Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Warsztaty kulturoznawcze
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-1-409-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr Zmudziński Bogusław (bz@etiudaandanima.com)
Module summary

Na zajęciach będą prezentowane dzieła z zakresu kultury: filmy, sztuki teatralne, utwory muzyczne i zbiory muzealne ich poznanie jest konieczne do zaliczenia przedmiotu.a zajęciach będą prezentowane dzieła z zakresu kultury: filmy, sztuki teatralne, utwory muzyczne i zbiory muzealne ich poznanie jest konieczne do zaliczenia przedmiotu.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne związane z krytyczną analizą współczesną kulturą i jej audiowizualnych artefaktów. KLT1A_K09 Activity during classes,
Report
M_K002 Zabiera głos w dyskusji, jest gotowy do zmiany swoich opinii pod jej wpływem i w świetle nowych pojawiających się idei wykazuje otwartość i chęć ich poznania i zrozumienia. KLT1A_K03, KLT1A_K05 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi samodzielnie dokonać krytycznej analizy artefaktów kultury zwłaszcza filmu, dzieł muzycznych, teatralnych i plasycznych w kontekście odpowiednich teorii i koncepcji humanistycznych i społecznych wykorzystując właściwą dla nich terminologię. KLT1A_U05, KLT1A_U09 Activity during classes,
Report
M_U002 Student potrafi zabierać głos w dyskusji w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu filmoznawstwa oraz prezentowanych dzieł filmowych, muzycznych, teatralnych i plastycznych, stosując właściwą im terminologię i metody analizy. KLT1A_U10, KLT1A_U05, KLT1A_U09 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych teorie i koncepcje zmian zachodzących we współczesnej kulturze zwłaszcza w odniesieniu do filmu, teatru, muzyki i sztuk plastycznych. KLT1A_W07, KLT1A_W01 Activity during classes,
Report
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne związane z krytyczną analizą współczesną kulturą i jej audiowizualnych artefaktów. - - - - - - + - - - -
M_K002 Zabiera głos w dyskusji, jest gotowy do zmiany swoich opinii pod jej wpływem i w świetle nowych pojawiających się idei wykazuje otwartość i chęć ich poznania i zrozumienia. - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie dokonać krytycznej analizy artefaktów kultury zwłaszcza filmu, dzieł muzycznych, teatralnych i plasycznych w kontekście odpowiednich teorii i koncepcji humanistycznych i społecznych wykorzystując właściwą dla nich terminologię. - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi zabierać głos w dyskusji w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu filmoznawstwa oraz prezentowanych dzieł filmowych, muzycznych, teatralnych i plastycznych, stosując właściwą im terminologię i metody analizy. - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Zna właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych teorie i koncepcje zmian zachodzących we współczesnej kulturze zwłaszcza w odniesieniu do filmu, teatru, muzyki i sztuk plastycznych. - - - - - - + - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Contact hours 2 h
Module content
Practical classes (30h):

Warsztaty kulturoznawcze stawiają sobie za zadanie prezentację klasycznych dzieł z dziedziny teatru, muzyki i sztuk plastycznych dostępnych na wystawach oraz w muzeach i przede wszystkim filmu oraz sztuk audiowizualnych, w celu przeprowadzenia próby wspólnej ze studentami ich interpretacji. Na podlegający nieustannej zmianie program prezentacji, tematykę spotkań i stawianie problemów do dyskusji, wpływ ma m.in. dostęp do bieżących wydarzeń kulturalnych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Practical classes: Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Aktywność na zajęciach jest obowiązkowa. Student zobowiązany jest do przygotowania sprawozdań/sprawozdania.

