Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 72/2019 z dnia 29-05-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Basic modules for specialty

12
 
AMAT-2-102-MO-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-2-103-MO-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-

Obligatory basic modules

6
 
AMAT-2-101-MO-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Elective block: Język obcy

2
 
Expand/collapse content
AMAT-2-104-MO-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Elective block: Individually chosen modules from the following groups: G1_MOiK, G2 or seminars from the following groups: S1_MOiK, S2 (sem. I)


The rules for selecting groups/modules:
#________________________________________________

  • Student indywidualnie wybiera moduły zajęć do realizacji spośród grup:

- G1_MOiK, która zawiera przedmioty obieralne specyficzne dla specjalności. Do ukończenia studiów ze specjalnością MOiK wymagane jest zaliczenie takiej liczby przedmiotów z tej grupy aby łącznie uzyskać przynajmniej 14 ECTS w ciągu czterech semestrów studiów. Za zgodą opiekuna specjalności w ramach tej grupy można zaliczyć przedmiot prowadzony na wydziale przez profesora wizytującego.

-G2, zawierająca wszystkie moduły zajęć będące w ofercie Wydziału Matematyki Stosowanej. Za zgodą dziekana i opiekuna specjalności w ramach tej grupy można zaliczać także przedmioty spoza WMS.

-S1_MOiK – Grupę S1_MOiK stanowią seminaria specyficzne dla specjalności. Z tej grupy należy zaliczyć w dowolnych semestrach przynajmniej 2 seminaria dające łącznie przynajmniej 4 ECTS.

-S2 -Grupę S2 stanowią wszystkie seminaria w ofercie WMS, w tym, za zgodą profesora odpowiedzialnego studenci mogą zaliczać seminarium uczestnicząc w seminariach pracowniczych. Podczas studiów należy zaliczyć przynajmniej 4 seminaria za łącznie 8 ECTS.

#_______________________________________________

  • Program studiów dla specjalności MOiK stanowią:

przedmioty kierunkowe dla specjalności (40 ECTS),

oryginalne przedmioty obieralne dla specjalności – G1_MOiK (do wyboru 14 ECTS),

oryginalne seminaria S1_MOiK (do wyboru 4 ECTS).

Łącznie 58 ECTS za zaliczenie modułów zajęć charakterystycznych dla specjalności, w tym 50 ECTS za zaliczenie modułów zajęć nie powtarzających się w innych specjalnościach.

Wspólne moduły zajęć z zakresu podstawowego dla kierunku matematyka – 14 ECTS.

Przedmioty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz język obcy – 7 ECTS.

Pozostałe 21 ECTS student realizuje poprzez dowolne moduły zajęć z oferty WMS oraz inne moduły umieszczając je w indywidualnym planie studiów przygotowanym z uwzględnieniem następujących zasad.

#________________________________________________

  • Zasady konstrukcji indywidualnego planu studiów dla II stopnia na kierunku matematyka:

1) Program studiów II stopnia dla kierunku matematyka jest zróżnicowany poprzez specjalności eksponujące współczesne zastosowania matematyki. Wydział proponuje 6 specjalności do wyboru przez studenta oraz możliwość elastycznego kształtowania planu studiów w ramach danej specjalności.

2) W indywidualnym planie studiów dopuszcza się możliwość przesunięcia dowolnych modułów zajęć i odpowiadających im punktów ECTS między semestrami, pod warunkiem, że możliwości organizacyjne Wydziału Matematyki Stosowanej na to pozwalają oraz jeśli modyfikacja lepiej odpowiada potrzebom studenta.
Rozmieszczenie modułów w prezentowanych planach studiów dla poszczególnych specjalności w systemie Syllabus AGH ma o charakter przykładowy.

3) W indywidualnym planie studiów liczba ECTS dla semestru nie może być mniejsza od 27 i nie może być mniejsza od 60 dla całego roku. Możliwe jest uzyskanie punktów ECTS awansem w semestrach wcześniejszych. Sumaryczną liczbę godzin zajęć i ECTS dla czterech semestrów podaną w planach studiów dla poszczególnych specjalności należy traktować jako minimalną.

