lecie socjologii w Akademii Górniczo-Hutniczej = From the factory hand to the Internet surfer : towards the information society : fourty years of sociology at the AGH University of Science and Technology / pod red. Anny Siwik, Lesława H. Habera. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0329). — ISBN: 978-83-7464-214-9. — S. 551–559. — Bibliogr. s. 558–559

Portret damasceńskiego kupca — [Portrait of damascus marchant] / Maria STOJKOW. — Kraków : Wydawnictwo Libron Filip Lohner, cop. 2012. — 234, 1 s.. — Bibliogr. s. 221–235

The impact of culture on the functioning process of small Arab companies / Maria STOJKOW // W: Economy in changing society: consumptions, markets, organizations and social policies / ed. Maria Nawojczyk. — Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2011. — ISBN: 978-1-4438-2699-0 ; ISBN10:
1-4438-2699-5. — S. 263–278. — Bibliogr. s. 277–278

The portrait of a Damascus merchant according to questionnaire surveys and interviews / Maria STOJKOW // Hemispheres : Studies on Cultures and Societies ; ISSN 0239-8818. — 2011 no. 26, s. 103–116. — Abstr.. — ISBN: 978-83-7452-057-7

Additional information:

brak