Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Animacja i zarzadzanie w kulturze
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-1-309-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr Augustyniak Ewa (ewaa@agh.edu.pl)
Module summary

Zarządzanie kulturą w sposób strategiczny, metodą projektów. Podkreślenie misji instytucji kultury oraz sposobów komunikowania się wewnątrz jak i na zewnątrz instytucji z wykorzystaniem nowych mediów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Stale dokształca się i rozwija swoje umiejętności. KLT1A_K02 Activity during classes
M_K002 Potrafi tworzyć działania w celu zachowania dziedzictwa kulturalnego. KLT1A_K08 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Posiada umiejętnośc prowadzenia dyskusji z osobami o odmiennych poglądach. KLT1A_U21 Activity during classes,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna podstawowe teorie i koncepcje z zakresu nauk społecznych i humanistycznych dotyczące zjawisk i zmian zachodzących we współczesnej kulturze pod wpływem mediów, zwłaszcza nowych mediów i przemian roli komunikowania w samych organizacjach i pomiędzy nimi, a otoczeniem społecznym. KLT1A_W12 Activity during classes,
Project,
Participation in a discussion
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą zróżnicowania instytucji kultury, sposobów zarządzania nimi, zna współczesne koncepcje teoretyczne dotyczące funkcji i znaczenia instytucji medialnych i okołomedialnych we współczesnej kulturze i społeczeństwie. KLT1A_W23, KLT1A_W10 Activity during classes,
Project
M_W003 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych odnośnie procesów globalizacji, glokalizacji i zróżnicowania kulturowego oraz ich wpływu na funkcjonowanie instytucji medialnych, kulturalnych i okołomedialnych we współczesnym świecie. KLT1A_W14 Activity during classes,
Presentation,
Project,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Stale dokształca się i rozwija swoje umiejętności. + - - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi tworzyć działania w celu zachowania dziedzictwa kulturalnego. + - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętnośc prowadzenia dyskusji z osobami o odmiennych poglądach. + - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe teorie i koncepcje z zakresu nauk społecznych i humanistycznych dotyczące zjawisk i zmian zachodzących we współczesnej kulturze pod wpływem mediów, zwłaszcza nowych mediów i przemian roli komunikowania w samych organizacjach i pomiędzy nimi, a otoczeniem społecznym. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą zróżnicowania instytucji kultury, sposobów zarządzania nimi, zna współczesne koncepcje teoretyczne dotyczące funkcji i znaczenia instytucji medialnych i okołomedialnych we współczesnej kulturze i społeczeństwie. + - - - + - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych odnośnie procesów globalizacji, glokalizacji i zróżnicowania kulturowego oraz ich wpływu na funkcjonowanie instytucji medialnych, kulturalnych i okołomedialnych we współczesnym świecie. + - - - + - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 9 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Contact hours 3 h
Module content
Lectures (15h):

1. Zarządzanie kulturą.
2. Zarządzanie projektami w sferze kultury.
3. Nowoczesna misja instytucji kultury.
4. Działalność finansowa instytucji kultury.
5.Kultura jako produkt.
6. Sukces w zarządzaniu kulturą.
7-9. Strategie marketingowe w instytucjach kultury.
10. Uczestnictwo w kulturze a rynek czasu wolnego w Polsce.
11.Współczesne zarządzanie kryzysem w instytucjach kultury.
12. Cross Cultural Communication.
13. Analizy prowadzone w zarządzaniu kulturą.
14. Prezentowanie Instytucji kultury. Pełne wykorzystanie sponsoringu w zarządzaniu kulturą.

Conversation seminar (15h):

1. Specyfika zarządzania teatrami
2. Multipleksy kontra małe kina
3. Specyfika zarządzania bibliotekami
4. Współczesne centra kultury
5. Specyfika zarządzania małymi ośrodkami kultury
6. Filharmonia i ośrodki kultury nastawione na działalność muzyczną
7. Organizacja wystawy
8. Galeria Sztuki a Galeria Handlowa
9. Nowoczesne muzea
10. Reklama w zarządzaniu kulturą. Promocja w instytucjach kultury
11. Finanse w zarządzaniu kulturą. Human Relations w instytucjach kultury
13. Rynek Kultury
14. Obraz i fotografia w zarządzaniu kulturą. Nowoczesne technologie w zarządzaniu kulturą

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Conversation seminar: Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Przygotowanie prezentacji, aktywność na zajęciach, egzamin.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Conversation seminar:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Udział w zajęciach jest obowiązkowy i wymaga aktywności i zaangażowania w wykonywane zadania.
Method of calculating the final grade:

Aktywny udział w zajęciach 30 %
Przygotowanie prezentacji 70 %

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zadania dodatkowe

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Literatura obowiązkowa:
Bendixen P., Wprowadzenie do ekonomiki kultury i sztuki, , Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
Gratton Ch., Zarządzanie i marketing w kulturze i rekreacji, Wyd. Naukowe Semper, Warszawa 1995.
Hoogart G., Przedsiębiorczość w kulturze, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
Mazurek-Łopacińska K., Kultura w gospodarce rynkowej, Wyd Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Warszawa-Wrocław 1997.
Orzechowski E., Wokół zarządzania kulturą, edukacją, mediami, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Instytucje kultury w czasach kryzysu Ewa AUGUSTYNIAK, Katarzyna GRZEGORZEWSKA, Wacław BRANICKI // W: Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, T. 2 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych. Instytut Społeczeństwa i Kultury Europy Wschodniej, Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Instytut Socjologii. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010, S. 644–655.
Rola kultury organizacyjnej w polskiej edukacji W: Edukacja Jutra : tradycja i nowoczesność we współczesnej organizacji systemu kształcenia / red. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. — Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza “Humanitas”, 2013. — (Seria: Monografie Edukacja Jutra / Wyższa Szkoła ”Humanitas” w Sosnowcu, S. 359–366.
Komunikacja częścią kultury organizacyjnej szkoły W: Szkoła, komunikacja i edukacja : komunikowanie w różnorodnych relacjach interpersonalnych / red. nauk. Kazimierz Czerwiński, Anna Knocińska, Marzena Okrasa. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. — (Komunikacja Społeczna w Edukacji), S. 13–20.

Additional information:

brak