Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Cultural policy
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-1-511-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Parus Magdalena (mpj@agh.edu.pl)
Module summary

Zajęcia przedstawiają problematykę polityki kulturalnej w Polsce – jej rozumienie, historię, specyfikę oraz instytucje, które są za nią odpowiedzialne, a także narzędzia prawne, które mają do dyspozycji

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju w zakresie wiedzy o prawie i innych formach prowadzenia polityki kulturalnej KLT1A_K04 Activity during classes
M_K002 Ma swiadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata KLT1A_K09 Examination
Skills: he can
M_U001 Identyfikuje normatywne i polityczne uwarunkowania instytucji prowadzących działalność kulturalną i normatywne, polityczne i ekonomiczne uwarunkowania działalności kulturalnej KLT1A_K02 Examination
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada podstawową wiedzę na temat teorii prawa i jego głównych dziedzin. KLT1A_W13 Examination
M_W002 Posiada ogólną wiedzę o instytucjach i innych podmiotach prowadzących działalność kulturalną, o ich istotnych cechach i narzędziach prawnych, jakimi dysponują KLT1A_W14, KLT1A_W13, KLT1A_W10 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju w zakresie wiedzy o prawie i innych formach prowadzenia polityki kulturalnej - - - - + - - - - - -
M_K002 Ma swiadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 Identyfikuje normatywne i polityczne uwarunkowania instytucji prowadzących działalność kulturalną i normatywne, polityczne i ekonomiczne uwarunkowania działalności kulturalnej - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada podstawową wiedzę na temat teorii prawa i jego głównych dziedzin. - - - - + - - - - - -
M_W002 Posiada ogólną wiedzę o instytucjach i innych podmiotach prowadzących działalność kulturalną, o ich istotnych cechach i narzędziach prawnych, jakimi dysponują - - - - + - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 26 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 5 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Contact hours 1 h
Module content
Conversation seminar (15h):
Polityka kulturalna

1. Polityka czy polityki kulturalne? Definicja i cele polityki kulturalnej.
2. Polityka kulturalna w Polsce przed i po 1989. Polityka kulturalna w państwach demokratycznych i niedemokratycznych.
3. Podmioty odpowiedzialne za politykę kulturalną. Podział kompetencji.
4-5. Polityka kulturalna w Polsce – uwarunkowania prawne.
6. Modele polityki kulturalnej na świecie – analiza wybranych przypadków.
7. Organizacje pozarządowe i polityka kulturalna – fundacje i stowarzyszenia.
8. Kolokwium

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Conversation seminar: Metody mają na celu aktywizację studenta poprzez prowadzenie wykładu problemowego i dyskusji problemowej z nim związanej.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena zostanie wystawiona na podstawie końcowego kolokwium i prezentacji na zadany temat, którą student będzie prezentował na zajęciach. Dopuszczona jest jedna nieobecność na zajęciach.
W II i III terminie forma i zakres zaliczenia nie ulega zmianie.

Participation rules in classes:
  • Conversation seminar:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Udział w zajęciach jest obowiązkowy i wymaga aktywności i zaangażowania w wykonywane zadania oraz znajomości lektur.
Method of calculating the final grade:

Ocena z konwersatorium (kolokwium 50% i prezentacja 50%) jest oceną końcową.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość zaliczenia nieobecności ponad dopuszczalną normę (więcej niż jedna nieobecność) np. w formie eseju pisemnego lub kolokwium ustnego – po uzgodnieniu z osobą prowadzącą zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Dokumenty prawne:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483,
ze zm.
Ustawa z 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe, Dz.U. nr 5, poz. 24.
Ustawa z 28 grudnia 1984 r. o instytucjach artystycznych, Dz.U. nr 60, poz. 304.
Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 2016, poz. 446.
Ustawa z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Dz.U. 2016, poz. 639.
Ustawa z 21 listopada 1996 r. o muzeach, Dz.U. 1997, nr 5, poz. 24.
Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Dz.U. 2012, poz. 642.
Ustawa z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, Dz.U. 2016, poz. 543.
Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 2015, poz. 1445.
Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. 2016, poz. 486.
Ustawa z 7 października 1999 r. o języku polskim, Dz.U. nr 90, poz. 999.
Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. 2014,
poz. 1446.
Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o kinematografii, Dz.U. nr 132, poz. 1111.
Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
Dz.U. 2012, poz. 406.
Literatura:
1. Europejskie modele polityki kulturalnej, red. B. Gierat-Bieroń (t. 1 i 2) i K. Kowalski (t. 1), Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, Kraków 2005–2006.
2. Gierat-Bieroń B., Polityka kulturalna. Kłopotliwość terminu, „Herito” 2012, nr 1.
3. Hołda J. i Z. , Ostrowska D., Prawne podstawy działalności kulturalnej, Wyd. Zakamycze 2005, rozdz. I – IV, VII.
4. Prawelska-Skrzypek G., Polityka kulturalna polskich samorządów. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.
5, Wąsowska-Pawlik A., Polityka kulturalna Polski 1989–2012 [w:] Kultura i rozwój, J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak.