Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praktyka studencka
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-1-405-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Guja Jowita (guja@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł praktyka studencka ma na celu zdobycie przez studentów umiejętnosci zawoddowych, które będą procentowały w przyszłości na rynku pracy.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student wykazuje zaangażowanie w życie kulturalne środowiska, regionu i kraju KLT1A_K07, KLT1A_K08 Potwierdzenie realizacji programu praktyki
M_K002 Rozumie problematykę etyczną związaną z pracą naukową i zawodową. Przestrzega i rozwija jej zasady i nakłania innych do działania na rzecz przestrzegania tych zasad. KLT1A_K07, KLT1A_K06 Potwierdzenie realizacji programu praktyki
Skills: he can
M_U001 Samodzielnie rozwija swoją wiedzę i umiejętności w ramach praktyk pod opieką osób odpowiedzialnych za ich realizację KLT1A_U02 Potwierdzenie realizacji programu praktyki
M_U002 Ma umiejętność pracy w grupie, przyjmowania w niej rożnych ról. Podejmuje współpracę w ramach grupy i potrafi nawiązać relacje interpersonalne KLT1A_U18 Potwierdzenie realizacji programu praktyki
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę na temat instytucji społecznych i istotnych elementach je tworzących KLT1A_W13 Potwierdzenie realizacji programu praktyki
M_W002 Ma świadomość zróżnicowania kulturowego w skali lokalnej, regionalnej, krajowej, Europy i świata KLT1A_W24 Potwierdzenie realizacji programu praktyki
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student wykazuje zaangażowanie w życie kulturalne środowiska, regionu i kraju - - - - - - + - - - -
M_K002 Rozumie problematykę etyczną związaną z pracą naukową i zawodową. Przestrzega i rozwija jej zasady i nakłania innych do działania na rzecz przestrzegania tych zasad. - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Samodzielnie rozwija swoją wiedzę i umiejętności w ramach praktyk pod opieką osób odpowiedzialnych za ich realizację - - - - - - + - - - -
M_U002 Ma umiejętność pracy w grupie, przyjmowania w niej rożnych ról. Podejmuje współpracę w ramach grupy i potrafi nawiązać relacje interpersonalne - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę na temat instytucji społecznych i istotnych elementach je tworzących - - - - - - + - - - -
M_W002 Ma świadomość zróżnicowania kulturowego w skali lokalnej, regionalnej, krajowej, Europy i świata - - - - - - + - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Inne 25 h
Module content
Practical classes (40h):

Paktyki student wybiera z listy oferowanej przez Wydział. W sytuacji gdy student samodzielnie

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Practical classes: metody praktyczne, przygotowujące studenta do wy.konywania zawodu
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Dopuszczenie do zaliczenia uzyskuje student, studentka, która uczetniczyła w zajeciach praktycznych. Mogą one zostać zrealizowane w II lub III terminie, jednak najpóźniej student muusi zaliczyć je przed ukończeniem semsmtru kontrolnego.

Participation rules in classes:
  • Practical classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Zajęcia praktycze zorientowane na zdobycie przez studenta praktyki zawodowej.
Method of calculating the final grade:

Ocena dzienniczka praktyk. 100%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student wyrównuje zaległości wynikajace z nieobecności w formie, zakresie i czasie ustalonym z pracodawcą.

Prerequisites and additional requirements:

Studenci zobowiązani są do odbywania stażu w firmach i instytucjach, których działalność odpowiada profilowi kształcenia na WH (czyli: wydawnictwa, muzea, galerie, teatry, kina, ośrodki animacji kultury, komitety organizacyjne festiwali, domy kultury, biblioteki, instytucje administracyjne, agencje PR i reklamy lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach, agencje badania opinii publicznej i rynku, agencje konsultingowe, telewizja, radio, internet, redakcje gazet, pisma literackie i inne instytucje medialne ).
Studenci odbywają praktyki w miejscach oferowanych przez uczelnię lub we własnym zakresie poszukują miejsca odbywania praktyk w innych instytucjach.
Student uzyskuje zaliczenie praktyki na podstawie dokumentacji praktyki:
1. umowy o staż,
2. wypełnionego formularza realizacji praktyk,
3. wypełnionego dzienniczka praktyk.

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Praktyki realizowane są zgodnie z zarządzenie Rektora i zasadami odbywania i realizacji praktyk WH.

Additional information:

-