Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Muzealnictwo i wystawiennictwo
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-1-410-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr Olszewska Anna (aolsz@agh.edu.pl)
Module summary

Kurs pokazuje muzeum jako miejsce studiów historycznych i instytucję publiczną. Studenci zdobywają wiedze na temat historii powstania najważniejszych muzeów europejskich.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Zabiera głos w dyskusji, jest gotowy do zmiany swoich opinii pod jej wpływem i w świetle nowych pojawiających się idei wykazuje otwartość i chęć ich poznania i zrozumienia. KLT1A_K03, KLT1A_K05 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student posiada umiejętność interpretacji i analizy zjawisk z zakresu muzealnictwa i wystawiennictwa. KLT1A_U04 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada orientację w zakresie zbiorów muzealnych w kraju i na świecie oraz podstawowych zasadach dotyczących organizacji instytucji muzealnych i wystaw. KLT1A_W10 Case study
M_W002 Student zna podstawowe metody analizy i interpretacji zjawisk z zakresu muzealnictwa i wystawiennictwa. KLT1A_W07 Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Zabiera głos w dyskusji, jest gotowy do zmiany swoich opinii pod jej wpływem i w świetle nowych pojawiających się idei wykazuje otwartość i chęć ich poznania i zrozumienia. - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 Student posiada umiejętność interpretacji i analizy zjawisk z zakresu muzealnictwa i wystawiennictwa. - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada orientację w zakresie zbiorów muzealnych w kraju i na świecie oraz podstawowych zasadach dotyczących organizacji instytucji muzealnych i wystaw. - - - - + - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe metody analizy i interpretacji zjawisk z zakresu muzealnictwa i wystawiennictwa. - - - - + - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Realization of independently performed tasks 9 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 4 h
Module content
Conversation seminar (15h):

Protomuzea w kulturze Europy
Mecenat i kolekcjonerstwo w Europie nowożytnej
Muzeum jako miejsce studiów: historia
Muzea jako instytucje publiczne: historia powstania Luwru i Muzeum Brytyjskiego, kolekcja Izabeli Czartoryskiej
Muzea przyrodnicze XIX w.
Skanseny i muzea kultury materialnej XIX w.
Wystawy światowe
Utopie muzealne: Mundaneum
Muzeum jako temat architektoniczny w wieku XIX
Muzeum w XIX w. – kierunki przemian, specyfika
Muzeum sztuki we kulturze współczesnej – strategie kształtowania przestrzeni ekspozycyjnej
Muzea wirtualne – typy i przykładowe projekty

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Conversation seminar: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Do zaliczenia kursu może przystąpić student, który regularnie uczestniczył w zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. W przypadku niezaliczenia kursu w pierwszym terminie, student przystępuje do zaliczenia poprawkowego na takich samych zasadach, jakie obowiązywały w terminie pierwszym. Forma zaliczenia: egzamin ustny.

Participation rules in classes:
  • Conversation seminar:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu.
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcową składają się:
aktywny udział w zajęciach 20%
egzamin końcowy 80%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który opuści więcej niż dwa spotkania ustala z osobą prowadzącą zajęcia zakres i formę wyrównania zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Literatura obowiązkowa:
Muzeum sztuki. Antologia, red. M. Popczyk., Kraków 2005.
Muzeum sztuki. Od Luwru do Bilbao, red. M. Popczyk., Katowice 2006.
Pabich M., O kształtowaniu muzeum sztuki. Przestrzeń piękniejsza od przedmiotu, Katowice 2007.
Pomian K., Zbieracze i osobliwości. Paryż -– Wenecja. XVI–-XVIII wiek, [tłum.]przeł. A. Pieńkos, Lublin 2001.
Świecimski J., Forma i styl muzeów naukowych, [w:] Teka Architektury i Urbanistyki t. 5, 1971.
Wojnar I., Muzeum czyli trwanie obecności, Warszawa 1991.
Waźbiński Z., Muzeum i zbiory artystyczne epoki nowożytnej, cz. I:, Wiek XV i XVI, Toruń 2006.
Waźbiński Z., Muzeum i zbiory artystyczne epoki nowożytnej, cz. II,: Wiek XVII i XVIII, Toruń 1988.
Waźbiński Z., Ut Ars Natura, Ut Natura Ars: studium z problematyki medycejskiego kolekcjonerstwa drugiej połowy XVI wieku, Toruń 2000.
Żygulski Z., Muzea na świecie: wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Anna Olszewska, Zbawienie w muzeach sztuki, [w:] J. Dębicki, Z. Pasek, K. Skowronek [red.], Poza kulturą nie ma zbawienia, Kraków 2014, s. 193 – 206

Anna Olszewska, Les miniatures encyclopédiques et l’iconographie des traiés médicaux du XIVe siècle dans la Bibliothèque Jagellonienne à Cracovie (MS 815 et MS 816), Artibus et Historiae, 2009, t. 59, s. 219–228.

Additional information:

brak