Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Sztuka nowych mediów
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-1-509-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr Olszewska Anna (aolsz@agh.edu.pl)
Module summary

Prezentacja sztuki elektronicznej, powstającej od przełomu lat 60 i 70 XX wieku do współczesności.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata oraz popularyzuje współczesną sztukę tworzoną w dobie nowych mediach. KLT1A_K08 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi napisać esej samodzielnie na temat związany ze sztuka nowych mediów i znaczeniem sztuki we współczesnych społeczeństwach zmieniających sie pod wpływem nowych technologii. KLT1A_U13, KLT1A_U23 Essay,
Activity during classes
M_U002 Potrafi dokonać krytycznej analizy przemian zachodzących we współczesnym świecie społecznym i na gruncie sztuki pod wpływem technologii i rozwoju mediów elektronicznych. KLT1A_U07 Essay
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę teoretyczną i metodologiczną pozwalającą na analizę współczesnego społeczeństwa oraz sztuki współczesnej , zmieniającego sie pod wpływem nowych technologii, zwłaszcza medialnych. KLT1A_W22, KLT1A_W12 Essay
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata oraz popularyzuje współczesną sztukę tworzoną w dobie nowych mediach. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi napisać esej samodzielnie na temat związany ze sztuka nowych mediów i znaczeniem sztuki we współczesnych społeczeństwach zmieniających sie pod wpływem nowych technologii. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać krytycznej analizy przemian zachodzących we współczesnym świecie społecznym i na gruncie sztuki pod wpływem technologii i rozwoju mediów elektronicznych. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę teoretyczną i metodologiczną pozwalającą na analizę współczesnego społeczeństwa oraz sztuki współczesnej , zmieniającego sie pod wpływem nowych technologii, zwłaszcza medialnych. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Contact hours 4 h
Module content
Lectures (30h):
dzieło sztuki jako system

Celem kursu jest zaprezentowanie sztuki elektronicznej, powstającej od przełomu lat 60 i 70 XX wieku do współczesności. Prezentowane są prace wykorzystujące różnorodne technologie oparte na elektronice, np. instalacje interaktywne, wideoinstalcje, projekcje, instalacje oparte na technologii VR (np. HMD, Cave, Deep Space, 3D), dzieła sieciowe, animacji komputerowej. Omawiane są takie zjawiska, jak immersja, telematyczność lub teleobecność. Wskazuje się na zmienność roli odbiorcy i twórcy w sytuacji interaktywnego odbioru oraz odmienność materii elektronicznego dzieła sztuki. Treści kształcenia związane są z opisem, wartościowaniem i definiowaniem sztuki w epoce elektroniki. Prezentowane są jej charakterystyki, podziały i historia. Nawiązuje się do dematerializacji, znaczenia obrazu i powstania przestrzeni elektronicznej. Wskazuje się na odmienność odbioru interaktywnego od proscenicznego. Rozróżnia się rodzaje interaktywności, a także nawiązuje do immersyjnej natury sztuki.

6. Pojęcia kluczowe przedmiotu, terminologia:
Sztuka elektroniczna, interaktywność, instalacja, interfejs, immersja

6. Zadania przedmiotowe
1. Sztuka w cyberkulturze – technologia jako źródło inspiracji twórczej
2. Sztuka elektroniczna – podział głównych kierunków
3. Sztuka elektroniczna – główne właściwości
4. Technologia jako warsztat artysty
5. Immersja jako ogólna właściwość sztuki
6. Rodzaje interaktywności w sztuce
7. Teleobecność – wszechobecność obrazu
8. Dematerializacja sztuki w epoce elektroniki – sztuka elektronicznej materii
9. Sztuka sztucznej inteligencji – mimesis Alana Turinga?
10. Sztuka monitoringu – pożegnanie z prywatnością
11. Sztuka GPS i satelitarna
12. Sztuka Sieci – przestrzeń wystawiennicza w seci
13. Wideoinstalacja i przestrzeń interaktywna
14. Animacja i VFX. Aksjologia środowiska elektronicznego

