Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
to be completed
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-1-508-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr Pałosz Jerzy (palosz@poczta.onet.pl)
Module summary

Student powinien poznać podstawy współczesnych koncepcji ustroju i prawa. Powinien prawidłowo zdefiniować problem prawno-autorski i dobrać do jego rozwiązania właściwą podstawę prawną.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Na podstawie analizy nowych problemów prawnych samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiazań KLT1A_K04 Activity during classes,
Examination
M_K002 Zna zakres swojej wiedzy prawnej i rozumie konieczność ciągłego dokształcania i monitorowania zmian zachodzących w prawie. KLT1A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi wykorzystać podstawowe zasady i reguły prawa autorskiego i innych norm prawnych dotyczących ochrony własności intelektualnej i dóbr osobistych. KLT1A_U19 Activity during classes,
Examination
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego i ochrony dóbr osobistych. KLT1A_W21 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Na podstawie analizy nowych problemów prawnych samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiazań + - - - - - - - - - -
M_K002 Zna zakres swojej wiedzy prawnej i rozumie konieczność ciągłego dokształcania i monitorowania zmian zachodzących w prawie. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać podstawowe zasady i reguły prawa autorskiego i innych norm prawnych dotyczących ochrony własności intelektualnej i dóbr osobistych. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego i ochrony dóbr osobistych. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 8 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 4 h
Module content
Lectures (30h):

I. Podstawy kultury prawnej
1. Aksjologiczne podstawy ustroju państwowego i systemu prawnego – prawo natury, koncepcja pozytywistyczna. Rozwiązania pośrednie. Tzw. formuła Gustawa Radbrucha.
2. Państwo prawa
3. Trójpodział władz – koncepcja check and balance. Rodzaje systemów podziału władz.
4. Demokracja pośrednia i bezpośrednia. Geneza historyczna i współczesne odmiany demokracji.
5. Systemy wyborcze ze szczególnym uwzględnieniem systemu d’Hondta.
6. Systemy parlamentarne: system jedno i dwuizbowy.
7. Relacje między parlamentem i rządem w ujęciu porównawczym.
8. Referendum
9. Prawo unijne wobec prawa krajowego
I. Pojęcie dóbr niematerialnych, ich rodzaje i historyczna ewolucja. Dobra osobiste.
II. Podstawy prawa ochrony własności intelektualnej.
1. Domena publiczna – domena prywatna.
2. Pojęcie dóbr niematerialnych i ich rodzaje. Dobra osobiste i koncepcyjne dobra niematerialne – różnice i podobieństwa. Odmiany dóbr koncepcyjnych: utwory, rozwiązania, oznaczenia. Kategorie dóbr osobistych.
2. Przedmiot ochrony prawa autorskiego – utwór.
3. Przedmiot ochrony prawa autorskiego
a.zakres przedmiotowy ochrony,
b.cechy kwalifikujące działo jako utwór w rozumieniu prawnoautorskim,
c.kwestia głębokości struktury utworu,
d.ochrona „mocnych tytułów”,
e.problem statusu prawnego idei, pomysłów, odkryć naukowych, formatów telewizyjnych itp.,
4. Utwory samoistne, inspirowane, zależne
5. Prawa pokrewne (sąsiednie).
6. Program komputerowy jako przedmiot ochrony prawnoautorskiej.
7. Pojęcie twórcy. Domniemanie autorstwa utworu i jego granice. Problem utworów anonimowych, wydanych pod pseudonimem i tzw. dzieł osieroconych. Problem tzw. ghostwriterów i „paper mill”.
8. Dzieło wspólne, zbiorowe, połączone.
9 .Twórczość pracownicza. Status dziennikarza jako twórcy.
10. .Ograniczenia autorskich praw majątkowych
a.dozwolony użytek osobisty: treść prawa i jego przesłanki, problem „osób bliskich”, znaczenie przesłanki rozpowszechnienia utworu, szczególne przypadki zastosowania: problem prawa do kserowania całych dzieł, cytat i jego warunki i ograniczenia, granice z art.35
b.dozwolony użytek publiczny. Cytat jako rodzaj dozwolonego użytku.
11. Ochrona autorskich praw majątkowych. Dyrektywa entforcement i jej implementacja w polskim prawie. Odpowiedzialność sprawcy, pomocnika, nakłaniającego i korzystającego.
12. Umowy z zakresu prawa autorskiego. Zasada wolności umów i jej ograniczenia. Umowa przenosząca prawa – umowa licencyjna. Zasada wymienienia pół eksploatacji, zakaz „wiecznego sponsoringu”, kwestia zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia, obligatoryjna forma pisemna, problem praw zależnych.
13. Prawo własności przemysłowej
a. Ochrona patentowa, wzoru użytkowego i przemysłowego.
b. Znak towarowy
c. Oznaczenie firmowe

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ustne kolokwium zaliczeniowe. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

80 % egzamin ustny, 20 % aktywność na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Przestudiowanie odpowiedniego rozdziału w podręczniku podstawowym i zaliczenie go na konsultacjach w terminie ustalonym z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Literatura obowiązkowa:
1. M. Świerczyński, M. Wilkowski, R. Czajka i in., Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni, www.prawokultury/tekst
2. W. Sokolewicz Państwo prawne – jego cechy i kryteria, Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Zespół Opinii Prawnych 1992, biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_92/i-63.pdf,
Literatura pomocnicza:
1. J.Barta, R.Markiewicz, Prawo autorskie, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa 2013, rozdziały: III, IV, VII, VIII, IX, XII
2. T.Szymanek, Umowy z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej, EWSPA 2009, rozdz.: 7.3 – 7.9, 8.2, 9 (całość)
3. T.Szymanek, Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki, EWSPA 2008, rozdz. 4.1. 4.2 do 4.2.2., 4.2.6.2, 4.3.2, 4.4.1a, 5 do 5.2.1.
4. R. Markiewicz, Zabawy z prawem autorskim, Wolters Kluwer, Warszawa 2015,

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Dr Jerzy Pałosz jest st. wykładowcą w WH AGH. Doktorat z prawa (1983), ukończone podyplomowe studia 2 semestralne z zakresu: prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego – 2008/2009, udział w licznych konferencjach dot. ochrony własności intelektualnej (m.in. Europejskie Forum Antyplagiatowe Warszawa 2014, Zarządzanie własnością intelektualną podstawą funkcjonowania sektora Life Science, Kraków 2014, szkolenia organizowane przez CTT AGH (ostatnie – “Prawo IT”. 17.11.2014 ). Publikacje: http://bpp.agh.edu.pl/new/autor/palosz-jerzy-05725.

Additional information:

Ze względu na skomplikowaną materię prawa autorskiego i możliwe jego zmiany, obecność na wykładach jest obowiązkowa.
Ponieważ nauka prawa ma przede wszystkim cel praktyczny, przynajmniej jedno z pytań w trakcie egzaminu będzie dotyczyło umów z zakresu umów licencji i end user licence agreement.