Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Komunikacja wizualna we współczesnej Polsce: studia porównawcze
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-1-504-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Olszewska Anna (aolsz@agh.edu.pl)
Module summary

Seminarium poświęcone jest przemianom kultury wizualnej krajów Europy Środkowej na przestrzeni ostatniego półwiecza. Jego celem jest rozpoznanie systemów oraz praktyk charakterystycznych dla komunikowania wizualnego w tym regionie.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Organizuje własną pracę i ocenia stopień jej zaawansowania. KLT1A_K06 Diploma thesis preparation
M_K002 Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze na poziomie podstawowym. KLT1A_K05 Diploma thesis preparation
Skills: he can
M_U001 Potrafi wyszukiwać, selekcjonować i umiejętnie wykorzystywać dostępne źródła właściwe dla dyscypliny kulturoznawstwa. KLT1A_U02, KLT1A_U16 Diploma thesis preparation
M_U002 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią zabierać głos w dyskusji, przygotowywać prezentację i pracę dyplomową, które będą analizą wybranych aspektów współczesnej kultury. KLT1A_U03, KLT1A_U13 Activity during classes,
Diploma thesis preparation
M_U003 Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. KLT1A_U13 Diploma thesis preparation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współcześnie w udziale i tworzeniu kultury. KLT1A_W11 Presentation,
Diploma thesis preparation
M_W002 Zna podstawowe zasady prawne i etyczne dotyczace prawa autorskiego i ochrony wlasności intelektualnej. KLT1A_W21 Diploma thesis preparation
M_W003 Posiada wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki tworzących kulturoznawstwo oraz zna ich najważniejsze oraz najnowsze osiągnięcia teoretyczne badawcze, interpretacyjne i metodologiczne. KLT1A_W01, KLT1A_W06 Presentation,
Diploma thesis preparation
M_W004 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat roli jednostki w strukturze społecznej, zachodzących współcześnie przemian społecznych i znaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. KLT1A_W16, KLT1A_W17 Diploma thesis preparation
M_W005 Posiada wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo i zna wlaściwą dla nich terminologię. KLT1A_W01, KLT1A_W03 Presentation,
Diploma thesis preparation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Organizuje własną pracę i ocenia stopień jej zaawansowania. - - - - - + - - - - -
M_K002 Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze na poziomie podstawowym. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wyszukiwać, selekcjonować i umiejętnie wykorzystywać dostępne źródła właściwe dla dyscypliny kulturoznawstwa. - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią zabierać głos w dyskusji, przygotowywać prezentację i pracę dyplomową, które będą analizą wybranych aspektów współczesnej kultury. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współcześnie w udziale i tworzeniu kultury. - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna podstawowe zasady prawne i etyczne dotyczace prawa autorskiego i ochrony wlasności intelektualnej. - - - - - + - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki tworzących kulturoznawstwo oraz zna ich najważniejsze oraz najnowsze osiągnięcia teoretyczne badawcze, interpretacyjne i metodologiczne. - - - - - + - - - - -
M_W004 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat roli jednostki w strukturze społecznej, zachodzących współcześnie przemian społecznych i znaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. - - - - - + - - - - -
M_W005 Posiada wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo i zna wlaściwą dla nich terminologię. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Contact hours 5 h
Module content
Seminar classes (30h):
 1. wprowadzenie

  Seminarium poświęcone będzie przemianom kultury wizualnej krajów Europy Środkowej na przestrzeni ostatniego półwiecza. Jego celem jest rozpoznanie systemów oraz praktyk charakterystycznych dla komunikowania wizualnego w tym regionie. Uczestnicy zachęcani będą do zestawiania przykładów polskich z projektami realizowanymi na terenie innych państw ówczesnego bloku wschodniego (Ukrainy, Czechosłowacji, Czech i Litwy). Pod uwagę wzięte zostaną różne konteksty komunikatów wizualnych (grafika użytkowa, fotografia, malarstwo i rzeźba, działalność wystawiennicza, wzornictwo przemysłowe, urbanistyka i architektura).

  Keywords: visual communication, visual information, Central Europe, 20th century, graphic design, posters, trademarks, scientific images, data visualization, image resources, iconosphere, Poland, Ukraine, Czech Republic, Lithuania.

 2. Kultura wizualna Europy Środkowej w II połowie XX w.: wybrane zagadnienia (28 godzin)

  Przegląd najważniejszych zjawisk z zakresu komunikacji wizualnej zachodzących w rodzimej ikonosferze na przestrzeni pięciu dekad
  - obrazy i polityka: propaganda wizualna w krajach komunistycznych, ok. 1950 r.
  - piktogramy i znaki towarowe: próby ujednolicania systemów komunikacji wizualnej ok. 1960–1980 r.
  - cybernetyka i astronautyka: popularne wizje przyszłości 1960–1980 r.
  - informacja wizualna w medycynie i profilaktyce medycznej 1960’, 2000’
  - wizualne wyznaczniki subkultur ok. 1990’
  - obraz Zachodu w Europie Wschodniej: mity i propaganda, 1950, 1990 r.
  - nowe ikony narodowe? Polska, Czechy, Ukraina po 1990 r.
  - o dystrybucji obrazów: technologie, prawo autorskie, zasoby z lat 1990–2000

 3. Metody prowadzenia kwerend źródłowych i bibliotecznych (2 godziny)

  - zasady konstruowania tekstu, aparat krytyczny i bibliografia, bazy danych i biblioteki

 4. Metody badań przekazu wizualnego (8 godzin)

  - interpretacja źródeł wizualnych
  - analiza formalna
  - studia nad oprogramowaniem
  - cyfrowa analiza obrazu