4) W przypadku gdy moduł zajęć (przedmiot) został przez studenta zaliczony na studiach pierwszego stopnia, wówczas aby uzyskać wymaganą liczbę ECTS potrzebną do zaliczenia semestru (ukończenia studiów, zrealizowania specjalności) należy zaliczyć inny moduł / moduły zajęć z oferty wydziału lub spoza wydziału, zaakceptowany przez opiekuna specjalności.

5) Program studiów musi zawierać przynajmniej jeden spośród poniższych zestawów przedmiotów obejmujących tzw. zakresy treści kierunkowych:
K1- równania różniczkowe:
i) równania fizyki matematycznej I,
ii) równania fizyki matematycznej II,
iii) metody numeryczne równań różniczkowych zwyczajnych;
K2 – geometria i topologia:
i) geometria różniczkowa,
ii) topologia II;
K3 – metody stochastyczne i statystyka matematyczna:
i) rachunek prawdopodobieństwa lub procesy stochastyczne,
ii) statystyka matematyczna;
K4 – matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki:
i) teoria grafów,
ii) złożoność obliczeniowa,
iii) programowanie dyskretne,
iv) grafy i sieci
K5 – metody numeryczne:
i) analiza numeryczna,
ii) metody numeryczne równań różniczkowych zwyczajnych,
iii) metody numeryczne równań różniczkowych cząstkowych,
iv) metody obliczeniowe i ich komputerowa realizacja;

6) Indywidualny plan studiów akceptuje opiekun specjalności, natomiast na dokonywanie zmian w indywidualnym planie studiów i semestralnych planach studiów, w ramach programu studiów, muszą wyrazić zgodę opiekun specjalności i dziekan.

7) Zasady zawarte w punktach 1) -6) mają na celu umożliwić studentowi rozwijanie indywidualnych zainteresowań poprzez wykorzystanie bogatej oferty edukacyjnej na Wydziale Matematyki Stosowanej lub skorzystanie z innych niepowtarzalnych możliwości takich jak zaliczenie modułów zajęć prowadzonych okazyjnie przez profesorów wizytujących, zaplanowanie semestru studiów poza AGH (np. w ramach ERASMUS, MOST, MOSTECH, itp.), studia na drugim kierunku, lub zdobycie doświadczenia zawodowego podczas studiów.

8) W indywidualnym planie studiów powinno znajdować przynajmniej 12 egzaminów (nie licząc egzaminu z języka obcego i przedmiotów z nauk humanistycznych i społecznych). Moduły obowiązkowe mają wskazany sposób zaliczenia. O zdawaniu egzaminu z przedmiotu obieralnego może zdecydować student, po uzgodnieniu z opiekunem specjalności, z zachowaniem następujących zasad :

a) wykład bez ćwiczeń musi się kończyć egzaminem;
b) jeśli moduł zajęć zawiera wykład/konwersatorium oraz ćwiczenia audytoryjne/laboratoryjne, to o umieszczeniu w panie studiów egzaminu decyduje student i generalnie stosuje się przelicznik: 15 godz. zajęć = 1 punkt ECTS, egzamin = 2 punkty ECTS;
c) wersja modułu zajęć z egzaminem lub bez egzaminu musi znajdować się w systemie Syllabus AGH (dla dowolnej specjalności);
d) jeśli zaliczenie zajęć obowiązkowych w planie studiów dla danej specjalności nie wskazuje egzaminu, ale w systemie Syllabus AGH dla kierunku matematyka i dla odpowiedniego rocznika istnieje wersja zaliczenia modułu z egzaminem, student może z tego skorzystać uzyskując dodatkowo 2 ECTS za zaliczenie modułu. Podobnie można skorzystać z dodatkowych ćwiczeń do wykładu i otrzymać dodatkowo punkty ECTS według przelicznika.

9) Każdy student ma obowiązek zaliczyć w trakcie studiów drugiego stopnia przynajmniej jeden przedmiot obcojęzyczny (min 3 ECTS). Nie można wybierać tego samego przedmiotu w języku polskim i języku obcym.

10) Przedmioty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych: wykład z oferty Wydziału Humanistycznego lub Wydziału Zarządzania z drugiego semestru i przedmiot humanistyczny (np. Historia Matematyki) z czwartego semestru, mogą być zaliczone w dowolnych semestrach.

