Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Public relations
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-1-308-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr Parus Magdalena (mpj@agh.edu.pl)
Module summary

Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników z głównymi zagadnieniami związanymi z Public Relations.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Stale dokształca się i rozwija swoje umiejętności. KLT1A_K02 Activity during classes
M_K002 Potrafi tworzyć działania w celu zachowania dziedzictwa kulturalnego. KLT1A_K08 Project,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Posiada umiejętnośc prowadzenia dyskusji z osobami o odmiennych poglądach. KLT1A_U21 Presentation,
Activity during classes,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą zróżnicowania instytucji kultury, sposobów zarządzania nimi, zna współczesne koncepcje teoretyczne dotyczące funkcji i znaczenia instytucji medialnych i okołomedialnych we współczesnej kulturze i społeczeństwie. KLT1A_W23, KLT1A_W10 Activity during classes,
Project
M_W002 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych odnośnie procesów globalizacji, glokalizacji i zróżnicowania kulturowego oraz ich wpływu na funkcjonowanie instytucji medialnych, kulturalnych i okołomedialnych we współczesnym świecie. KLT1A_W14 Activity during classes,
Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Stale dokształca się i rozwija swoje umiejętności. - - - + - - - - - - -
M_K002 Potrafi tworzyć działania w celu zachowania dziedzictwa kulturalnego. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętnośc prowadzenia dyskusji z osobami o odmiennych poglądach. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą zróżnicowania instytucji kultury, sposobów zarządzania nimi, zna współczesne koncepcje teoretyczne dotyczące funkcji i znaczenia instytucji medialnych i okołomedialnych we współczesnej kulturze i społeczeństwie. - - - + - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych odnośnie procesów globalizacji, glokalizacji i zróżnicowania kulturowego oraz ich wpływu na funkcjonowanie instytucji medialnych, kulturalnych i okołomedialnych we współczesnym świecie. - - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Contact hours 2 h
Module content
Project classes (30h):
Public relations

Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników z głównymi zagadnieniami związanymi z PR, mitami związanymi z PR, czynnikami rozwoju PR i funkcjami jakie pełni w komunikacji społecznej. Podczas zajęć zostaną przedstawione relacje między PR a marketingiem, reklamą, propagandą a także mediami. Zostaną zdefiniowane również takie pojęcia jak marka, tożsamość marki i wizerunek. Sporo uwagi zostanie poświęcone oddziaływaniom mediów (media spinning) oraz zarządzeniu mediami w czasie wojny oraz PR w sytuacji kryzysowej i PR w instytucjach publicznych i politycznych.
Program ćwiczeń:
Zajęcia organizacyjne (2 godziny)
Public relations w komunikacji społecznej (2 godziny)
Oddziaływanie mediów, informacja, opinia publiczna i komunikowanie polityczne (2 godziny)
Marka a public relations (2 godziny)
Public relations w instytucjach publicznych (2 godziny)
Public relations a polityka (2 godziny)
Media spinning (2 godziny)
Zarządzanie mediami w czasie wojny (2 godziny)
Public relations w sytuacjach kryzysowych (2 godziny)
Komunikacja wewnętrzna (Internal comminications) (2 godziny)
Public realtions a etyka (2 godziny)
PR w służbie idei –kampanie społeczne (2 godziny)
Prezentacje wybranych prac studentów (opracowanie kampanii PR firmy/ miasta/organizacji charytatywnej/ instytucji kultury)(4 godziny)

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Na ocenę końcową składa się: aktywność studenta podczas zajęć 30% oraz ocena z z prezentacji projektu 70%. Dopuszczone są dwie nieobecności na zajęciach ćwiczeniowych.

Participation rules in classes:
  • Project classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena z ćwiczeń jest oceną końcową.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia: W uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość zaliczenia nieobecności ponad dopuszczalną normę (więcej niż dwie nieobecności) np. w formie eseju pisemnego lub kolokwium ustnego.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Literatura obowiązkowa:
Aronson Elliot, Pratkanis Anthony, Wiek propagandy, Warszawa 2004
Brock Timothy C., Green Melanie C., (red) Perswazja. Perspektywa psychologiczna, Kraków 2007
Czarnecki Adam, Korsak Rafał, Planowanie mediów, Warszawa 2001
Davis Anthony, Wszystko co powinieneś wiedzieć o PR, Poznań 2008
Doliński Dariusz, Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańsk 2003
Goban – Klas Tomasz, Public relations czyli promocja reputacji. Pojęcie, definicje, uwarunkowania. Warszawa 1997
Jabłoński Wojciech, Kreowanie informacji. Media relations, Warszawa 2006
Maison Dominika, Wasilewski Piotr, Propaganda dobrych serc czyli rzecz o reklamie społecznej, Warszawa 1998
McQuail Dennis, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007
Olędzki Jerzy, Tworzydło Dariusz, (red), Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Warszawa 2007
Ries Al., Ries Laura, Upadek reklamy i wzlot public relations, Warszawa 2004
Ryniejska – Kiełdanowicz M., Kształtowanie wizerunku Polski w Unii Europejskiej, w: Ociepka B. (red), Kształtowanie wizerunku, Wrocław 2005
Seitel Fraser P., Public relations w praktyce, Warszawa 2003
Sobkowiak B., Public relations jako forma komunikowania masowego, w: Studia z teorii komunikowania masowego, Wrocław 1999
Street John, Mass media, polityka, demokracja, Kraków 2006
Szromnik Andrzej, Marketing terytorialny, Kraków 2007

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

- Magdalena Parus, W pogoni za uwagą, czyli politycy w obliczu nowych mediów [w:] Michał Kaczmarczyk, Dariusz Rott (red.) Problemy konwergencji mediów, t.2., Oficyna Wydawnicza „Humanitas, „Verbum”, Sosnowiec, Praha 2013, s. 411-417.
- Magdalena Parus, Rafał Sowiński, Social media jako narzędzie promocji na przykładzie Tarnowskiego Centrum Kultury [w:] Michał Kaczmarczyk (red.) Oblicza komunikacji społecznej: wokół problematyki marketingu i public relations w nowoczesnym społeczeństwie, Oficyna Wydawnicza „Humanitas, „Verbum”, Sosnowiec, Praha 2013, s. 145-152.
- Magdalena Parus, Konklawe i skok ze stratosfery, czyli o wydarzeniach medialnych, [w:] [w:] Ignacy Stanisław Fiut (red.), Idee i myśliciele. Człowiek w komunikacji i kulturze, Wydawnictwo Aureus, Kraków 2013, s. 79-87.
- Magdalena Parus, O narodzie i polskim nacjonalizmie z pilotem telewizyjnym w tle [w:] Dorota Czekan, Mirosław Boruta (red.), Kim jestem? Kim jesteśmy? Antropologiczne i socjologiczne konteksty współczesnej tożsamości, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 177-187.

Additional information:

Brak.