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Sposób zaliczenia: prezentacja projektu. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach, dopuszczalna absencja 2h. Zaliczenia poprawkowe odbywa się na tych samych warunkach co zaliczenie terminu pierwszego.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Podstawą oceny z egzaminu jest opracowanie projektu wystawy prezentującej wybrany aspekt sztuki nowych mediów. Obecność na zajęciach i udział w dyskusji 0,25; ocena z kolokwium 0,75.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Samodzielne opracowanie i prezentacja wybranych zagadnień w trybie konsultacji.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Literatura i lektury obowiązkowe:
0. Christiane P., A Companion to Digital Art, John Wiley & Sons, 2016.
1. Ascott R., Od wyglądu do zjawiskowości: Komunikacja i kultura w cyberprzestrzeni, w „Magazyn Sztuki”, (przeł. J. Węgrodzka), nr 5 (1/95).
2. Baudrillard J., Symulakry i symulacja, (przeł. S. Królak), Sic!, Warszawa 2005.
3. Bołtuć P., „Dialogue and Universalism”, Vol. XIX, No. 1-2/2009.
4. Gwóźdź A., „Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów”, Universitas, Kraków 2001.
5. Grau O., Virtual Art. From Illusion To Immersion, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, London 2003.
6. Heim M., Metaphysics of Virtual Reality, New York, Oxford University 1993.
7. Green R., Internet Art, Thames & Hudson, London 2004.
8. de Kerckhove D., Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego, (przeł. A. Hildebrandt), Mikom, Warszawa 2001.
9. Kluszczyński R, Sztuka interaktywna. Od dzieła – instrumentu do interaktywnego spektaklu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2010.
10. Krueger M., Artificial Reality II, Addison-Wesley Publishing Company Inc., 1991.
11. Lévy P., Drugi potop, (przeł. J. Budzyk), w pod red. M. Hopfinger, „Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku. Antologia”, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.
12. Ostrowicki M., Wirtualne realis. Estetyka w epoce elektroniki, Universitas, Kraków 2006.
13. Ostrowicki M., Ontoelektronika. Wprowadzenie, w "Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury", red. E. Wilk, I. Kolasińska-Pasterczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
14. Manovich L., Język nowych mediów, (Przeł. P. Cypryański), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
15. McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka. (przeł. N. Szczucka), WNT, Warszawa 2004.
16. Porczak A., „Interaktywne Media Sztuki”, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 2009.
17. Radomski A., Internet – nauka – historia, Wiedza i Edukacja, Lublin 2010.
18. Turkle S., Life on the screen: Identity in the Age of the Internet, New York, Simon & Schuster, 1995.
19. Welsch W., Sztuczne raje? Rozważania o świecie mediów elektronicznych i o innych światach (przeł. J. Gilewicz), w pod red. A. Zeidler-Janiszewska, „Problemy ponowoczesnej pluralizacji kultury. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha”, cz. 1., Wydawnictwo Fundacji „Humaniora”, Instytut Kultury, Poznań 1998.
20. Zawojski P., Cyberkultura: Syntopia sztuki, nauki i technologii, Poltex. Katowice, 2010.
Sieć:
www.aec.at
www.zkm.de

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Figura” i „forma” : o funkcji obrazów w kulturze wieków średnich na przykładzie XII-wiecznych przedstawień kosmologicznych w {\em Chronicon Zwiefaltense Minus} — “Figure” and “form” : on the function of images in medieval culture on the example of 12th-century cosmological illuminations in {\it Chronicon Zwiefaltense Minus} / Anna OLSZEWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica ; ISSN 0137-2432. — 2008 z. 41, s. 183–199. Harmonia uniwersum i średniowieczne podstawy jej wyobrażeń w traktatach Johannesa Keplera, Roberta Fludda i Athanasiusa Kirchera — The harmony of universe and the Medieval basis of its representations in the treatises by Johannes Kepler, Robert Fludd and Athanasius Kircher / Anna OLSZEWSKA // W: Kosmologia : obraz świata w nowożytności = Cosmology : the image of the universe in the early modern times. — Kraków : Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. — Katalog wystawy zorganizowanej w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dniach 12 maja – 27 sierpnia 2009 r.. — S. 53–64. Kosmologia, czyli nauka o pięknym świecie — Cosmology – the science that teaches us about the beauty of the universe / Anna OLSZEWSKA // W: Kosmologia : obraz świata w nowożytności = Cosmology : the image of the universe in the early modern times. — Kraków : Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. — Katalog wystawy zorganizowanej w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dniach 12 maja – 27 sierpnia 2009 r.. — S. 67–75. — Tekst pol.-ang.. Les miniatures encyclopédiques et l’iconographie des traités médicaux du XIV$^{e}$ siécle dans la Bibliothéque Jagiellonne á Cracovie (ms 815 et ms 816) — [Encyclopedic miniatures and the iconography of the fourteenth century medical treaties in the Jagiellonian Library in Krakow (MS 815 and MS 816)] / Anna OLSZEWSKA // Artibus et Historiae ; ISSN 0391-9064. — 2009 no. 59, s. 219–228.

Additional information:

-