Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Marketing kultury
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-1-503-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Glondys Danuta (dglondys@villa.org.pl)
Module summary

Student w czasie kursu poznaje podstawowe definicje i pojęcia związane z sektorem kultury i marketingiem. Poznaje również zasady budowania strategii marketingowych w instytucjach kultury.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 może uczestniczyć w rozmowach dotyczących zarządzania kulturą i marketingu oraz ma świadomość wpływu polityki na ten obszar działalności społecznej; potrafi krytycznie odnosić się do zjawisk marketingowych oraz weryfikować wstępnie skuteczność działań w obszarze zarządzania kulturą KLT1A_K09 Activity during classes
M_K002 poprawia umiejętności komunikacji werbalnej oraz potrafi lepiej aklimatyzować się w środowiskach zawodowych związanych z zarządzaniem kulturą, potrafi przekazywać swoją wiedzę mniej doświadczonym osobom Project,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 poprawnie posługuje się podstawową terminologią związaną z marketingiem kultury i potrafi identyfikować zjawiska ze sfery marketingu kultury w różnych sytuacjach, potrafi identyfikować style i strategie marketingowe oraz dobierać odpowiednie metody reakcji; potrafi zastosować wiedzę z zakresu marketingu w konkretnych sytuacjach w pracy oraz korzystać z literatury fachowej w celu jej pogłębiania KLT1A_U02, KLT1A_U05 Project
M_U002 pracując w grupie, przygotowuje i przedstawia przed publicznością prezentację dotyczącą wybranych zagadnień marketingu w kulturze KLT1A_U09, KLT1A_U10 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 poznaje zasady budowania strategii marketingowych oraz ich uwarunkowania w kulturze, zna zasady i reguły stosowane podczas budowania marki państwa, regionu i miasta, zna istotę i narzędzia marketingu w odniesieniu do instytucji, usług i produktów kultury KLT1A_W10 Project
M_W002 poznaje podstawowe definicje i pojęcia związane z sektorem kultury i marketingiem, zna miejsce przemysłów kultury na rynku europejskim i potrafi rozróżnić przemysły kreatywne od przemysłów kultury, rozumie wpływ polityki na kreowanie strategii w obszarze kultury i marketingu kultur KLT1A_W10 Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 może uczestniczyć w rozmowach dotyczących zarządzania kulturą i marketingu oraz ma świadomość wpływu polityki na ten obszar działalności społecznej; potrafi krytycznie odnosić się do zjawisk marketingowych oraz weryfikować wstępnie skuteczność działań w obszarze zarządzania kulturą - - - - + - - - - - -
M_K002 poprawia umiejętności komunikacji werbalnej oraz potrafi lepiej aklimatyzować się w środowiskach zawodowych związanych z zarządzaniem kulturą, potrafi przekazywać swoją wiedzę mniej doświadczonym osobom - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 poprawnie posługuje się podstawową terminologią związaną z marketingiem kultury i potrafi identyfikować zjawiska ze sfery marketingu kultury w różnych sytuacjach, potrafi identyfikować style i strategie marketingowe oraz dobierać odpowiednie metody reakcji; potrafi zastosować wiedzę z zakresu marketingu w konkretnych sytuacjach w pracy oraz korzystać z literatury fachowej w celu jej pogłębiania - - - - + - - - - - -
M_U002 pracując w grupie, przygotowuje i przedstawia przed publicznością prezentację dotyczącą wybranych zagadnień marketingu w kulturze - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 poznaje zasady budowania strategii marketingowych oraz ich uwarunkowania w kulturze, zna zasady i reguły stosowane podczas budowania marki państwa, regionu i miasta, zna istotę i narzędzia marketingu w odniesieniu do instytucji, usług i produktów kultury - - - - + - - - - - -
M_W002 poznaje podstawowe definicje i pojęcia związane z sektorem kultury i marketingiem, zna miejsce przemysłów kultury na rynku europejskim i potrafi rozróżnić przemysły kreatywne od przemysłów kultury, rozumie wpływ polityki na kreowanie strategii w obszarze kultury i marketingu kultur - - - - + - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 14 h
Realization of independently performed tasks 4 h
Contact hours 2 h
Module content
Conversation seminar (30h):

1.Kultura i marketing – wprowadzenie
1.1 Kultura i sztuka – definicje kultury i sztuki
1.2 Marketing – definicje i przedmiot marketingu
2. Płaszczyzny zjawisk kulturowych
2.1 Zjawiska kulturowe w przestrzeni społecznej i gospodarczej
2.2 Miejsce przemysłów kultury na rynku europejskim
2.3 Przemysły kreatywne i kultury — podział wg. Kern European Affairs
3. Marketing
3.1 Tradycyjne i współczesne ujęcie marketingu
3.2 Cechy, misja i rola marketingu
4. Marketing w sferze kultury
4.1 marketing kultury oraz marketing poprzez kulturę
4.2 przedmiot marketingu w sferze kultury
5. Polityka czy rynek – warunki funkcjonowania kultury
5.1 Kultura w polityce państwa. Kreowanie marki państwa (nation branding wg. Simona Anholta)
5.2 Kultura w polityce samorządu regionalnego. Marketing terytorialny. Kreowanie marki regionu
5.3 Kultura w polityce samorządu miejskiego. Marketing przez kulturę. Kreowanie marki miasta
6. Marketing instytucji kultury. Budowanie wizerunku czy sprzedaż produktu
6.1 Plan marketingowy. Dylemat wyboru celów
6.2 Budowanie przewagi konkurencyjnej i analiza SWOT
7. Istota i narzędzia marketingu kultury
7.1 Strategie marketingu w odniesieniu do instytucji i produktu
7.2 Grupy docelowe i opiniotwórcze
7.3 Narzędzia marketingowe i ich skuteczność
Konferencja problemowa: „Prawo przeciwko kulturze” wraz z Galą wręczenia Polskiej Nagrody im. Sergio Vieira de Mello, 20 października 2016, Willa Decjusza