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki zaliczenia nie zmieniają się w późniejszych terminach

Participation rules in classes:
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Przesłanie pierwszej wersji pełnej pracy jest podstawą do zaliczenia pierwszego semestru.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób i tryb wyrównywania zaległości będzie indywidualnie ustalany przez prowadzącego.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Na zajęciach omówione zostaną:
S. Sontag, O fotografii, Warszawa 2009.
G. Boehm, W.J.T. Mitchell, Zwrot obrazowy a zwrot ikoniczny: dwa listy, [w:] Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Kraków 2012, s. 94–117.
L. Manovich, Czym jest wizualizacja, [w:] Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Kraków 2012, s. 422–467.
T. Wright, Informacje medialne a tradycja malarska, [w:] Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Kraków 2012, s. 617–646.
Lektury dodatkowe:
R. Barthes, Rhetoric of the Image, [w:] Image, Music, Text, przeł. S. Heath, New York 1977, s. 32–51.
E.H. Gombrich, The Visual Image, [w:] Media and Symbols: The Forms of Expression, Communication and Education, red. D. R Olson, Chicago IL, s. 255–258.

lektury dodatkowe
Literatura

Selected Bibliography
Aczél G., Culture and Socialist Democracy, Budapest: Corvina Press 1975.
Andrews J.T., Siddiqi A.A., Into the Cosmos. Space Exploration and Soviet Culture, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press 2011.
Art as activist: revolutionary posters from Central and Eastern Europe, Universe Books, New York: Smithsonian Institution Traveling Exhibition Service 1992.
Barthes R., Rhetoric of the Image, [in:] Image, Music, Text, trans. S. Heath, New York: Hill and Wang 1977, p. 32–51.
Беклешов Д.В., Воронов К.Г., Реклама в торговле, Москва: Международные отношения 1968 .
Boehm G., Mitchell W.J.T., Pictorial versus Iconic turn: Two Letters, “Culture Theory and Critique” 2009, 50(2–3), p. 103–121.
Brooks J., Thank you, Comrade Stalin! Soviet Public Culture from Revolution to Cold War, Princeton: Princeton University Press 2001.
Gerhard P. (ed.), Visual History. Ein Studienbuch, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2006.
Gombrich E.H, The Visual Image, [in:] Media and Symbols: The Forms of Expression, Communication and Education, ed. D.R. Olson, Chicago IL: National Society for the Study of Education, p. 255–258.
Grohmann W., New art around the world: painting and sculpture, New York: H. N. Abrams 1966.
Галайчак Т., Луцький, Культурне життя в Україні: західні землі, Kiïv – Львів: НАН України, Ін-т українозн. ім. І. Крип’якевича 1995, 1996, 2006, T. 1–3.
Hanáková P., Jakou má pohled historii? Dějiny umění, vizuální studia a vizuální obrat, “Dějiny a současnost. Kulturně historická revue” 2007 (29), 6, p. 30–32.
Hanson P., Advertising and Socialism: The Nature and Extent of Consumer Advertising in the Soviet Union, Poland, Hungary and Yugoslavia, London–Basingstoke: Macmillan 1974.
Janion M., Niesamowita Słowiańszczyzna, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2006.
Klumbytė N., Sharafutdinova G. (eds.), Soviet Societies in the Era of Late Socialism, 1964–1985, Lanham, MD: Lexington Books 2013.
Kordjak-Piotrowska J., Welbel S. (red.), Kosmos wzywa! Sztuka i nauka w długich latach sześćdziesiątych, Warszawa: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki 2014.
Krzywicki A., Poststalinowski karnawał radości. V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów o Pokój i Przyjaźń, Warszawa 1995 r., Warszawa: Trio 2009.
Manovich L., What is Visualization?, “Visual Studies” 2011, 26/1, p. 36–49.
Mazur A., Historie fotografii w Polsce 1839–2009, Warszawa: Fundacja Sztuk Wizualnych i CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie 2010.
Osęka P., Święto inne niż wszystkie. Propaganda i rzeczywistość V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie. Rytuały Stalinizmu. Oficjalne święta i uroczystości rocznicowe w Polsce 1944–56, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN 2006.
Pešťák M., Propagační grafika z dob socialismu ve fondu KV KSČ, [in:] Ročenka Státního oblastního archivu v Plzni, Plzeň: Státní oblastní archiv v Plzni 2004 [ed. 2005], p. 128–131.
Peteri G., Imagining the West in Eastern Europe and the Soviet Union, [in:] Pitt Russian East European Series, UPCC book collections on Project MUSE, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press 2010.
Pęczak M., Subkultury w PRL. Opór, kreacja, imitacja, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury 2013.
Polskie życie artystyczne w latach 1945–1960, Wrocław – Warszawa – Kraków: Polska Akademia Nauk. Pracownia Plastyki Współczesnej 1992.
Porębski M., L’Iconosphére, “Perspectives Polonaises” 1973 (16), 11, p. 11–22.
Porębski M., Sztuka a informacja, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1986.
Rottenberg A., Sztuka w Polsce 1945–2005, Warszawa: Stentor 2006.
Rypson P., Nie gęsi. Polskie projektowanie graficzne 1919–1949, Kraków: Karakter 2011.
Świda-Ziemba H., Młodzież PRL. Portrety pokoleń w kontekście historii, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2010.
Wright T., News Media and the Pictorial Tradition, [in:] Visual Impact: Culture and the Meaning of Images, Oxford: Berg, p. 65–86.
Zelníček J., Moc obrazů, obrazy moci. Politický plakát a propaganda, Praha: Galerie u Křižovníků 2005.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

por.:
https://www.researchgate.net/profile/Anna_Olszewska/contributions

Additional information:

-