Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Literatura we współczesnej kulturze
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-1-407-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Guja Jowita (guja@agh.edu.pl)
Module summary

Studenci poznają gatunki obecne w najnowszej literaturze: kryminał, fantasy, utopia, literatura grozy etc. Uczą się rozpoznawać najważniejsze wątki w niej obecne

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Umie publicznie wypowiadać się na tematy związane ze współczesną kulturą i jej wytworami; KLT1A_K09 Activity during classes,
Examination
Skills: he can
M_U001 Umie analizować różne wytwory współczesnej kultury; KLT1A_U04 Examination
M_U002 Umie interpretować i twórczo oceniać różne wytwory współczesnej kultury; KLT1A_U04, KLT1A_U05 Essay,
Examination
M_U003 Umie samodzielnie wypowiadać własne sądy na tematy związane ze współczesną kulturą – w formie ustnej i pisemnej; KLT1A_U10, KLT1A_U13 Essay,
Examination
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna i rozumie znaczenie refleksji i krytycznej analizy nad literaturą współczesną i jej wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współcześnie w udziale i tworzeniu kultury. KLT1A_W07 Examination
M_W002 Wie jakie są aktualne problemy kulturowe (religijne, etniczne, światopoglądowe) i zna podstawowe teorie znaku z punktu widzenia logiki, semiotyki, antropologii KLT1A_W11, KLT1A_W06, KLT1A_W07 Examination
M_W003 Wie, jakie są podstawowe elementy znakowe funkcjonujące w kulturze dawnej i współczesnej; KLT1A_W11, KLT1A_W01, KLT1A_W03 Activity during classes,
Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Umie publicznie wypowiadać się na tematy związane ze współczesną kulturą i jej wytworami; + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie analizować różne wytwory współczesnej kultury; + - - - - - - - - - -
M_U002 Umie interpretować i twórczo oceniać różne wytwory współczesnej kultury; + - - - - - - - - - -
M_U003 Umie samodzielnie wypowiadać własne sądy na tematy związane ze współczesną kulturą – w formie ustnej i pisemnej; + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie znaczenie refleksji i krytycznej analizy nad literaturą współczesną i jej wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współcześnie w udziale i tworzeniu kultury. + - - - - - - - - - -
M_W002 Wie jakie są aktualne problemy kulturowe (religijne, etniczne, światopoglądowe) i zna podstawowe teorie znaku z punktu widzenia logiki, semiotyki, antropologii + - - - - - - - - - -
M_W003 Wie, jakie są podstawowe elementy znakowe funkcjonujące w kulturze dawnej i współczesnej; + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 22 h
Realization of independently performed tasks 21 h
Contact hours 4 h
Module content
Lectures (30h):
Literatura we współczesnej kulturze

Tematyka zajęć:
1. Co czytamy? Rankingi. Fenomen bestselleru. Konstrukcja i recepcja wybranych bestsellerów.
2. Kryminał i sensacja. Powieść kryminalna jako świadectwo antropologiczne i metafora filozoficzna. Typologia kryminału. Konstrukcja postaci, narracja, ciało w literaturze kryminalnej.
3. Utopie i antyutopie w literaturze współczesnej – literatura science fiction
4. Literatura nostalgiczna – fantasy. Obecność i przemiany mitu w literaturze fantasy. Konstrukcja postaci w kontekście procesu inicjacyjnego. Literackie motywy fantasy w sieci i grach.
5. Literatura grozy i wampiryczna. Geneza, funkcja i ewolucja literackich postaci wilkołaka i wampira w kulturze współczesnej
6. Poetyka komiksu. Geneza gatunku, prekursorzy, typologia. Kicz i rozrywka czy sztuka zaangażowana?
7. Jak żyć? Literatura mądrościowa i poradniki.
8.W stronę filozofii – literatura współczesna wobec pytań fundamentalnych. Problem zła, śmierci, sensu.
9. Wątki religijne w literaturze.
10. Literatura współczesna a niektóre prądy artystyczne i intelektualne (surrealizm i postmodernizm)
11. Fenomen książki kultowej – książki beatników, hippisów i innych subkultur
12. Literatura współczesna a ekranizacje filmowe.
13. Nowe formy dzieła literackiego. Literatura w sieci, powieści hipertekstowe i liberatura.
14. „Książki, które zmieniły moje życie” – dyskusja o esejach studentów i odczytanie najlepszych prac.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z eseju

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to ocena z egzaminu 70% i ocena z eseju 30%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

po indywidualnym uzgodnieniu prowadzącego ze studentem

Prerequisites and additional requirements:

WARUNKI ZALICZENIA:
1. egzamin ustny
2. Znajomość treści wykładów i polecanej literatury.
3. Napisanie dwu stronnicowego tekstu pt. „Książki które zmieniły moje życie” i oddanie go najpóźniej na piątych zajęciach

