Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Projekt dyplomowa
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-1-603-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr Migaczewska Ewa (ewamig@agh.edu.pl)
Module summary

Ta część programu ma charakter indywidualnej pracy studenta zmierzajacej do przygotowania i obronienia pracy dyplomowej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Samodzielnie dokonuje analizy problemów i potrafi je rozwiązywać oraz ma zdolność nawiązywania relacji interpersonalnych dla wypełniania zobowiązań społecznych, insprowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego. KLT1A_K10, KLT1A_K04 Diploma thesis
Skills: he can
M_U001 Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. KLT1A_U13 Diploma thesis
M_U002 Potrafi wyszukiwać, selekcjonować i umiejętnie wykorzystywać dostępne źródła właściwe dla dyscypliny kulturoznawstwa w pracy dyplomowej w języku polskim i obcym. KLT1A_U01, KLT1A_U16, KLT1A_U14 Diploma thesis
M_U003 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią napisać pracę dyplomową, która będzie analizą wybranych aspektów współczesnej kultury. KLT1A_U03, KLT1A_U13 Diploma thesis
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna i rozumie znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują się w niej współcześnie. KLT1A_W11 Diploma thesis
M_W002 Zna podstawowe metody badań i interpretacji artefaktów kulturowych w obrębie głównych subdyscyplin tworzących kanon nauk o kulturze. KLT1A_W18 Diploma thesis
M_W003 Zna zaawansowaną terminologię dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kanon kulturoznawstwa KLT1A_W03 Diploma thesis
M_W004 Zna podstawową terminologię w wybranym języku obcym (na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) używaną w kulturoznawstwie jako dyscyplinie naukowej. KLT1A_W04, KLT1A_W21 Diploma thesis
M_W005 Zna podstawowe koncepcje z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, które stanowią przedmiot zainteresowań kulturoznawstwa. KLT1A_W01 Diploma thesis
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Samodzielnie dokonuje analizy problemów i potrafi je rozwiązywać oraz ma zdolność nawiązywania relacji interpersonalnych dla wypełniania zobowiązań społecznych, insprowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego. - - - - - - - - - + -
Skills
M_U001 Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. - - - - - - - - - + -
M_U002 Potrafi wyszukiwać, selekcjonować i umiejętnie wykorzystywać dostępne źródła właściwe dla dyscypliny kulturoznawstwa w pracy dyplomowej w języku polskim i obcym. - - - - - - - - - + -
M_U003 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią napisać pracę dyplomową, która będzie analizą wybranych aspektów współczesnej kultury. - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują się w niej współcześnie. - - - - - - - - - + -
M_W002 Zna podstawowe metody badań i interpretacji artefaktów kulturowych w obrębie głównych subdyscyplin tworzących kanon nauk o kulturze. - - - - - - - - - + -
M_W003 Zna zaawansowaną terminologię dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kanon kulturoznawstwa - - - - - - - - - + -
M_W004 Zna podstawową terminologię w wybranym języku obcym (na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) używaną w kulturoznawstwie jako dyscyplinie naukowej. - - - - - - - - - + -
M_W005 Zna podstawowe koncepcje z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, które stanowią przedmiot zainteresowań kulturoznawstwa. - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 300 h
Module ECTS credits 10 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 250 h
Inne 50 h
Module content
Prace kontrolne i przejściowe (250h):
-
Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Prace kontrolne i przejściowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do zarejestrowania i obrony pracy jest zaliczenie wszystkich modułów przewidzianych programem i zdanie egzaminu kierunkowego.

Participation rules in classes:
  • Prace kontrolne i przejściowe:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Praca dyplomowa jest realizowana przez studenta samodzielnie.
Method of calculating the final grade:

Praca dyplomowa jest oceniana w 50% przez recenzenta i w 50% przez promotora.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student po zaliczeniu wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów i zdaniu egzaminu ma możliwość rok po zakonczeniu 6 semstru studiów złożyć i obronić prace dyplomową.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczone semianarium I i seminarium II.

Recommended literature and teaching resources:

Zalecana literatura wynika z tematyki pracy.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Zasady przygotowywania prac naukowych dostepne są pod adresem:
http://www.wh.agh.edu.pl/other/katedry/antropologia/PARNAS.pdf