Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Metody numeryczne równań różniczkowych 2
Course of study:
2019/2020
Code:
AMAT-2-044-MO-s
Faculty of:
Applied Mathematics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Computational Mathematics
Field of study:
Mathematics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Bożek Bogusław (bozek@agh.edu.pl)
Module summary

Zasadniczym celem seminarium jest referowanie aktualnych publikacji i fragmentów książek poświęconych różnym metodom numerycznym rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie konieczność korzystania z literatury matematycznej przy prezentacji zagadnień matematycznych MAT2A_K02 Involvement in teamwork
M_K002 Potrafi pracować zespołowo MAT2A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Umie poprawnie stosować zasady logiki matematycznej przy prezentacji zagadnień matematycznych MAT2A_U02 Scientific paper
M_U002 Potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i piśmie, przedstawić poprawne rozumowanie matematyczne, formułować twierdzenia i definicje MAT2A_U02 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę na temat zasad poprawnego formułowania definicji i twierdzeń matematycznych oraz zasad poprawnej prezentacji dowodów matematycznych MAT2A_W01 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie konieczność korzystania z literatury matematycznej przy prezentacji zagadnień matematycznych - - - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi pracować zespołowo - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie poprawnie stosować zasady logiki matematycznej przy prezentacji zagadnień matematycznych - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i piśmie, przedstawić poprawne rozumowanie matematyczne, formułować twierdzenia i definicje - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę na temat zasad poprawnego formułowania definicji i twierdzeń matematycznych oraz zasad poprawnej prezentacji dowodów matematycznych - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 3 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Contact hours 2 h
Module content
Seminar classes (30h):

Zasadniczym celem seminarium jest referowanie aktualnych publikacji i fragmentów książek poświęconych różnym metodom numerycznym rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych.
Na pierwszych zajęciach prowadzący proponuje kilka możliwych do zreferowania publikacji i fragmentów książek omawiając każdą z propozycji. Ustalana jest kolejność referentów. Studenci w ciągu dwóch, trzech dni dokonują wyboru pozycji, które będą referowane na zajęciach.
Student jest zobowiązany napisać zwięzłe streszczenie swojego referatu.
Obowiązuje zasada, że koniec poprzedniego referatu jest początkiem kolejnego.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Oceniana jest aktywność na seminarium, jakość wygłoszonych referatów, pisemne sprawozdania z wygłoszonych referatów.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa OK jest oceną z aktywności na zajęciach OZ.
OK = OZ

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student musi samodzielnie rozpracować i zrozumieć zreferowane w trakcie Jego nieobecności fragmenty publikacji, czy książek.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Bożek B., Lewenstam A., Tkacz-Śmiech K., Danielewski M., Electrochemistry of symmetrical ion channel: a three-dimensional Nernst-Planck-Poisson model, ECS Transactions, The Electrochemical Society ; ISSN 1938-5862. – 2014 vol. 61 iss. 15, pp. 11-20.

2. Bożek B., Danielewski M., Tkacz-Śmiech K., Zajusz M., Interdiffusion: compatibility of Darken and Onsager formalisms, Materials Science and Technology; ISSN 0267-0836. – 2015 vol. 31 no. 13B spec. iss. Applications of irreversible thermodynamics in metallurgy and materials science, pp. 1633-1641.

3. Danielewski M., Gusak A., Bożek B., Zajusz M., Model of diffusive interaction between two-phase alloys with explicit fine-tuning of the morphology evolution, Acta Materialia 108 (2016) 68-84.

4. Tkacz-Śmiech K., Danielewski M., Bożek B., Berent K., Zientara D., Zajusz M., Diffusive interaction between Ni-Cr-Al alloys, Metallurgical and Material Transactions. A, Physical Metallurgy and Materials; ISNN 1073-5623. – 2017 vol. 48 iss. 5, pp. 2633 – 2642, Online: 2017-03-09.

5. Sapa L., Bożek B., Danielewski M., Weak solutions to interdiffusion models with Vegard rule, AIP Conference Proceedings 1926, 020039 (2018).

6. Sapa L., Bożek B., Danielewski M., Existence, uniqueness and properties of global weak solutions to interdiffusion with Vegard rule, Topological Methods in Nonlinear Analysis, Vol. 52, No. 2, 2018, pp. 423 — 448.

7. Bożek B., Sapa L., Danielewski M., Difference methods to one and multidimensional interdiffusion models with Vegard rule, Mathematical Modelling and Analysis, Vol. 24, Iss. 2, pp. 276 — 296, 2019.

Additional information:

None