Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Miejsce filmu i innych przekazów audiowizualnych w kulturze przełomu wieków
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-1-516-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Zmudziński Bogusław (bz@etiudaandanima.com)
Module summary

Celem zajęć seminaryjnych dr Bogusława Zmudzińskiego jest poprowadzenie i pomoc w przygotowaniu przez studentów III roku studiów licencjackich pracy licencjackiej z zakresu kulturoznawstwa.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze na poziomie podstawowym. KLT1A_K05 Presentation,
Activity during classes
M_K002 Organizuje własną pracę i ocenia stopień jej zaawansowania. KLT1A_K06 Presentation,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. KLT1A_U13 Presentation,
Activity during classes
M_U002 Potrafi wyszukiwać, selekcjonować i umiejętnie wykorzystywać dostępne źródła właściwe dla dyscypliny kulturoznawstwa. KLT1A_U02, KLT1A_U16 Presentation,
Activity during classes
M_U003 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią zabierać głos w dyskusji, przygotowywać prezentację i pracę dyplomową, które będą analizą wybranych aspektów współczesnej kultury. KLT1A_U03, KLT1A_U13 Presentation,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat roli jednostki w strukturze społecznej, zachodzących współcześnie przemian społecznych i znaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. KLT1A_W16, KLT1A_W17 Presentation,
Activity during classes
M_W002 Posiada wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki tworzących kulturoznawstwo oraz zna ich najważniejsze oraz najnowsze osiągnięcia teoretyczne badawcze, interpretacyjne i metodologiczne. KLT1A_W01, KLT1A_W06 Presentation,
Activity during classes
M_W003 Zna podstawowe zasady prawne i etyczne dotyczace prawa autorskiego i ochrony wlasności intelektualnej. KLT1A_W21 Presentation,
Activity during classes
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo i zna wlaściwą dla nich terminologię. KLT1A_W01, KLT1A_W03 Presentation,
Activity during classes
M_W005 Zna znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współcześnie w udziale i tworzeniu kultury. KLT1A_W11 Presentation,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze na poziomie podstawowym. - - - - - + - - - - -
M_K002 Organizuje własną pracę i ocenia stopień jej zaawansowania. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi wyszukiwać, selekcjonować i umiejętnie wykorzystywać dostępne źródła właściwe dla dyscypliny kulturoznawstwa. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią zabierać głos w dyskusji, przygotowywać prezentację i pracę dyplomową, które będą analizą wybranych aspektów współczesnej kultury. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat roli jednostki w strukturze społecznej, zachodzących współcześnie przemian społecznych i znaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. - - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki tworzących kulturoznawstwo oraz zna ich najważniejsze oraz najnowsze osiągnięcia teoretyczne badawcze, interpretacyjne i metodologiczne. - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna podstawowe zasady prawne i etyczne dotyczace prawa autorskiego i ochrony wlasności intelektualnej. - - - - - + - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo i zna wlaściwą dla nich terminologię. - - - - - + - - - - -
M_W005 Zna znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współcześnie w udziale i tworzeniu kultury. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Contact hours 5 h
Module content
Seminar classes (30h):
Miejsce filmu i innych przekazów audiowizualnych w kulturze przełomu wieków

Prowadzący preferuje prace umieszczające twórczość filmową i audiowizualną w szerokim kontekście kultury dawnej (literatury, sztuk plastycznych i muzyki), a także współczesnej kultury medialnej.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie seminarium może otrzymać student, który aktywnie uczestniczył w zajęciach i przygotował konspekt pracy dyplomowej.
W II i III terminie zaliczenie ma taką samą formę.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa ocena konspektu (50%)oraz aktywnego udziału w zajęciach (50%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student wyrównuje zaległości wynikające z nieobecności w ramach indywidualnych konsultacji.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

David Bordwell, Kristin Thompson, Sztuka filmowa. Wprowadzenie, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2014
Mirosław Przylipiak, Kino stylu zerowego: z zagadnień estetyki filmu fabularnego.
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1994.
Alicja Helman, Andrzej Pitrus: Podstawy wiedzy o filmie. Słowo/ obraz terytoria,
Gdańsk 2008.
Encyklopedia kina. Red. Tadeusz Lubelski. „Biały Kruk”, Kraków 2003.
Słownik filmu. Red. Rafał Syska. Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010.
Joanna Wojnicka, Olga Katafiasz: Słownik wiedzy o filmie. Wydawnictwo Szkolne
PWN, Warszawa – Bielsko Biała 2009.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Autorzy kina polskiego, t. II i III, Grażyna Stachówna i Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007
Polski film animowany, Marcin Giżycki i Bogusław Zmudziński (red.), Polskie Wydawnictwo Audiowizualne, Warszawa 2008
Panorama twórczości filmowej Jana Švankmajera, (w:) „Studia Humanistyczne AGH” 2007, T. 5
Z badań nad problematyką tworzywa filmowego – osobliwe kolekcje w animacji przedmiotowej, (w:) Materia sztuki, pod red. Michała Ostrowickiego, Kraków 2010
Pamiętna dekada, (w:) Krakowski Festiwal Filmowy 1961 – 2010, pod red. Grzegorza Słącza, Wydawca: Krakowska Fundacja Filmowa 2010
Weissmann i Truman Burbank – zniewoleni przez wytwory protagoniści filmów Jana Švankmajera i Petera Weira, (w:) „Kwartalnik filmowy” 2011, nr 74
Dlaczego warto wracać do Michelangela Antonioniego, Martyna Kisiała, Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwa AGH, Kraków 2012
Giuseppe Arcimboldi, Jan Švankmajer i inni. Od gabinetów sztuki i osobliwości do kolekcji filmów jako zbioru dzieł osobliwych, (w:) „Kwartalnik filmowy” 2013, nr 83 – 84
Teatralny wymiar twórczości filmowej Romana Polańskiego, (w:) ”Kwartanik filmowy”2014, nr 87 – 88
Zamknięte przestrzenie w filmach krótkometrażowych Jana Švankmajera – dziedzictwo i konwersja preindustrialnej wyobraźni, (w:) „Studia Humanistyczne AGH” 2015, nr 4

Additional information:

-