Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Projektowanie grantów w dziedzinie kultury
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-1-505-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Guja Jowita (guja@agh.edu.pl)
Module summary

Student studentka w toku zajęć nabywa więdzę ważną z punktu widzenia projektowania grantów w dziedzinie kultury.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 może uczestniczyć w rozmowach dotyczących planowania polityki kulturalnej i projektowania grantów oraz ma świadomość wpływu polityki na ten obszar działalności społecznej KLT1A_K09 Activity during classes
M_K002 poprawia umiejętności komunikacji werbalnej oraz potrafi lepiej aklimatyzować się w środowiskach zawodowych związanych z zarządzaniem kulturą, potrafi przekazywać swoją wiedzę mniej doświadczonym osobom KLT1A_K02 Activity during classes,
Project
Skills: he can
M_U001 poprawnie posługuje się podstawową terminologią związaną z polityką kulturalną i potrafi identyfikować jej instrumenty KLT1A_U02, KLT1A_U05 Project
M_U002 nabywa umiejętności identyfikacji programów grantowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym, przygotowuje samodzielnie skrót aplikacji o grant w obszarze kultury, potrafi zastosować wiedzę z zakresu projektowania grantów w konkretnych sytuacjach w pracy oraz korzystać z literatury w celu jej pogłębiania KLT1A_U10, KLT1A_U09 Activity during classes,
Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 poznaje definicję i strukturę projektu oraz zasady planowania działań projektowych, poznaje podstawowe programy grantowe m.in. International Visegrad Fund, MKiDN/MSZ oraz samorządu lokalnego KLT1A_W10 Project
M_W002 poznaje podstawowe definicje i pojęcia związane z polityką kulturalną i jej instrumentami, rozumie wpływ polityki na kreowanie strategii w obszarze kultury i związanych z nimi programów grantowych KLT1A_W10 Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 może uczestniczyć w rozmowach dotyczących planowania polityki kulturalnej i projektowania grantów oraz ma świadomość wpływu polityki na ten obszar działalności społecznej - - - + - - - - - - -
M_K002 poprawia umiejętności komunikacji werbalnej oraz potrafi lepiej aklimatyzować się w środowiskach zawodowych związanych z zarządzaniem kulturą, potrafi przekazywać swoją wiedzę mniej doświadczonym osobom - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 poprawnie posługuje się podstawową terminologią związaną z polityką kulturalną i potrafi identyfikować jej instrumenty - - - + - - - - - - -
M_U002 nabywa umiejętności identyfikacji programów grantowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym, przygotowuje samodzielnie skrót aplikacji o grant w obszarze kultury, potrafi zastosować wiedzę z zakresu projektowania grantów w konkretnych sytuacjach w pracy oraz korzystać z literatury w celu jej pogłębiania - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 poznaje definicję i strukturę projektu oraz zasady planowania działań projektowych, poznaje podstawowe programy grantowe m.in. International Visegrad Fund, MKiDN/MSZ oraz samorządu lokalnego - - - + - - - - - - -
M_W002 poznaje podstawowe definicje i pojęcia związane z polityką kulturalną i jej instrumentami, rozumie wpływ polityki na kreowanie strategii w obszarze kultury i związanych z nimi programów grantowych - - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 51 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Contact hours 1 h
Module content
Project classes (15h):
 1. Polityka czy granty? Zagadnienia wstępne
 2. Kreowanie polityki za pomocą instrumentów finansowych
 3. Wyznaczanie celów i kryteriów programów grantowych zgodnych z priorytetami politycznymi
 4. Definicje projektu. Cele, struktura i adresaci
 5. Case study – aplikacje o grant:

  • Programy grantowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Ministerstwa Spraw Zagranicznych
  • Programy grantowe samorządów lokalnych
  • Programy grantowe Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji projektów indywidualnych i grupowych.
Sprawdzanie stopnia osiągania założonych efektów kształcenia będzie realizowane w ramach ocen kształtujących:
- elementy dyskusji wprowadzane w trakcie wykładu mające na celu zdiagnozowanie stopnia zrozumienia i przyswojenia przekazywanych treści,
- konsultacje projektów indywidualnych i grupowych w trakcie jego przygotowywania i ocena realizacji,
- bieżąca kontrola poprawności terminologicznej wypowiedzi studentów podczas dyskusji,
oraz w ramach oceny podsumowującej:
- końcowa ocena projektu indywidualnego lub grupowego.
II i III termin zaliczenia pozostaje bez zmian jeżeli chodzi o jej zakres i formę (projekt indywidualny)

Participation rules in classes:
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz opracowanie projektów indywidualnych i grupowych.
Oceną końcową jest suma ocen cząstkowych:
obecność na zajęciach: 10 pkt.
projekty indywidualne i grupowe: 5 pkt.
Łącznie: 15 pkt.
Skala ocen:
0-7 ndst
8-9 dst
10 +dst
11-12 db
13 +db
14-15 bdb

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajęciach wymagają wyrównania zaległości w czasie, trybie i formie ustalonej z osobą prowadzącą zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Student charakteryzuje się postawą otwartą, pragnie poznawać zagadnienia z obszaru projektowania grantów

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa:

 1. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska (2010), Zarządzanie marketingowe w instytucjach kultury w dobie wirtualizacji życia społecznego, www.e-wydawnictwo.eu /Document/ DocumentPreview/1447
 2. Danuta Glondys, Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania zadaniami własnymi w dziedzinie kultury przez gminę miasta Krakowa w latach 1993-1999, (w:) Zarządzanie w kulturze, red. Katarzyna Barańska, Katarzyna Plebańczyk, Emil Orzechowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, ss. 183-195
  Literatura uzupełniająca:
 3. http://www.program-kultura.eu/granty-na-projekty-krotkolbr-gi-dugoterminowe
 4. http://www.eurodesk.pl/files/Europa_dla_mlodziezy_www.pdf
 5. http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra
 6. http://visegradfund.org/grants
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None