11) Ćwiczenia, laboratoria, seminaria i konwersatoria mają stanowić co najmniej 50% łącznej liczby zajęć.

12) Studenci III roku WMS, w terminie do 15 kwietnia, składają w dziekanacie indywidualne plany studiów podpisane przez opiekunów specjalności. Pozostałe osoby przyjęte na studia drugiego stopnia składają swoje plany studiów niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji.

#________________________________________________

  • Minimalna liczba godzin zajęć w I semestrze studiów dla tej grupy przedmiotów wynosi 120 godz., minimalna liczba ECTS – 10.
10
 

Elective block: G1_MOiK - winter semester

 
AMAT-2-105-MO-s 0 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-2-106-MO-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 4
+
AMAT-2-107-MO-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
AMAT-2-108-MO-s 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
+

Elective block: G1_MOiK - winter semester

 
AMAT-2-109-MO-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMAT-2-110-MO-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Basic modules for specialty

18
 
AMAT-2-201-MO-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-2-202-MO-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-2-203-MO-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Obligatory basic modules

8
 
AMAT-2-204-MO-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
AMAT-2-205-MO-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+

Elective block: Module of social sciences


The rules for selecting groups/modules: Przedmiot z oferty Wydziału Humanistycznego

2
 
Expand/collapse content
AMAT-2-206-MO-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
AMAT-2-221-MO-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Individually chosen modules from the following groups: G1_MOiK, G2 or seminars from the following groups: S1_MOiK, S2.


The rules for selecting groups/modules: #________________________________________________

  • Student indywidualnie wybiera moduły zajęć do realizacji spośród grup:

- G1_MOiK, która zawiera przedmioty obieralne specyficzne dla specjalności. Do ukończenia studiów ze specjalnością MOiK wymagane jest zaliczenie takiej liczby przedmiotów z tej grupy aby łącznie uzyskać przynajmniej 14 ECTS w ciągu czterech semestrów studiów. Za zgodą opiekuna specjalności w ramach tej grupy można zaliczyć przedmiot prowadzony na wydziale przez profesora wizytującego.

-G2, zawierająca wszystkie moduły zajęć będące w ofercie Wydziału Matematyki Stosowanej. Za zgodą dziekana i opiekuna specjalności w ramach tej grupy można zaliczać także przedmioty spoza WMS.

-S1_MOiK – Grupę S1_MOiK stanowią seminaria specyficzne dla specjalności. Z tej grupy należy zaliczyć w dowolnych semestrach przynajmniej 2 seminaria dające łącznie przynajmniej 4 ECTS.

-S2 -Grupę S2 stanowią wszystkie seminaria w ofercie WMS, w tym za zgodą profesora odpowiedzialnego studenci mogą zaliczać seminarium uczestnicząc w seminariach pracowniczych. Podczas studiów należy zaliczyć przynajmniej 4 seminaria za łącznie 8 ECTS.

#_______________________________________________

  • Minimalna liczba godzin zajęć w II semestrze studiów dla tej grupy przedmiotów wynosi 30 godz., minimalna liczba ECTS – 2.
2
 

Elective block: G1_MOiK - summer semester

 
AMAT-2-207-MO-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
AMAT-2-209-MO-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 4
+
AMAT-2-211-MO-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 60 6
+

Elective block: S1_MOiK - summer semester

 
AMAT-2-208-MO-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Basic modules for specialty

8
 
AMAT-2-301-MO-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMAT-2-302-MO-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
AMAT-2-303-MO-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 4
+

Elective block: Individually chosen modules from the following groups: G1_MOiK, G2 or seminars from the following groups: S1_MOiK, S2. (Sem.III)


The rules for selecting groups/modules:
Minimalna liczba godzin zajęć w III semestrze studiów dla tej grupy przedmiotów wynosi 210 godz., minimalna liczba ECTS – 22.

22
 
Expand/collapse content
AMAT-2-304-MO-s 0 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-2-305-MO-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 4
+
AMAT-2-306-MO-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
AMAT-2-307-MO-s 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
+
AMAT-2-308-MO-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMAT-2-309-MO-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Basic modules for specialty

2
 
AMAT-2-405-MO-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Individually chosen modules from the following groups: G1_MOiK, G2 or seminars from the following groups: S1_MOiK, S2.


