Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Antropologia komunikacji
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-1-510-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Trzcińska Izabela (trzcinska@agh.edu.pl)
Module summary

Rozwój nowych mediów, a przede wszystkim wirtualnego świata otwiera ciągle nowe perspektywy, a jednocześnie stawia nas w bezprecedensowej sytuacji, ponieważ konieczne staje się wypracowanie nowych, niekonwencjonalnych formuł komunikacji. Celem kursu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z tą problematyką w świecie współczesnym. Zostaną omówione najważniejsze koncepcje komunikacji, jak i jej podstawowe typy oraz społeczny wymiar. Ważnym elementem zajęć będzie przedstawienie współczesnych praktyk doskonalenia komunikacji interpersonalnej, zwłaszcza w kontekście działań liderów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student zna znaczenie studiów nad komunikacją dla pełnego rozumienia fenomenów kultury współczesnej KLT1A_K09 Activity during classes
M_K002 Student ma świadomość zachowania postawy szacunku i tolerancji wobec różnorodnych tradycji kulturowych KLT1A_K08 Activity during classes
M_K003 Student potrafi uczestniczyć w dyskusji grupowej KLT1A_K03 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi operacjonalizować terminy związane z dyscypliną antropologii komunikacji na potrzeby kulturoznawczych badań naukowych KLT1A_U05 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna podstawowe koncepcje odnoszące się do zagadnienia antropologii komunikacji KLT1A_W01 Examination
M_W002 Student potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią zakresie antropologii komunikacji KLT1A_W15, KLT1A_W03 Examination
M_W003 Student potrafi samodzielnie studiować prace naukowe dotyczące antropologii komunikacji KLT1A_U04 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student zna znaczenie studiów nad komunikacją dla pełnego rozumienia fenomenów kultury współczesnej + - - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość zachowania postawy szacunku i tolerancji wobec różnorodnych tradycji kulturowych + - - - - - - - - - -
M_K003 Student potrafi uczestniczyć w dyskusji grupowej + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi operacjonalizować terminy związane z dyscypliną antropologii komunikacji na potrzeby kulturoznawczych badań naukowych + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe koncepcje odnoszące się do zagadnienia antropologii komunikacji + - - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią zakresie antropologii komunikacji + - - - - - - - - - -
M_W003 Student potrafi samodzielnie studiować prace naukowe dotyczące antropologii komunikacji + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 21 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (30h):

• Współczesne teorie komunikacji
o Komunikacja w kulturze – kultura komunikacji
o Komunikacja jako wypowiedź
o Komunikacja niewerbalna
o Komunikacja jako interpretacja
o Wizualność w komunikacji
• Społeczne aspekty komunikacji
o Komunikacja i płeć
o Porozumienie między pokoleniami
o Problem komunikacji masowej
o Społeczeństwo sieci
• Komunikacja lidera
o Komunikacja w zespole
o Mit bohaterski i ścieżka lidera
o Paradygmat gry
o Jak opowiadać swoją historię

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

zasady zaliczeń poprawkowych są identyczne jak na pierwszym terminie

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Podstawą zaliczenia będą obecności oraz krótki esej, dotyczący omawianej problematyki.
ocena z eseju to 100 % oceny końcowej

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

uzgadniane w indywidualnych rozmowach prowadzącego ze studentem

Prerequisites and additional requirements:

brak wymagań wstępnych

Recommended literature and teaching resources:

LITERATURA PODSTAWOWA
R.B. Adler, Rosenfeld, R. F. Proctor II, Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Poznań 2011
M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008
E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003
Y. Winkin, Antropologia komunikacji, Warszawa 2007
D. Kahneman, Pułapki myślenia. o myśleniu szybkim i wolnym, Poznań 2012
P.G. Zimbardo, Psychologia i życie, Warszawa 1999

LITERATURA DODATKOWA
E. Aboujaoude, Wirtualna osobowość naszych czasów. Mroczna strona E-osobowości, Kraków 2012
E. Berne, W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 2005
R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 2011.
M. Castells, Władza komunikacji, Warszawa 2013
J. Haman, Gry wokół nas. Socjolog i teoria gier, Warszawa 2014
B. Janusz, K. Gdowska, B. de Barbaro (red.), Narracja. Teoria i praktyka, Kraków 2008
G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, Warszawa 1988.
M. Maffesoli, Czas plemion, Warszawa 2008
Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 1996.
W. J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, Warszawa 2015
D. Riesman, Samotny tłum, Kraków 2011
G. Rose, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, Warszawa 2010
M.B. Rosenberg, Porozumienie bez przemocy. Język serca, Warszawa 2003
P. Tkaczyk, Grywalizacja. Jak zastosować mechanizmy gier w działaniach marketingowych, Gliwice 2012.
S. Turkle, Samotni razem. Dlaczego oczekujemy więcej od zdobyczy techniki a mniej od siebie nawzajem, Kraków 2013
V. Turner, Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie, Kraków 2005
B.L. Whorf, Język, myśl i rzeczywistość, Warszawa 1992
P. G. Zimbardo, Efekt Lucyfera. Dlaczego dobry ludzie czynią zło?, Warszawa 2011

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

O duchowości inaczej. Coaching w perspektywie przemian kultury współczesnej, Polish Journal of Arts and Culture, MONOGRAFIE II, Kraków 2013

Obraz, mapa i hybryda. Kulturowe aspekty przedstawiania świata, „Polish Journal of the Arts and Culture” 8 (5/2013).

Gregory Bateson i nowa duchowość, w: Humanistyczne wyzwania ekologii umysłu: Gregory Bateson w Polsce. The Challenge for Humanities: the Ecology of Mind. Gregory Bateson in Poland, red. M. Jaworska- Witkowska, L. Witkowski, Warszawa 2016, s. 422-454

Additional information:

None