Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Współczesna kultura audiowizualna: media, gatunki, praktyki
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-1-514-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Ptaszek Grzegorz (ptaszek@agh.edu.pl)
Module summary

Celem seminarium jest przygotowanie studenta do analizy współczesnych zjawisk kulturowych, głównie
audiowizualnych, kształtujących się pod wpływem przemian technologicznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Organizuje własną pracę i ocenia stopień jej zaawansowania. KLT1A_K06 Diploma thesis preparation
M_K002 Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze na poziomie podstawowym. KLT1A_K05 Diploma thesis preparation
Skills: he can
M_U001 Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. KLT1A_U13 Diploma thesis preparation
M_U002 Potrafi wyszukiwać, selekcjonować i umiejętnie wykorzystywać dostępne źródła właściwe dla dyscypliny kulturoznawstwa. KLT1A_U02, KLT1A_U16 Diploma thesis preparation
M_U003 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią zabierać głos w dyskusji, przygotowywać prezentację i pracę dyplomową, które będą analizą wybranych aspektów współczesnej kultury. KLT1A_U03, KLT1A_U13 Activity during classes,
Diploma thesis preparation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współcześnie w udziale i tworzeniu kultury. KLT1A_W11 Presentation,
Diploma thesis preparation
M_W002 Zna podstawowe zasady prawne i etyczne dotyczace prawa autorskiego i ochrony wlasności intelektualnej. KLT1A_W21 Diploma thesis preparation
M_W003 Posiada wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki tworzących kulturoznawstwo oraz zna ich najważniejsze oraz najnowsze osiągnięcia teoretyczne badawcze, interpretacyjne i metodologiczne. KLT1A_W01, KLT1A_W06 Presentation,
Diploma thesis preparation
M_W004 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat roli jednostki w strukturze społecznej, zachodzących współcześnie przemian społecznych i znaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. KLT1A_W16, KLT1A_W17 Diploma thesis preparation
M_W005 Posiada wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo i zna wlaściwą dla nich terminologię. KLT1A_W01, KLT1A_W03 Presentation,
Diploma thesis preparation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Organizuje własną pracę i ocenia stopień jej zaawansowania. - - - - - + - - - - -
M_K002 Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze na poziomie podstawowym. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi wyszukiwać, selekcjonować i umiejętnie wykorzystywać dostępne źródła właściwe dla dyscypliny kulturoznawstwa. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią zabierać głos w dyskusji, przygotowywać prezentację i pracę dyplomową, które będą analizą wybranych aspektów współczesnej kultury. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współcześnie w udziale i tworzeniu kultury. - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna podstawowe zasady prawne i etyczne dotyczace prawa autorskiego i ochrony wlasności intelektualnej. - - - - - + - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki tworzących kulturoznawstwo oraz zna ich najważniejsze oraz najnowsze osiągnięcia teoretyczne badawcze, interpretacyjne i metodologiczne. - - - - - + - - - - -
M_W004 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat roli jednostki w strukturze społecznej, zachodzących współcześnie przemian społecznych i znaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. - - - - - + - - - - -
M_W005 Posiada wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo i zna wlaściwą dla nich terminologię. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Realization of independently performed tasks 17 h
Contact hours 5 h
Module content
Seminar classes (30h):

Seminarium poświęcone będzie współczesnej kulturze audiowizualnej oraz jej
przemianom pod wpływem technologii. Podczas seminarium rozważać będziemy m.in.
następujące zagadnienia:
- rozwój i ewolucja kultury audiowizualnej w świetle nowych wynalazków
komunikacyjno-medialnych oraz teorii kulturoznawczych,
- cyberkultura i sztuka mediów cyfrowych,
- przemiany mediów audiowizualnych (filmu, wideo, gier komputerowych, telewizji) w
XXI wieku,
- Virtual Reality jako nowy wymiar medialnej immersji,
- renesans serialu jako gatunku pozatelewizyjnego i jego wpływ na kulturę,
- nowe praktyki medialne,
- konsument jako producent i produser (kultura uczestnictwa, remiks, wolna kultura,
piractwo cyfrowe),
- algorytmiczna kultura,
- sztuczna inteligencja a kultura.
W sem. pierwszym zostaną omówione poszczególne etapy pracy badawczej
umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student jest rozliczany z efektów indywidualnej pracy, której celeme jest przygotowanie pracy licencjackiej.
Odpowiednio w trakcie sem. pierwszego:
- określa problem badawczy, metody badawcze oraz formułuje temat badawczy i pracy,
- gromadzi materiał badawczy,
- przygotowuje konspekt wraz z literaturą.

w trakcie sem. drugiego:
- przedstawia rozdział teoretyczny pracy
- przedstawia rozdział metodologiczny pracy,
- przedstawia rozdział analityczny pracy,
- przedstawia całą pracę

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie seminarium: obecność oraz przedłożenie pracy licencjackiej

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student nie może opuścić więcej niż 50% zajęć. W przypadku zaległości ustala z prowadzącym formę zaliczenia, polegającą na opracowaniu dodatkowego tekstu zleconego przez prowadzącego

Prerequisites and additional requirements:

-

Recommended literature and teaching resources:

1. Gouldy Nick. 2010. Media w kontekście praktyk. Próba teoretyczna, “Kultura popularna”, nr 1(27).
2. Filiciak Mirosław. 2013. Film i telewizja w czasach gier komputerowych i internetu. Gdańsk (dostęp online: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/6640).
3. Bielak Tomasz, Ptaszek Grzegorz (red. nauk). 2016. MEDIA.PL. Badania mediów w Polsce, Kraków.
4. Bielak Tomasz, Filiciak Mirosław, Ptaszek Grzegorz (red. nauk.). 2011. Zmierzch telewizji? Przemiany medium. Antologia, Warszawa.
5. Wilk Eugeniusz, Kolasińska-Pasterczyk Iwona (red. nauk.). 2008. Nowa audiowizualność. Nowy paradygmat kultury?, Kraków.
6. Gałuszka Damian, Ptaszek Grzegorz, Żuchowska-Skiba (red. nauk.). 2016. Technokultura: transhumanizm i sztuka cyfrowa. Kraków.
7. Rushkoff Douglas. 2014. Present Shock. When Everything Happens Now. Nowy Jork.
8. Kreft Jan. 2015. Za fasadą społeczności. Elementy zarządzania nowymi mediami. Kraków.
9. Gwóźdź Andrzej. 2007. Medioznawstwo – dyskurs czy paradygmat badań kulturoznawczych, “Kultura Współczesna”.
10. Kamińska Magdalena, Kosińska Marta, Kędziora Piotr. 2007. Badania nad kulturą zmediatyzowaną w optyce kulturoznawczej: czy skazani na interdyscyplinarność?. “Kultura Współczesna”.
11. Damian Gałuszka, Grzegorz Ptaszek, Dorota Żuchowska-Skiba (red.), 2017, Technokultura:
transhumanizm i sztuka cyfrowa., Kraków: Libron; dostępna online: http://libron.pl/katalog/czytaj/id/216
12. Ted Striphas. 2015. Algorithmic culture, European Journal of Cultural Studies, 18(4-5).
13. William Uricchio. 2011. The Algorithmic Turn: Photosynth, Augmented Reality and the Changing
Implications of the Image. Visual Studies 26(1): 25-35.
14. William Uricchio. 2015. Recommended for You: Prediction, Creation and the Cultural Work of
Algorithms. The Berlin Journal, 28: 6-9.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Ptaszek G. (2019). Edukacja medialna 3.0 Krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji. Kraków: Wydawnictwo UJ.
2. Bielak Tomasz, Ptaszek Grzegorz (red. nauk). 2016. MEDIA.PL. Badania mediów w Polsce, Kraków.
3. Bielak Tomasz, Filiciak Mirosław, Ptaszek Grzegorz (red. nauk.). 2011. Zmierzch telewizji? Przemiany medium. Antologia, Warszawa.
4. Gałuszka Damian, Ptaszek Grzegorz, Żuchowska-Skiba (red. nauk.). 2016. Technokultura: transhumanizm i sztuka cyfrowa. Kraków.

Additional information:

-