Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy filmoznawstwa
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-1-406-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr Zmudziński Bogusław (bz@etiudaandanima.com)
Module summary

Celem modułu jest wprowadzenie do wiedzy o filmie jako sztuce oraz dziedzinie kultury popularnej i masowej, z jednej strony szukającej artystycznej i kulturowej tożsamości w stuleciu technicyzacji mediów i jednocześnie syntetyzującej tradycje dawnej kultury, z drugiej zapowiadającej epokę szerokiego spektrum przekazów audiowizualnych, decydujących o obliczu zdemokratyzowanej (i skomercjalizowanej) kultury przełomu wieków.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne związane z krytyczną analizą współczesną kulturą i jej audiowizualnych artefaktów. KLT1A_K09 Activity during classes,
Test
M_K002 Zabiera głos w dyskusji, jest gotowy do zmiany swoich opinii pod jej wpływem i w świetle nowych pojawiających się idei wykazuje otwartość i chęć ich poznania i zrozumienia. KLT1A_K03, KLT1A_K05 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Rozumie i potrafi scharakteryzować przemiany zachodzące we współczesnym społeczeństwie i kulturze pod wpływem nowoczesnej technologii i szczególnej roli filmu w tych procesach. KLT1A_U04, KLT1A_U23 Activity during classes,
Test
M_U002 Student potrafi zabierać głos w dyskusji w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu filmoznawstwa oraz prezentowanych dzieł filmowych, muzycznych, teatralnych i plastycznych, stosując właściwą im terminologię i metody analizy. KLT1A_U10, KLT1A_U05, KLT1A_U09 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych teorie i koncepcje zmian zachodzących we współczesnej kulturze zwłaszcza w odniesieniu do filmu i wytworów audiowizualnych. KLT1A_W01, KLT1A_W07 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne związane z krytyczną analizą współczesną kulturą i jej audiowizualnych artefaktów. - - - - + - - - - - -
M_K002 Zabiera głos w dyskusji, jest gotowy do zmiany swoich opinii pod jej wpływem i w świetle nowych pojawiających się idei wykazuje otwartość i chęć ich poznania i zrozumienia. - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 Rozumie i potrafi scharakteryzować przemiany zachodzące we współczesnym społeczeństwie i kulturze pod wpływem nowoczesnej technologii i szczególnej roli filmu w tych procesach. - - - - + - - - - - -
M_U002 Student potrafi zabierać głos w dyskusji w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu filmoznawstwa oraz prezentowanych dzieł filmowych, muzycznych, teatralnych i plastycznych, stosując właściwą im terminologię i metody analizy. - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych teorie i koncepcje zmian zachodzących we współczesnej kulturze zwłaszcza w odniesieniu do filmu i wytworów audiowizualnych. - - - - + - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 82 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 25 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Contact hours 2 h
Module content
Conversation seminar (30h):

Celem modułu jest wprowadzenie do wiedzy o filmie jako sztuce oraz dziedzinie kultury popularnej i masowej, z jednej strony szukającej artystycznej i kulturowej tożsamości w stuleciu technicyzacji mediów i jednocześnie syntetyzującej tradycje dawnej kultury, z drugiej zapowiadającej epokę szerokiego spektrum przekazów audiowizualnych, decydujących o obliczu zdemokratyzowanej (i skomercjalizowanej) kultury przełomu wieków. Zajęcia obejmują zagadnienia historii i teorii filmu w szerokim kontekście kultury i estetyki ostatniego stulecia, a także wieków poprzednich. Ich przedmiotem są główne etapy historii kina oraz refleksji nad filmem, wybrane ujęcia problemowe wynikające m.in. z podziałów na wykształcone odmiany filmowych przekazów: pełnometrażowy spektakl filmowy i filmy krótkometrażowe, a także pokrywający się z nimi w znacznym stopniu podział na film fabularny oraz dokumentalny i animowany. Konwersatoryjny charakter zajęć stworzy możliwość szerokiej wymiany myśli na bazie lektury obowiązkowych tekstów, referatów oraz emisji dobranych przez prowadzącego i przez samych uczestników krótkich cytatów filmowych.
1. Film w podwójnej perspektywie badawczej: dzieło sztuki i towar – podstawowe kategorie analizy filmoznawczej; kino autorów i kino gatunków;
2. Prehistoria filmu, narodziny kinematografu w kontekście innych prób rejestracji i odtwarzania ruchomych obrazów, ewolucja przekazu filmowego w okresie kina niemego – fenomen kulturowy „wielkiego niemowy”;
3. Pierwszy triumf filmu jako sztuki: S. Eisenstein, ekspresjonizm filmowy, burleska filmowa (aspekty teoretyczne: R. Arnheim, B. Balázs, L. Kulszow);
4. Rozwój filmu komercyjnego oraz kina gatunków – kino stylu zerowego epoki klasycznej (model hollywoodzki);
5. Włoski neorealizm i okres narodzin oraz triumfu kinematografii i szkół narodowych;
6. Lata 50. – 70. – okres świetności kina autorskiego i wielkich indywidualności artystycznych światowej kinematografii (I. Bergman, M. Antonioni, L. Buñuel, A. Kurosawa i inni);
7. Od „Gwiezdnych wojen” i „Szczęk” do „Avatara” – współczesny etap rozwoju kina gatunków i miejsce filmu we współczesnej kulturze popularnej;
8. Film w pejzażu współczesnej komunikacji audiowizualnej, nowe media oraz nowe obszary kreatywnej aktywności oraz dystrybucji;
9. Polski wkład w dorobek światowej kinematografii – prymat kina autorskiego nad kinem gatunków;
10. Specyfika i odmiany filmu dokumentalnego na przykładzie polskiej szkoły dokumentu;
11. Film animowany jako wypowiedź autorska – techniki animacji w służbie komunikacji artystycznej;
12. Kultura filmowa – narodziny, rozwój i funkcja festiwali filmowych i międzynarodowego ruchu dyskusyjnych klubów filmowych, krytyki i piśmiennictwa filmowego (periodyki, książki) oraz akademickich studiów filmoznawczych;
13. Ewolucja myśli filmowej – od początków refleksji nad filmem, poprzez etap wielkich teorii do kognitywizmu;
14. Filmowe egzemplifikacje zagadnień i kategorii estetycznych: wzniosłość, tragizm, komizm, ekspresja, awangarda i inne. Problem widza, audiodeskrypcja – przypadek graniczny (projekcje filmowe dla niewidomych).