Recommended literature and teaching resources:

Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P.Markowski i R.Nycz, Kraków 2006
M.Hopfinger, Literatura a media. Po 1989 roku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.
Polonistyka w przebudowie, Universitas, Kraków 2005
M.Głowiński, Style odbioru, Kraków 1977
U. Weisstein, Literatura i sztuki wizualne, tłum. B. Janke-Cabańska, w: Antologia zagadnień komparatystyki literackiej, red. Halina Janaszek-Ivanickova, Warszawa 1997.
A. Helman, Twórcza zdrada. Filmowe adaptacje literatury, Poznań 1998
A. Niewiadomski, Literatura fantastycznonaukowa, Warszawa 1992
A. Zgorzelski, Fantastyka, utopia, science fiction, Warszawa 1980
A. Gemra, Od gotycyzmu do horroru. Wilkołak, wampir i Monstrum Frenkensteina w wybranych utworach, Wrocław 2008
B. Trocha, Degradacja mitu w literaturze fantasy, Zielona Góra 2009
Fantasy w badaniach naukowych, red. T. Ratajczak, B. Trocha, Zielona Góra 2009
M. Czubaj, Etnolog w Mieście Grzechu. Powieść kryminalna jako świadectwo antropologiczne, Gdańsk 2010
P. Ciećwierz, Synowie Kaina, córy Lilith… Rzecz o wampirach w fantasy, Warszawa 2009
J. Szyłak, Komiks: świat przerysowany, Gdańsk 1998
J. Szyłak, Komiks w kulturze ikonicznej XX wieku, Gdańsk 1999
M. Adamiec, Dzieło literacie w Sieci, Gdańsk 2005
A. Łebkowska, Między antropologią literatury i antropologią literacką, “Teksty Drugie” 2007, nr 6
R. Nycz, Antropologia literatury – kulturowa teoria literatury – poetyka doświadczenia, “Teksty Drugie” 2007, nr 6
J. Płuciennik, Literatura, głupcze! Laboratoria nowoczesnej kultury literackiej, Kraków 2009, Universitas
N. Frye: Archetypy literatury. przeł. A. Bejska. [w:] Współczesna teoria badań za granicą red. H. Markiewicz, t. II. Kraków 1972
R.Barthes, Śmierć autora, w: „Teksty Drugie”, 1999, nr 1-2; także w Teorii Literatury XX wieku. Antologia, red. A.Burzyńska i M.P.Markowski, Kraków 2006 (dalej TL)
N.Frye, Wielki Kod. Biblia i literatura, przeł. A.Fulińska, Bydgoszcz 1998
E.Kosowska, Antropologia literatury, Katowice 2003
K.Łęcki, Literatura jako fakt społeczny, O niektórych osobliwościach współczesnej kultury artystycznej, w: A.Lipski, K.Łęcki, Perspektywy socjologii kultury artystycznej, Warszawa 1992.
Antropologia słowa, oprac. G.Godlewski, A.Mencwel, R.Sulima, Warszawa 2003
U.Eco, Lektor in fabula. Współdziałnie w interpretacji tekstów narracyjnych, przeł. P.Salwa, Warszawa 1994.
Z. Fajfer, Liberatura, czyli literatura totalna, Kraków: Korporacja Ha!art 2010.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Doświadczenie zawodowe: 2004-2007 praca na stanowisku redaktora w Wydawnictwie List (odpowiedzialność m.in. za dział recenzji, publikacja popularnych artykułów m.in. dotyczących Tolkiena i Lewisa)
Od 2007 współpraca (umowy o dzieło) z Wydawnictwem M i Wydawnictwem Rebis. (m.in. redakcja książki “Tolkien i C.S. Lewis. Historia niezwykłej przyjaźni”, Wydawnictwo M, 2011)
Publikacje naukowe:
Jowita Guja, Hermeneutyka Karla Bartha, w: Protestancka kultura słowa, red. Z. Pasek, Kraków 2009
Jowita Guja, Jean-Paul Sartre – w kleszczach absurdu, w: XX wiek. Daty, fakty, opinie, t.III, Kraków 2003.
Jowita Guja, Prometeizm, autentyczność, afirmacja doczesności- wątki soteriologiczne (na przykładzie myśli Richarda Dawkinsa i Daniela Dennetta)”, w: „Poza kulturą nie ma zbawienia”, red. J. Dębicki, Z. Pasek, K. Skowronek, Kraków 2014.
Złożone do druku: Jowita Guja, Wissarion Bieliński jako krytyk religii (tekst dotyczy m.in. ideowej zależności między twórczością Fiodora Dostojewskiego, a Bielińskim – głównym przedstawicielem dziewiętnastowiecznego ateizmu rosyjskiego)

Additional information:

-