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Conversation seminar: Stosowane metody dydaktyczne: 1. metody podające: • wykład informacyjny • objaśnienie 2. metody problemowe: • wykład problemowy 3. metody aktywizujące: • metoda przypadków 4. metody praktyczne: • pokaz • ćwiczenia przedmiotowe • symulacja
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach, udział w konferencji problemowej oraz opracowanie i przedstawienie projektu grupowego.Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji projektów grupowych.
W drugim i trzecim terminie forma zaliczenia nie ulega zmianie.

Participation rules in classes:
  • Conversation seminar:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Udział w zajęciach jest obowiązkowy i wymaga aktywności i zaangażowania w wykonywane zadania.
Method of calculating the final grade:

Sprawdzanie stopnia osiągania założonych efektów kształcenia będzie realizowane w ramach ocen kształtujących:
- elementy dyskusji wprowadzane w trakcie zajęć mające na celu zdiagnozowanie stopnia zrozumienia i przyswojenia przekazywanych treści,
- konsultacje projektów grupowych w trakcie ich przygotowywania i ocena realizacji,
- bieżąca kontrola poprawności terminologicznej wypowiedzi studentów podczas dyskusji,
oraz w ramach oceny podsumowującej:
- końcowa ocena projektów grupowych dotyczących konkretnych sytuacji ze sfery marketingu kultury.
Ocenie podlega:
- aktywność na zajęciach
- udział w konferencji problemowej
- projekt grupowy.
Oceną końcową jest suma ocen cząstkowych:
aktywność na zajęciach: 14 pkt.
udział w konferencji problemowej: 2 pkt.
projekty grupowe: 4 pkt.
Łącznie: 20 pkt.
Skala ocen:
0-12 ndst
13-14 dst
15 +dst
16-17 db
18 +db
19-20 bdb

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajęciach wymagają wyrównania zaległości w czasie, trybie i formie ustalonej z osobą prowadzącą zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Student charakteryzuje się postawą otwartą, pragnie poznawać zagadnienia z obszaru zarządzania i marketingu kultury.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa:
1. Promocja Polski w świecie: kultura-dyplomacja – marka narodowa, Collegium Civitas, Instytut Adama Mickiewicza, Warszawa 2010.
2. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska (2010), Zarządzanie marketingowe w instytucjach kultury w dobie wirtualizacji życia społecznego, www.e-wydawnictwo.eu /Document/ DocumentPreview/1447
3. Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania zadaniami własnymi w dziedzinie kultury przez gminę miasta Krakowa w latach 1993-1999, (w:) Zarządzanie w kulturze, red. Katarzyna Barańska, Katarzyna Plebańczyk, Emil Orzechowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, ss. 183-195
Literatura uzupełniająca:
1. Danuta Glondys, Zarys polityki kulturalnej w warunkach samorządowych: Kraków 1989-1997, (w:) Zarządzanie w kulturze, red. Robert Kardzis, Emil Orzechowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, ss. 131-157.
2. Danuta Glondys, Europejska Stolica Kultury. Miejsce kultury w polityce Unii Europejskiej, Wydawnictwo ATTYKA, Krakow, 2010, ISBN 978-83-62139-06-4.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie kulturoznawstwo (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa), absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (filologia angielska) i Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku (politologia). Ukończyła: European Diploma in Cultural Management (Rada Europy, Foundation Marcel Hicter, Belgia) i Cultural Diversity and Arts Management Education (Amsterdam Summer University, Holandia). Dyrektor Stowarzyszenia Willa Decjusza. Autorka artykułów i publikacji dotyczących zarządzania kulturą oraz relacji między kulturą a szeroko rozumianą sferą polityki i integracji europejskiej. W latach 2005-2011 konsultant Komisji Europejskiej i członkini elitarnej grupy siedmiu międzynarodowych ekspertów do spraw wyboru Europejskich Stolic Kultury lat 2009-2017.
Danuta Glondys, Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania zadaniami własnymi w dziedzinie kultury przez gminę miasta Krakowa w latach 1993-1999, (w:) Zarządzanie w kulturze, red. Katarzyna Barańska, Katarzyna Plebańczyk, Emil Orzechowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, ss. 183-195.

Additional information:

None