Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Laboratorium obrazu i dźwięku
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-1-506-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Wierzbicki Jacek (wierzbic@agh.edu.pl)
Module summary

Celem zajęć laboratoryjnych jest nabycie kompetencji edycji obrazu nieruchomego (fotografia), wskazanie źródeł oprogramowania, literatury, materiałów instruktażowych oraz bibliotek obrazów i dźwięków.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Na podstawie analizy rzeczywistości społecznej i kultury we współczesnych społeczeństwach samodzielnie wyszukuje tematy i dokonuje analizy postawionych przed nim zadań teoretycznych i praktycznych. KLT1A_K01, KLT1A_K05, KLT1A_K04 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi posłużyć się technologiami informatycznymi i audiowizualnymi przy realizacji samodzielnych projektów. KLT1A_U22 Project
M_U002 Pod opieką prowadzi samodzielny projekt z zakresu audiowizualności i jej znaczenia we współczesnym społeczeństwie i kulturze. KLT1A_U22 Project
M_U003 Potrafi dokonać krytycznej analizy przemian zachodzących we współczesnym świecie społecznym i na gruncie sztuki pod wpływem technologii i rozwoju mediów elektronicznych. KLT1A_U07, KLT1A_U23 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę na temat wybranych programów komputerowych i technologii informatycznych i audiowizualnych. KLT1A_W22 Activity during classes,
Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Na podstawie analizy rzeczywistości społecznej i kultury we współczesnych społeczeństwach samodzielnie wyszukuje tematy i dokonuje analizy postawionych przed nim zadań teoretycznych i praktycznych. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi posłużyć się technologiami informatycznymi i audiowizualnymi przy realizacji samodzielnych projektów. - - - + - - - - - - -
M_U002 Pod opieką prowadzi samodzielny projekt z zakresu audiowizualności i jej znaczenia we współczesnym społeczeństwie i kulturze. - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi dokonać krytycznej analizy przemian zachodzących we współczesnym świecie społecznym i na gruncie sztuki pod wpływem technologii i rozwoju mediów elektronicznych. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę na temat wybranych programów komputerowych i technologii informatycznych i audiowizualnych. - - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 26 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 10 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Contact hours 1 h
Module content
Project classes (10h):

Edycja obrazu nieruchomego (fotografia)
Wskazanie źródeł oprogramowania, literatury, materiałów instruktażowych oraz bibliotek obrazów i dźwięków wykorzystywanych do wykonania prac zaliczeniowych. Wykonanie fotografii w trakcie zajęć. Pokaz i ćwiczenie: kadrowania, korekty parametrów, efektów specjalnych, umieszczania opisu na zdjęciu.
Rejestracja i edycja nagrania dźwiękowego
Dokonanie nagrania dźwiękowego w trakcie zajęć – informacje o istotnych parametrach nagrań (częstotliwość próbkowania, kwantyzacja). Podstawy kompresji nagrań – maskowanie w dziedzinie czasu i częstotliwości Pokaz i ćwiczenie: edycji nagrania (wycinanie fragmentu, zmiana kolejności, normalizacja), efektów specjalnych (zmiana tempa, dodanie echa), dodawanie kolejnych śladów do nagrania.
Montaż obrazu ruchomego (krótki film)
Pokaz i ćwiczenie: edycji filmu (wybieranie/usuwanie fragmentów), efektów specjalnych (postarzanie filmu, “ziarno”), efektów przejścia pomiędzy ujęciami, dodawania napisów, dodawania komentarza, udźwiękawiania (podkład muzyczny, efekty dźwiękowe).

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. Wykonanie projektu w ramach zajęć laboratoryjnych.
2. Aktywne uczestnictwo w zajęciach.
II i III termin zgodnie z wymaganiami przyjętymi dla I terminu.

Participation rules in classes:
  • Project classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

zaliczenia laboratorium:
80% projekt
20% aktywny udział w zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Indywidualnie w uzgodnieniu z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Recommended literature and teaching resources:

Zajęcia mają charakter praktyczny, literatura i konieczne programy komputerowe zostaną dostarczone przez prowadzącego.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Auralizacja wielokanałową techniką głośnikową Paweł MAŁECKI, Jacek WIERZBICKI // W: ISSET2013 [Dokument elektroniczny] : XV Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku : Kraków, 27–29 czerwca 2013 : materiały konferencyjne, Kraków 2013
Lokalizacja źródła dźwięku na przykładzie hałasu samochodowego z zastosowaniem akustycznych metod natężeniowych P. MAŁECKI, J. WIERZBICKI W: XX Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej: Kraków–Zakopane, 15–19 kwietnia 2013 = XX Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak, Cezary Kasprzak, Kraków 2013.
Pomiary dźwięku 3D w akustyce pomieszczeń W: XVII Konferencja Inżynierii akustycznej i Biomedycznej : Kraków – Zakopane, 22–26 marca 2010 [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak, Cezary Kasprzak ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Kraków 2010.
Publikacje związane z prowadzonym przedmiotem znajdują się także pod adresem:
http://www.bpp.agh.edu.pl/autor/wierzbicki-jacek-04923

Additional information:

Nie podano.