Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Posthumanizm - antyhumanizm - transhumanizm
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-1-408-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Gadacz Tadeusz (tgadacz@ifispan.waw.pl)
Module summary

Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi sporami o humanizm, wyjaśnienie takich pojęć, jak humanizm, antyhumanizm, posthumanizm, transhumanizm, oraz próba odpowiedzi na pytanie Bertranda Russela: “Czy człowiek ma przed sobą przyszłość?”

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi w szerszym gronie podjąć dyskusję na tematy związane ze sporem o humanizm, uzasadnić swoje stanowisko oraz wejść w dialog z osobami prezentującymi odmienne perspektywy. KLT1A_K09, KLT1A_K04 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi wyjaśnić znaczenie takich pojęć, jak humanizm, antyhumanizm, posthumanizm, transhumanizm, scharakteryzować istotę współczesnego sporu o humanizm oraz podjąć próbę odpowiedzi na pytanie Bertranda Russela: "Czy człowiek ma przed sobą przyszłość?" KLT1A_U23, KLT1A_U09, KLT1A_U16 Test,
Activity during classes
M_U002 Student potrafi samodzielnie studiować i analizować współczesne teksty filozoficzne i antropologiczne związane z tematyką posthumanizmu, antyhumanizmu oraz transhumanizmu. KLT1A_U04, KLT1A_U06 Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna historię i istotę sporu o humanizm, znaczenia takich pojęć jak antyhumanizm, posthumanizm i transhumanizm oraz stanowiska poszczególnych myślicieli, którzy rozwijają refleksję naukową w tym przedmiocie. KLT1A_W05, KLT1A_W01 Test,
Activity during classes
M_W002 Student orientuje się w najważniejszych współczesnych dyskusjach dotyczących granic człowiek-zwierzę, człowiek-maszyna, materia naturalna-materia sztuczna oraz dylematów związanych ze sztuczną inteligencją. KLT1A_W11 Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi w szerszym gronie podjąć dyskusję na tematy związane ze sporem o humanizm, uzasadnić swoje stanowisko oraz wejść w dialog z osobami prezentującymi odmienne perspektywy. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wyjaśnić znaczenie takich pojęć, jak humanizm, antyhumanizm, posthumanizm, transhumanizm, scharakteryzować istotę współczesnego sporu o humanizm oraz podjąć próbę odpowiedzi na pytanie Bertranda Russela: "Czy człowiek ma przed sobą przyszłość?" + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi samodzielnie studiować i analizować współczesne teksty filozoficzne i antropologiczne związane z tematyką posthumanizmu, antyhumanizmu oraz transhumanizmu. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna historię i istotę sporu o humanizm, znaczenia takich pojęć jak antyhumanizm, posthumanizm i transhumanizm oraz stanowiska poszczególnych myślicieli, którzy rozwijają refleksję naukową w tym przedmiocie. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student orientuje się w najważniejszych współczesnych dyskusjach dotyczących granic człowiek-zwierzę, człowiek-maszyna, materia naturalna-materia sztuczna oraz dylematów związanych ze sztuczną inteligencją. + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 22 h
Realization of independently performed tasks 21 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):

Humanizm, posthumanizm, transhumanizm 1) Historia humanizmu od Giovanniego Pico della Mirandoli do Jacquesa Maritaine’a i Jean Paula Sartre’a.
2) Humanizm i postsekularyzm: Friedrich Nietzsche, Dietrich Bonhoeffer.
3) Humanizm po Auschwitz – Emmanuel Levinas, Theodor Wissengrund Adorno.
4) Antyhumanizm.
5) Posthumanizm jako alternatywa dla sporu humanizmu z antyhumanizmem. Główne nurty posthumanizmu. Posthumanizm a feminizm i postkolonializm.
6) Postczłowiek. Człowiek a zwierzęta, człowiek a maszyny.
7) Transhumanizm. Przyszłość człowieka: biotechnologia, inżynieria genetyczna, sztuczna inteligencja. Posthumanizm a etyka.