The rules for selecting groups/modules:

Minimalna liczba godzin zajęć w IV semestrze studiów dla tej grupy przedmiotów wynosi 60 godz., minimalna liczba ECTS – 5.

5
 
Expand/collapse content
AMAT-2-401-MO-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
AMAT-2-404-MO-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Praca dyplomowa (magisterska)

20
 
Expand/collapse content
AMAT-2-403-MO-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 20
+

Elective block: Przedmiot humanistyczny


The rules for selecting groups/modules: Można wybrać wykład Historia matematyki prowadzony na WMS lub przedmiot z oferty Wydziału Humanistycznego.

3
 
Expand/collapse content
AMAT-2-402-MO-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Elective block: G2 - summer semester - MODULES IN THE SUMMER SEMESTER


The rules for selecting groups/modules: Grupę G2 stanowią wszystkie moduły zajęć będące w ofercie Wydziału Matematyki Stosowanej. Student realizujący dowolną specjalność może skorzystać z pełnej oferty edukacyjnej wydziału.

Za zgodą dziekana i opiekuna specjalności w ramach tej grupy można zaliczać także przedmioty spoza WMS.

Moduły zajęć podzielone są dwie grupy modułów zajęć: G2 -semestr zimowy oraz G2 – semestr letni.

W poniższym zestawieniu uwzględniamy tylko moduły zajęć nie przypisane do żadnej specjalności.

 
AMAT-2-016-MO-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
AMAT-2-017-MO-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-2-018-MO-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-2-019-MO-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
AMAT-2-020-MO-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-2-021-MO-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-2-022-MO-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
AMAT-2-023-MO-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
AMAT-2-024-MO-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
AMAT-2-025-MO-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-2-026-MO-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-2-027-MO-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
AMAT-2-039-MO-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
AMAT-2-040-MO-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-2-041-MO-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Elective block: G2 - winter semester - MODULES IN THE WINTER SEMESTER


The rules for selecting groups/modules: Grupę G2 stanowią wszystkie moduły zajęć będące w ofercie Wydziału Matematyki Stosowanej. Student realizujący dowolną specjalność może skorzystać z pełnej oferty edukacyjnej wydziału.

Za zgodą dziekana i opiekuna specjalności w ramach tej grupy można zaliczać także przedmioty spoza WMS.

Moduły zajęć podzielone są dwie grupy modułów zajęć: G2 -semestr zimowy oraz G2 – semestr letni.

W poniższym zestawieniu uwzględniamy tylko moduły zajęć nie przypisane do żadnej specjalności.

 
AMAT-2-002-MO-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
AMAT-2-003-MO-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
AMAT-2-004-MO-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
AMAT-2-005-MO-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
AMAT-2-006-MO-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
AMAT-2-007-MO-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
AMAT-2-008-MO-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
AMAT-2-009-MO-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-2-010-MO-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
AMAT-2-011-MO-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-2-012-MO-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
AMAT-2-013-MO-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-2-014-MO-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-2-015-MO-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
AMAT-2-034-MO-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
AMAT-2-042-MO-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Elective block: S2 - winter semester - Seminars in the winter semester


The rules for selecting groups/modules: Grupę S2 stanowią wszystkie seminaria w ofercie WMS, w tym za zgodą profesora odpowiedzialnego studenci mogą zaliczać seminarium uczestnicząc w seminariach pracowniczych. Podczas studiów należy zaliczyć 4 seminaria z S1+ S2 za łącznie 8ECTS.

 
AMAT-2-028-MO-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMAT-2-029-MO-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMAT-2-030-MO-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMAT-2-031-MO-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMAT-2-032-MO-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMAT-2-033-MO-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMAT-2-035-MO-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMAT-2-043-MO-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: S2- summer semester - Seminars in the summer semester


The rules for selecting groups/modules: Grupę S2 stanowią wszystkie seminaria w ofercie WMS, w tym za zgodą profesora odpowiedzialnego studenci mogą zaliczać seminarium uczestnicząc w seminariach pracowniczych. Podczas studiów należy zaliczyć 4 seminaria z S1+ S2 za łącznie 8ECTS.

 
AMAT-2-036-MO-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMAT-2-037-MO-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMAT-2-038-MO-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMAT-2-044-MO-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 3576