Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Rola fantastyki w kulturze
Course of study:
2019/2020
Code:
HKLT-1-608-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Trzcińska Izabela (trzcinska@agh.edu.pl)
Module summary

Celem zajeć seminaryjnych jest przygotowanie studentów do przygotowania pracy dyplomowej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Organizuje własną pracę i ocenia stopień jej zaawansowania. KLT1A_K06 Activity during classes,
Presentation
M_K002 Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze na poziomie podstawowym. KLT1A_K05 Activity during classes,
Presentation
Skills: he can
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią zabierać głos w dyskusji, przygotowywać prezentację i pracę dyplomową, które będą analizą wybranych aspektów współczesnej kultury. KLT1A_U03, KLT1A_U13 Activity during classes,
Presentation
M_U002 Potrafi wyszukiwać, selekcjonować i umiejętnie wykorzystywać dostępne źródła właściwe dla dyscypliny kulturoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem fantastyki. KLT1A_U02, KLT1A_U16 Activity during classes,
Presentation
M_U003 Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. KLT1A_U13 Activity during classes,
Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współcześnie w tworzeniu kultury w kontekście badań nad fantastyką. KLT1A_W11 Activity during classes,
Presentation
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo i zna wlaściwą dla nich terminologię. KLT1A_W01, KLT1A_W03 Activity during classes,
Presentation
M_W003 Zna podstawowe zasady prawne i etyczne dotyczace prawa autorskiego i ochrony wlasności intelektualnej. KLT1A_W21 Activity during classes,
Presentation
M_W004 Posiada wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki tworzących kulturoznawstwo oraz zna ich najważniejsze oraz najnowsze osiągnięcia teoretyczne badawcze, interpretacyjne i metodologiczne. KLT1A_W01, KLT1A_W06 Activity during classes,
Presentation
M_W005 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat roli jednostki w strukturze społecznej, zachodzących współcześnie przemian społecznych i znaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. KLT1A_W16, KLT1A_W17 Activity during classes,
Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Organizuje własną pracę i ocenia stopień jej zaawansowania. - - - - - - - - - - -
M_K002 Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze na poziomie podstawowym. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią zabierać głos w dyskusji, przygotowywać prezentację i pracę dyplomową, które będą analizą wybranych aspektów współczesnej kultury. - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wyszukiwać, selekcjonować i umiejętnie wykorzystywać dostępne źródła właściwe dla dyscypliny kulturoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem fantastyki. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współcześnie w tworzeniu kultury w kontekście badań nad fantastyką. - - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo i zna wlaściwą dla nich terminologię. - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna podstawowe zasady prawne i etyczne dotyczace prawa autorskiego i ochrony wlasności intelektualnej. - - - - - + - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki tworzących kulturoznawstwo oraz zna ich najważniejsze oraz najnowsze osiągnięcia teoretyczne badawcze, interpretacyjne i metodologiczne. - - - - - + - - - - -
M_W005 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat roli jednostki w strukturze społecznej, zachodzących współcześnie przemian społecznych i znaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 352 h
Module ECTS credits 14 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 56 h
Realization of independently performed tasks 261 h
Contact hours 5 h
Module content
Seminar classes (30h):

Żywiołowy rozwój fantastyki w kulturze współczesnej wskazuje na doniosłe znaczenie tego zjawiska. Elementy fantastyki pojawiają się zarówno w popkulturze, w przestrzeni gier, mają one swoje miejsce również w dziełach kultury wysokiej. Celem zajęć jest możliwie wszechstronna analiza tych wątków w kontekście ich źródeł.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia seminarium (VI semestr) jest udział w azjaeciach i sytematyczna praca nad pracą dyplomową oraz przygotowanie pracy dyplomowej.
II i III termin zakres i forma zaliczenia pozostaje bez zmian.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

100% ocena pracy dyplomowej

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, studentka wyrównuje zaległości powstałe wskutek nieobecności w zakresie, formie i czasie ustalonym z osobą prowadzącą zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

-student musi mieć zaliczone seminarium z V semestru

Recommended literature and teaching resources:

R. Barthes, Mitologie, Warszawa 2008
M. Klik, Teorie mitu, Warszawa 2016
C. S. Lewis, Odrzucony obraz, Kraków 2008
T. Z. Majkowski, W cieniu białego drzewa, Kraków 2013
J. R. R. Tolkien, Potwory i krytycy i inne eseje, Poznań 2000

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

- The Theosophic Interpretation of Lilla Weneda by Juliusz Słowacki, w: Imaginatio, Światło i Ciemność, t. 8, red. M. Rzeczycka, A. Świerzowska, I. Trzcińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, s. 89-112
- The Boundaries of Mythology. An Introduction to the Research, “The Polish Journal of the Arts and Culture” 15 (3/2015), Mythologies of popular culture, red. I. Trzcińska, K. Bajka, s. 143-154
- Opowieść o ciemności. Przestrzeń inicjacji w literaturze fantastycznej, w: Ciemność i Światło, red. K. Rutecka, K. Arciszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, t. 6, s. 39-5
- Wyobrażenie Innego w procesie symbolizacji, „Pecularity of Man”, nr 20, 2014, s. 385-396

Additional information:

-