Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
urban studies
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-1-412-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Gądecki Jacek (jgadecki@agh.edu.pl)
Module summary

Studia miejskie zajmują się opisem sposobów, w jakie miasto współkształtuje życie społeczne i kulturowe, traktując kontekst przestrzenny jako jeden z zasadniczych elementów świata społecznego. W trakcie kursu analizujemy trzy zasadnicze elementy miasta, tj.:
jego historię (od czasu powstania nowoczesnego miasta przemysłowego),
jego strukturę czasoprzestrzenną (oraz),
organizację społeczną jego mieszkańców i mieszkanek.
Obracamy się między badaniem procesów na poziomie makro i mikro. 
Kurs jest opracowany w sposób chronologiczny, w celu uchwycenia dynamiki procesów przekształcania krajobrazu miejskiego i wynikających z nich teoretycznych i empirycznych ustaleń studiów miejskich.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student/ka umie pracować w grupie, krytycznie analizować klasyczne i nowe teksty dotyczące przemian miejskich. Ma wiedzę niezbędną by rozumieć /ew. angażować się w działalność ruchów miejskich. KLT1A_K07, KLT1A_K03, KLT1A_K10, KLT1A_K04 Project
Skills: he can
M_U001 Student/ka umie w sposób krytyczny badać i opisywać różne aspekty rzeczywistości miejskiej odnosząc się do szerszych procesów społecznych, kulturowych i gospodarczych. KLT1A_U21, KLT1A_U06, KLT1A_U12, KLT1A_U17 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student/ka wie o uwarunkowania społeczno-kulturowych oraz gospodarczych i politycznych kształtujących współczesne miasto w skali lokalnej i globalnej. KLT1A_W16, KLT1A_W12, KLT1A_W06 Execution of a project
M_W002 Student/ka Rozumie społeczno-kulturowe uwarunkowania procesów urbanizacji. KLT1A_W13, KLT1A_W16, KLT1A_W12, KLT1A_W23 Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student/ka umie pracować w grupie, krytycznie analizować klasyczne i nowe teksty dotyczące przemian miejskich. Ma wiedzę niezbędną by rozumieć /ew. angażować się w działalność ruchów miejskich. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student/ka umie w sposób krytyczny badać i opisywać różne aspekty rzeczywistości miejskiej odnosząc się do szerszych procesów społecznych, kulturowych i gospodarczych. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student/ka wie o uwarunkowania społeczno-kulturowych oraz gospodarczych i politycznych kształtujących współczesne miasto w skali lokalnej i globalnej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student/ka Rozumie społeczno-kulturowe uwarunkowania procesów urbanizacji. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Module content
Lectures (15h):
Wykłady- Studia miejskie

Zaczynamy od badań etnograficznych prowadzonych w ramach tzw. szkoły chicagowskiej (miasto jako laboratorium badania życia społecznego). Analizujemy też ważne procesy makroekonomiczne, takie jak dezindustrializacja 
i odpowiadające im procesy miejskie, takie jak suburbanizacja czy gentryfikacja 
na nowych koncepcjach miasta „kreatywnego” czy „szczęśliwego” kończąc.
Badamy rolę środowiska zbudowanego w kształtowaniu interakcji społecznych czy mechanizmów formalnej i nieformalnej kontroli społecznej. Pytania stawiane w trakcie zajęć pomogą zrozumieć to, jak działa miasto: kto podejmuje decyzje o przestrzeni miejskiej, do kogo należą miejsca publiczne, a kto jest z nich wykluczony.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie kursu: Udział w wykładach jest obowiązkowy, wiedza pozyskana w ich trakcie może być kluczowa w tworzeniu eseju kończącego zajęcia. Student/Studentka zobowiązana jest do napisanie eseju końcowego odnoszącego się (pośrednio-bezpośrednio) do tematyki wykładów, uzgodnionego z prowadzącym i ocenianego wg. kryteriów przedstawionych na ostatnich zajęciach (esej powinien liczyć od 6-12 stron).

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcową składają się: 20% obecność i aktywność na wykładach oraz 80% ocena z końcowego eseju pisemnego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwa jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność. Każda kolejna skutkuje koniecznością przygotowania i opowiedzenia o tekście, który przypisany jest do konkretnych zajęć, na której Student/ka nie był/a obecna.

Prerequisites and additional requirements:

-

Recommended literature and teaching resources:

Plan wykładów
Miasta – największy wynalazek ludzkości? 
Od perspektywy makro-do perspektywy mikro.
Szkoła Chicagowska – industrializacja i etnografia miejska.
LU: Sennett, Richard. 1996. Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu. Gdańsk: Marabut. Strony: 253-279.
Środowisko przestrzenne i organizacja społeczna.
LU: Jacobs, Jane. 2014. Śmierć i życie wielkich miast Ameryki. Warszawa: Centrum Architektury, strony: 157-191.
Kapitalizm i dynamika miejskich przemian: od miasta globalnego do miejskiej ekonomii symbolicznej.
LU: Harvey, David. 2012. Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, Warszawa: Bęc Zmiana, s. 21-49.
Procesy miejskie i społeczne: suburbanizacja i gentryfikacja.
LU: Montgomery, Charles. 2015. Miasto szczęśliwe. Kraków: Wysoki Zamek, strony: 69-95.
Klasy społeczne, ruchy i polityki miejskie.
LU: Merrifield, Andy. 2016. Nowa kwestia miejska. Warszawa: PWN, strony: 1-15.
Miasto i cyberprzestrzeń – od protestów po smart-city.
LU: Castells, Manuel, 2013. Sieci oburzenia i nadziei : ruchy społeczne w erze internetu. Warszawa: PWN.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Gądecki, J. (2009). Za murami. Osiedla grodzone w Polsce – analiza dyskursu. Wrocław: WUWr.
Gądecki, J. (2012). I love NH. Gentryfikacja starej części Nowej Huty. Warszawa: IFIS PAN.

Additional information:

-