Participation rules in classes:
  • Practical classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Aktywne uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcową składają się:
60% sprawozdanie z zajęć
40% aktywność na zajęciach.
Obowiązkowy, aktywny udział w zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Na konsultacjach, po wcześniejszym ustaleniu terminu z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Podana przez prowadzącego na początku zajęć.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

dr Bogusław Zmudziński
Wybrana bibliografia filmoznawcza
Rainer Werner Fassbinder, Peter C. Seel i Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwo “Secesja”, Kraków 1993
Wim Wenders, Peter C. Seel i Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwo “Secesja”, Kraków 1993
Ingmar Bergman, Jan Balbierz i Bogusław Zmudziński (red.), ACK „Rotunda”, Kraków 1993
Werner Herzog, Peter C. Seel i Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwo “Secesja”, Kraków 1994
Bo Widerberg, Jan Balbierz i Bogusław Zmudziński (red.), ACK „Rotunda”, Kraków 1995
Roman Polański, Bogusław Zmudziński (red.), Instytut Francuski w Krakowie, Kraków 1995
Niemiecki ekspresjonizm filmowy, Peter C. Seel i Bogusław Zmudziński (red.), ACK „Rotunda”, Kraków 1995
Andriej Tarkowski, Bogusław Zmudziński (red.), ACK „Rotunda”, Kraków 1996
Siergiej Paradżanow, Lesław Czapliński, Bogusław Zmudziński (red.), Stowarzyszenie „Rotunda”, Kraków 1998
Michelangelo Antonioni, Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwo „Rabid”, Kraków 2004
Autorzy kina polskiego, t. II i III, Grażyna Stachówna i Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007
Polski film animowany, Marcin Giżycki i Bogusław Zmudziński (red.), Polskie Wydwanictwo Audiowizualne, Warszawa 2008
Jan Švankmajer. We władzy przedmiotów, czyli pułapki człowieczeństwa, (w: ) Autorzy kina europejskiego, Grażyna Stachówna, Joanna Wojnicka (red.), Kraków 2003
Animacja przedmiotowa Jana Švankmajera wobec tradycji przedstawień martwej natury, (w:) „Estetyka i krytyka” 2004 – 2005, nr 7/8
Panorama twórczości filmowej Jana Švankmajera, (w:) „Studia Humanistyczne AGH” 2007, T. 5
Z badań nad problematyką tworzywa filmowego – osobliwe kolekcje w animacji przedmiotowej, (w:) Materia sztuki, pod red. Michała Ostrowickiego, Kraków 2010
Weissmann i Truman Burbank – zniewoleni przez wytwory protagoniści filmów Jana Švankmajera i Petera Weira, (w:) „Kwartalnik filmowy” 2011, nr 74
Giuseppe Arcimboldi, Jan Švankmajer i inni. Od gabinetów sztuki i osobliwości do kolekcji filmów jako zbioru dzieł osobliwych, (w:) „Kwartalnik filmowy” 2013, nr 83 – 84
Anna Olszewska
Zbawienie w muzeach sztuki, [w:] J. Dębicki, Z. Pasek, K. Skowronek [red.], Poza kulturą nie ma zbawienia, Kraków 2014, s. 193 – 206
Les miniatures encyclopédiques et l’iconographie des traiés médicaux du XIVe siècle dans la Bibliothèque Jagellonienne à Cracovie (MS 815 et MS 816), Artibus et Historiae, 2009, t. 59, s. 219–228.

Additional information:

Krzysztof Nepelski
Absolwent Zarządzania Informacją i Mediami w Wyższej Szkole Handlowej w Paryżu; Pełnomocnik ds. Relacji Instytucjonalnych w Grupie RMF, w przeszłości Dyrektor Działu Projektów Specjalnych Grupy RMF i dyrektor marketingu i badań RMF FM, współtwórca portalu internetowego Interia.pl.
dr Bogusław Zmudziński
Założyciel i w okresie 1994 – 2005 Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Etiuda” (od 2005 r. „Etiuda&Anima”), poświęconego twórczości studentów szkół filmowych i artystycznych z całego świata oraz autorskiej i artystycznej animacji. Jeden z inicjatorów i współorganizatorów Międzynarodowych Warsztatów Filmu Animowanego odbywających się w Krakowie od 1996 r. Pomysłodawca i organizator w 2010 r. światowego plebiscytu na 50 najlepszych artystycznych animacji powstałych w okresie półwiecza istnienia Association Internationale du Film d’Animation (ASIFA).