Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Fashion studies
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-1-528-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Guja Jowita (guja@agh.edu.pl)
Module summary

Zajęcia mają na celu wprowadzenie do tematyki fashion studies z naciskiem na kluczowe problemy mody współczesnej, sposoby jej odczytywania, relacje pomiędzy modą a innymi zjawiskami kulturowymi czy formami autoekspresji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych dot. mody. KLT1A_K09 Activity during classes,
Essay,
Execution of a project
Skills: he can
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat mody. KLT1A_U03 Essay,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych i potrafi zastosować je do analizy mody. KLT1A_W11 Essay,
Execution of a project
M_W002 Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami we współczesnym społeczeństwie i potrafi odnieść tę wiedzę do mody. KLT1A_W13 Essay,
Execution of a project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych dot. mody. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat mody. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych i potrafi zastosować je do analizy mody. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami we współczesnym społeczeństwie i potrafi odnieść tę wiedzę do mody. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Realization of independently performed tasks 16 h
Contact hours 4 h
Module content
Lectures (30h):

Zajęcia mają na celu wprowadzenie do tematyki fashion studies z naciskiem na kluczowe problemy mody współczesnej, sposoby jej odczytywania, relacje pomiędzy modą a innymi zjawiskami kulturowymi czy formami autoekspresji. W wykładach dużą rolę odgrywa strona wizualna, ilustrowane są one projekcjami pokazów mody najistotniejszymi dla jej historii. Podstawą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach oraz kolokwium na ostatnim wykładzie.

Główne tematy poruszane na wykładach:

- Czym jest tak naprawdę moda i jak ją odczytywać? Jako formę autoekspresji? System komunikacji? Rodzaj sztuki? A może wyraz zbiorowej nieświadomości?

- W jaki sposób działa współczesna moda? Ile w rzeczywistości kosztuje i kto na niej zarabia?

- Kiedy narodziła się moda? Elementy historii haute couture.

- Najważniejsze inspiracje mody współczesnej: natura, wydarzenia historyczne, wyobrażenia futurystyczne itp.

- Modowe rewolucje i awangarda m.in. Yves Saint-Laurent, Rei Kawakubo i japońska dekonstrukcja, brytyjscy rewolucjoniści francuskiego haute couture

- najwięksi wizjonerzy i największe ofiary mody: fenomen Alexandra McQueena

- moda a subkultury: od teddy boys do punku i steampunku

- moda a film i ich wzajemne relacje: przykład cyborgicznej wyobraźni w modzie

- kto naprawdę decyduje o tym, co nosimy: wielcy projektanci, Anna Wintour, czy blogerki modowe?

- mroczna strona mody

- czym jest dzisiaj luksus w modzie?

- tendencje modowe ostatnich lat: nostalgia za światem postsowieckim, moda ekologiczna, ubrania produkowane z wykorzystaniem nowych technologii itd.

- analiza nadchodzących trendów – co jest modne dzisiaj, co będzie jutro i dlaczego?

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawową formą zaliczenia jest egzamin w formie pisemnej. Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione). W wyjątkowych, uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość zaliczenia nieobecności ponad dopuszczalną normę np. w formie eseju pisemnego lub kolokwium ustnego.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

- obecność na zajęciach: 20% (dopuszczalna liczba nieobecności nieusprawiedliwionych: 2)
- kolokwium zaliczeniowe – 80%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W wyjątkowych, uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość zaliczenia nieobecności ponad dopuszczalną normę np. w formie eseju pisemnego lub kolokwium ustnego.

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań wstępnych.

Recommended literature and teaching resources:

Barthes R. 2013. The Language of Fashion, tr. A. Stafford, London, New York: Bloomsbury.
Blumer H. 2009. Fashion: From Class Differentiation to Collective Selection, w: McNeil P. (ed.). 2009. Fashion: Critical and Primary Sources Volume 4: The Twentieth Century to Today. Oxford/New York: BERG.
Benaim L., 2014. Yves Saint Laurent, Wrocław: Bukowy Las.
Bruzzi S. 1997. Undressing Cinema: Clothing and Identity in the Movies, London: Routledge.
Entwistle J. 2000. The Fashioned Body: Fashion, Dress and Modern Social Theory, Cambridge: Polity Press.
Flügel J. 1930. The Psychology of Clothes, London: The Hogarth Press.
Fogg M. (red.). 2013. Historia mody, Warszawa: Wydawnictwo Arkady.
Glogaza J., 2015. Slow fashion: modowa rewolucja, Kraków: Znak.
Hayward S. 2000. Cinema Studies: The Key Concept, London: Routledge.
Kuhn A. 1985. The Power of the Image: Essays on Representation and Sexuality, London: Routledge.
Martin W. 2016. Naczelne z Park Avenue, tł. M. Zielińska, Kraków: Litera Nova.
Możdżyńska-Nawotka M. 2017. Moda i kino. Kostiumy z kolekcji CeTA w Pawilonie Czterech Kopuł, Wrocław: Muzeum Narodowe we Wrocławiu..
Seymour S. 2008. Fashionable Technology. The Intersection of Design, Fashion, Science and Technology, New York: Springer Wien.
Simmel G., Fashion, w: Levine D. (ed.). 1971. On Individuality and Social Forms, London: University of Chicago Press.
Sims J., 2014. 100 idei, które zmieniły modę uliczną, Top Mark Centre
Street S. 2001. Costume and Cinema. Dress Codes in Popular Film, London, New York: Wallflower
Szaradowski P. 2016. Francja elegancja – Z historii Haute Couture, Wydawnictwo Dolnośląskie.
Veblen T. 2008. Teoria klasy próżniaczej, Warszawa: Muza.
Westwood V., Kelly I., 2016. Vivienne Westwood, Wrocław: Bukowy Las.
Wilson E., 2016. Alexander McQueen. Krew pod skórą, Kraków.
Wilson E. 1985. Adorned in Dreams: Fashion and Modernity, London: Virago.
Žižek S. 2001. Przekleństwo fantazji, tł. A. Chmielewski, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Jowita Guja, Czy chciałbyś wyglądać jak robot? Wyobraźnia cyborgiczna w modzie, w: Człowiek w świecie maszyn. Wstęp do cyberkultury, red. Izabela Trzcińska, wyd. AGH (w druku)

Additional information:

–Brak