Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Teoria literatury
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-1-306-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Maj Krzysztof M. (kmmaj@agh.edu.pl)
Module summary

Celem kursu jest wprowadzenie studenta do zagadnień związanych z teorią literatury oraz analizy działa literackiego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 rozumie różne aspekty nauki dotyczącej literatury, w tym jej wpływu na kształtowanie się ważnej społecznie wrażliwości estetycznej KLT1A_K01 Activity during classes,
Examination
Skills: he can
M_U001 umie odbierać i analizować literackie dzieła sztuki KLT1A_U04 Examination
M_U002 potrafi pozyskiwać informacje z literatury przedmiotu oraz innych właściwie dobranych źródeł KLT1A_U01 Examination
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zna i rozumie współczesne metody uprawiania teorii literatury KLT1A_W01 Activity during classes,
Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 rozumie różne aspekty nauki dotyczącej literatury, w tym jej wpływu na kształtowanie się ważnej społecznie wrażliwości estetycznej + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 umie odbierać i analizować literackie dzieła sztuki + - - - - - - - - - -
M_U002 potrafi pozyskiwać informacje z literatury przedmiotu oraz innych właściwie dobranych źródeł + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna i rozumie współczesne metody uprawiania teorii literatury + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Realization of independently performed tasks 45 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (30h):

I Wprowadzenie (6 godz.):
Literaturoznawstwo w szerokim rozumieniu: teoria literatury, opisowa nauka dotycząca konkretnych dzieł literackich, historia literatury, krytyka literacka.
Podstawowe pytania teorii literatury o istotę, poznawanie, strukurę i funkcję dzieła literackiego.
II Metody współczesnych badań literackich (12 godz.) związane z podejściem:
- psychoanalitycznym (Z. Freud, C. G. Jung, J. Lacan),
- fenomenologicznym (E. Husserl, R. Ingarden, G. Poulet),
- hermeneutycznym (M. Heidegger, P. Ricoeur, H.-G. Gadamer),
- formalistycznym (W. B. Szkłowski, T. S. Eliot),
- strukturalistycznym (J. Mukařovský),
- semiotycznym (U. Eco),
- dekonstrukcjonistycznym (J. Derrida, P. de Man).
III Wybrane szczegółowe zagadnienia teorii literatury (10 godz.):
Sposób istnienia i struktura dzieła literackiego.
Dzieło i jego konkretyzacje.
Estetyczne i badawcze poznawanie literackiego dzieła sztuki.
Arcydzieło a kultura masowa.
Wyznaczniki rodzajowe i gatunkowe literatury.
Prądy i kierunki literackie.
„Obrazowość” a środki stylistyczne.
Zagadnienie prawdy i „idei” dzieła literackiego.
Literatura wobec innych sztuk – problem korespondencji kodów.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student jest dopuszczony do egzaminu pod warunkiem aktywnego uczestniczenia w wykładach.
II i III termin forma i zakres egzaminu nie ulegają zmianie.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest równoważna z oceną z egzaminu 100%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, studentka wyrównuje zaległości powstałe wskutek nieobecności w zakresie, formie i czasie ustalonym z osobą prowadzącą zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na wykładach obowiązkowa

Recommended literature and teaching resources:

Literatura obowiązkowa (wybrane fragmenty następujących podręczników):
Z. Mitosek, Teorie badań literackich. Przegląd historyczny, Warszawa 1995.
A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006.
A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Antologia, Kraków 2006.
Literatura zalecana
R. Ingarden, O dziele literackim, Warszawa 1960.
H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1970 (wyd. III) lub wyd. następne.
P. Ricoeur, Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, Warszawa 1989.
J. Culler, Teoria literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie, Warszawa 1998.
T. Dobrzyńska, Tekst – styl – poetyka, Kraków 2003.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Kłopoty z rekonstrukcja dzieła literackiego, (w:) K. Wilkoszewska, B. Zmudziński (red.), Reinterpretacje klasyki, Kraków 1990, s. 123-134.
Czy świat jest dziełem literackim?, „Sztuka i Filozofia” nr 2, 1990, s. 57-68.
Narrator i czas w opowiadaniach Jorge Luisa Borgesa, „Stylistyka” XVI, 2007, s. 247-256.
Znaczenie podmiotu w dziele Marcela Prousta, „Stylistyka” XVII, 2008, s. 99-114.
Metafizyczność twórcy: poezja Zbigniewa Herberta, (w: ) K. Maćkowiak i C. Piątkowski (red.), Język i styl twórcy w kręgu badań współczesnej humanistyki, t.V Studiów o języku i stylu artystycznym, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009, s. 7-22.
Czy literatura może nas zbawić? Romana Ingardena koncepcja jakości metafizycznych, [w:] J. Dębicki, Z. Pasek, K. Skowronek (red.), Poza kulturą nie ma zbawienia, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2014, s. 207 -220.

Additional information:

brak