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Conversation seminar: Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

ogłoszenie wszystkich terminów dokonuje się odpowiednio wcześnie; warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest zaliczenie zajęć, na których student był nieobecny

Participation rules in classes:
  • Conversation seminar:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Udział w zajęciach jest obowiązkowy i wymaga aktywności i zaangażowania w wykonywane zadania.
Method of calculating the final grade:

Obowiązkowy, aktywny udział w zajęciach konwersatoryjnych 20%
Kolokwium 80%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Na konsultacjach po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Literatura obowiązkowa:
Charles Altman, W stronę teorii gatunku filmowego, (w:) Kino 1987, nr 6;
Rudolf Arnheim, Film jak sztuka, Warszawa 1961;
David Bordwell, Kristin Thompson, Art Film. Sztuka filmowa. Wprowadzenie, Warszawa 2010
Europejskie manifesty kina. Antologia, Andrzej Gwóźdź (red.), Warszawa 2002;
Hitchcock/Truffaut, Izabelin 2005
Mirosław Przylipiak, Kino stylu zerowego, Gdańsk 1994;
Andrew Tudor, Metoda krytyczna: Autorzy i gatunki, (w:) Kino 1976, nr 3
Literatura uzupełniająca:
Adam Garbicz, Jacek Kloinowski, Wehikuł magiczny,t. 1 – 5, Kraków 1980 – 2009;
Alicja Helman, Jacek Ostaszewski, Historia myśli filmowej, Gdańsk 2007;
Historia kina, Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska, t. 1 – 2, Kraków 2008 – 2010

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Wybrana bibliografia filmoznawcza
Rainer Werner Fassbinder, Peter C. Seel i Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwo “Secesja”, Kraków 1993
Wim Wenders, Peter C. Seel i Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwo “Secesja”, Kraków 1993
Ingmar Bergman, Jan Balbierz i Bogusław Zmudziński (red.), ACK „Rotunda”, Kraków 1993
Werner Herzog, Peter C. Seel i Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwo “Secesja”, Kraków 1994
Bo Widerberg, Jan Balbierz i Bogusław Zmudziński (red.), ACK „Rotunda”, Kraków 1995
Roman Polański, Bogusław Zmudziński (red.), Instytut Francuski w Krakowie, Kraków 1995
Niemiecki ekspresjonizm filmowy, Peter C. Seel i Bogusław Zmudziński (red.), ACK „Rotunda”, Kraków 1995
Andriej Tarkowski, Bogusław Zmudziński (red.), ACK „Rotunda”, Kraków 1996
Siergiej Paradżanow, Lesław Czapliński, Bogusław Zmudziński (red.), Stowarzyszenie „Rotunda”, Kraków 1998
Michelangelo Antonioni, Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwo „Rabid”, Kraków 2004
Autorzy kina polskiego, t. II i III, Grażyna Stachówna i Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007
Polski film animowany, Marcin Giżycki i Bogusław Zmudziński (red.), Polskie Wydwanictwo Audiowizualne, Warszawa 2008
Jan Švankmajer. We władzy przedmiotów, czyli pułapki człowieczeństwa, (w: ) Autorzy kina europejskiego, Grażyna Stachówna, Joanna Wojnicka (red.), Kraków 2003
Animacja przedmiotowa Jana Švankmajera wobec tradycji przedstawień martwej natury, (w:) „Estetyka i krytyka” 2004 – 2005, nr 7/8

Additional information:

brak