Auditorium classes (15h):

Ćwiczenia kursu oparte są na dyskusji, której podstawą jest obowiązkowa lektura tekstów źródłowych.
1.Donna Haraway “Manifest cyborga”, fragmenty ze wstępem Ewy Janus w: Magazyn sztuki. Podstmoderncyberpunk. Nr 17/98.
2. Francis Fukuyama, “Koniec człowieka. Zagrożenia rewolucji biotechnologicznej”.
3. Franz de Waal “Bonobo i ateista. W poszukiwaniu humanizmu wśród naczelnych”, Kraków: Copernicus Centre, 2016.
4. Peter Singer “Etyka praktyczna”, Warszawa: Książka i Wiedza 2003.
5. Stanisław Lem “Golem XIV”, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1981, Fragment:. “Wykład II”,
6. Nick Bostrom “Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia”, Gliwice: Wydawnictwo Helion 2016.
7. Sam Harris “Przebudzenie: duchowość bez religii” Łódź: Galaktyka 2015.
8. Kolokwium ustne.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład.
Obecność na zajęciach obowiązkowa dopuszczalna jedna nieobecność nieusprawiedliwiona. Frekwencja na wszystkich zajęciach podnosi ocenę końcową z zajęć o pół stopnia.
Kolokwium ustne zarówno w pierwszym terminie jak i w sesji poprakowej.

Ćwiczenia
Obecność na zajęciach: dopuszczalna jedna nieobecność nieusprawiedliwiona. Frekwencja na wszystkich zajęciach podnosi ocenę końcową z ćwiczeń o pół stopnia.
Lektura tekstów obowiązujących na każde zajęcia udokumentowana przez przesłaniem przed każdymi zajęciami konspektu z lektury Aktywność w dyskusji prowadzonej na zajęciach,.
Kolokwium ustne zarówno w pierwszym terminie jak i w sesji poprawkowej

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią oceny z ćwiczeń i wykładu.
Wykład
Kolokwium 80%
Aktywność oraz obecności 20%
Ćwiczenia
Sposób obliczania oceny:
Kolokwium: 70%
Konspekty: 15%
Aktywność oraz obecność: 15%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W razie usprawiedliwionej większej liczby nieobecności (tylko jedna jest dopuszczalna) student zobowiązany jest zaliczyć zajęcia, na których był nieobecny, po uzgodnieniu z prowadzącym zajecia skłądające sie na moduł.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

R. Braidotti, Po człowieku, PWN, Warszawa 2014

Bibliografia uzupełniająca:
Giovanni Pico Della Mirandola, Oratio de hominis dignitate, tłum. Z. Nerczuk, M. Olszewski, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010, s. 33-47

M. Bierdiajew, Nowe Średniowiecze. Los człowieka we współczesnym świecie, tłum. H. Paprocki, Fundacja Aletheia, Warszawa 2003, s. 167- 236

J. Maritain, Humanizm integralny, Zbliżenia, Warszawa 1981

J. P. Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem, Muza, Warszawa 1998

E. Levinas, Antyhumanizm a edukacja, w: tenże, Trudna wolność. Eseje o judaizmie, tłum. A. Kuryś, Wydawnictwo „Atext”, Gdynia 1991, s. 297-312

Th. W. Adorno, Ateny i Auschwitz, Świadomość negatywności, w: „Kronos” 20102 nr 3

J. Habermas, Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?, tłum. M. Łukasiewicz, Scholar, Warszawa 2003

G. Vattimo, Kryzys humanizmu, w: G. Vattimo, Koniec nowoczesności, Universitas, Kraków 2006, . 27-42

M. Nussbaum, W trosce o człowieczeństwo, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2008.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

T. Gadacz, Filozofia człowieka jako filozofia losu, Bydgoszcz 2000
T. Gadacz, Uniwersalne prawa i prawdy życia dla mądrych ludzi na trudne czasy, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2018.
T. Gadacz, Uniwersytet w czasach bezmyślności, w: Open EyesBook 3, Fundacja GAP, Kraków 2018, [s. 267-279]
J. Guja, Soteriologia ateizmu jako nowa antropologia, Libron, Kraków 2018.

Additional information:

-