Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mitologie kultury popularnej
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-1-519-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Trzcińska Izabela (trzcinska@agh.edu.pl)
Module summary

Głównym celem kursu jest zapoznanie jego uczestników z szeroko rozumianą mitologią obecną w kulturze Zachodu. W trakcie zajęć zostanie więc przedstawiona podstawowa terminologia (m.in. mit, mitologia, bajka, baśń, legenda), najważniejsze paradygmaty badań mitoznawczych (m.in. antropologiczne, strukturalne, psychoanalityczne) oraz historyczne źródła mitu w kulturze Zachodu (mit w kulturach tradycyjnych, mitologia klasyczna, mitologie europejskie, mity ezoteryczne) i charakterystyka typów bohaterskich w kulturze Zachodu. Te zagadnienia zostaną zaprezentowane w perspektywie chronologicznej, na tle dziejowych przemian w Europie oraz w relacji do konstytutywnej dla niej idei Logosu. Zasadnicza część kursu zostanie poświęcona współczesnym narracjom mitycznym typowym dla New Age’u, a przede wszystkim fantastyki obecnej w przestrzeni popkultury. Materiał ilustracyjny dla wyżej wskazanych zagadnień stanowić będą wybrane książki, komiksy, filmy, seriale i gry. W rezultacie uczestnictwa w zajęciach studenci będą dysponować metodami umożliwiającymi im samodzielne badanie współczesnych narracji mitycznych.Celem kursu jest zapoznanie studentów z formami i znaczeniami współczesnych przekazów mitycznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi samodzielnie opracować zgromadzony materiał badawczy KLT1A_K04, KLT1A_K05 Examination
Skills: he can
M_U001 Potrafi samodzielnie poddać analizie i przeprowadzić badania fenomenów kultury popularnej KLT1A_U04 Essay,
Activity during classes,
Examination
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna podstawowe poglądy, nurty i tendencje w e w sferze idei mające istotne znaczenie w ukształtowanie kultury współczesnej KLT1A_W07, KLT1A_W05 Examination
M_W002 Zna metody analizy skomplikowanych zjawisk kulturowych KLT1A_W06 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi samodzielnie opracować zgromadzony materiał badawczy + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie poddać analizie i przeprowadzić badania fenomenów kultury popularnej + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe poglądy, nurty i tendencje w e w sferze idei mające istotne znaczenie w ukształtowanie kultury współczesnej + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna metody analizy skomplikowanych zjawisk kulturowych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 85 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 3 h
Module content
Lectures (30h):

1. Określenie natury oraz typów mitów i systemów mitologicznych. Funkcje mitów (Z. Freud, C.G. Jung, R. May, E. Fromm).
2. Potrzeba tworzenia nowych mitów (K. Kerenyi, R. Barthes, L. Kołakowski). Mit w New Age. Znaczenia mitu w nowej duchowości.
3. Mit i baśń – opozycja czy uzupełnienie (W. Propp, G. Roheim, E. Meletynski, B. Bettelheim)
4. Romantyczny symbolizm – reaktywacja mitów. Przekaz ludowy jako mit. Podejście metafizyczne. Demonologia a mit.
5. Europejskie tradycje ezoteryczne i antropozofia jako źródła współczesnych mitów. H. Bławatska i Towarzystwo Teozoficzne, R. Steiner, M. Ende. Wpływ myśli i wyobrażeń Wschodu na ukształtowanie nowej mitologii kultury zachodniej.
6.Mit państwa i nowej rzeczywistości społecznej. Faszyzm i jego mity. Mitologizacja historii. Mit nadczłowieka i czystej rasy. Utopie społeczne jako formy mitów.
7/8/9. Bohaterowie popkulturowych mitów: Golem, wampir, detektyw, superbohater.
10. Topos gry we współczesnych ujęciach mitologicznych.
11/12/13. Charakterystyka współczesnych uniwersów mitycznych
14/15. Postapokaliptyczne aspekty współczesnych mitologii.
W trakcie zajęć studenci przeprowadzą samodzielne badania, dotyczące form mitu w kulturze współczesnej.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność i aktywność na zajęciach, przygotowanie eseju na wybrany temat, egzamin.
Zaliczenie w terminie poprawkowym jest analogiczne jak w pierwszym.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Obecność i aktywność na zajęciach 20%
Samodzielnie napisany esej na temat wybranego wspóczesnego mitu 30%
Egzamin 50%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Przygotowanie sprawozdania ze wskazanej lektury i przedstawienie jej na dyżurze prowadzącego.

Prerequisites and additional requirements:

-Brak.

Recommended literature and teaching resources:

Barthes R., Mitologie, Warszawa 2008
Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, tłum. D. Danek, Warszawa 1996;
Campbell J., Bohater o tysiącu twarzy, Poznań 1999;
Dybizański M., Szturc W., Mitoznawstwo porównawcze, Kraków 2006 (Rozdział II, s. 81-226)
Eco U., Superman w literaturze masowej. Powieść popularna: między retoryką a ideologią, Warszawa 2008;
Eliade M., Okultyzm, czary, mody kulturalne. Eseje, Warszawa 2004
Pejù P., Dziewczynka w baśniowym lesie. O poetykę baśni; w odpowiedzi na interpretacje psychoanalityczne i formalistyczne, tłum. M. Pluta, Warszawa 2008;
Propp Wł., Morfologia bajki, tłum. W. Wojtyga-Jankowska, Warszawa 1976;
Propp Wł., Nie tylko bajka, Warszawa 2000
Trzciński Ł., Mit bohaterski w perspektywie antropologii filozoficznej i kulturowej, Kraków 2006,
Turney J., Ślady Frankensteina. Nauka, genetyka i kultura masowa, Warszawa 2001
Mieletynski E., Pochodzenie eposu bohaterskiego. Wczesne formy i archaiczne zabytki, tłum. P. Rojek, Kraków 2009;

Podczas wykładów do każdego tematu zostanie podana szczegółowa literatura, jest ona dostępna w syllabusie na stronie http://www.wh.agh.edu.pl/main/pl/programy-zajec-i-sylabusy.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Jung i nowa gnoza, [w:] Między świadomością i nieświadomością. Współczesność w perspektywie psychologii głębi, red. K. Węgłowska-Rzepa, D. Frederiksen, Warszawa 2007, s. 67-81

Mit i narracja, w: „Przegląd Religioznawczy”, 2013, nr 1 (247), s. 127-139

Opowieść o ciemności. Przestrzeń inicjacji w literaturze fantastycznej, w: Ciemność i Światło, red. K. Rutecka, K. Arciszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, t. 6, s. 39-53

The Boundaries of Mythology. An Introduction to the Research, “The Polish Journal of the Arts and Culture” 15 (3/2015), Mythologies of popular culture, red. I. Trzcińska, K. Bajka, s. 143-154

Additional information:

-Brak.