Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Life Insurance Mathematics
Course of study:
2019/2020
Code:
AMAT-2-108-MU-s
Faculty of:
Applied Mathematics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Insurance Mathematics
Field of study:
Mathematics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Kacewicz Bolesław (kacewicz@agh.edu.pl)
Module summary

Seminarium jest wybierane zgodnie z zainteresowaniami, rozszerza wiedzę teoretyczną lub zastosowania, zapoznaje z fachową literaturą.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej MAT2A_K05 Activity during classes,
Presentation
M_K002 rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie MAT2A_K04 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi konstruować modele matematyczne wykorzystywane w zaawansowanych zastosowaniach matematyki MAT2A_U16 Activity during classes,
Presentation
M_U002 Potrafi określić swoje zainteresowania i je rozwijać MAT2A_K03, MAT2A_U15, MAT2A_U02 Activity during classes,
Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna powiązania zagadnień aktuarialnych z innymi działami matematyki stosowanej MAT2A_W07 Activity during classes,
Presentation
M_W002 Zna podstawy modelowania stochastycznego w matematyce aktuarialnej MAT2A_W09 Activity during classes,
Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej - - - - - + - - - - -
M_K002 rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi konstruować modele matematyczne wykorzystywane w zaawansowanych zastosowaniach matematyki - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi określić swoje zainteresowania i je rozwijać - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna powiązania zagadnień aktuarialnych z innymi działami matematyki stosowanej - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna podstawy modelowania stochastycznego w matematyce aktuarialnej - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 28 h
Contact hours 2 h
Module content
Seminar classes (30h):

1. Wielorakie szkodowości – model probabilistyczny, intensywność szkodowości, model dla pojedynczej szkodowości,

2. Wielorakie szkodowości cd. – związki między modelami dla wielorakich/pojedynczych szkodowości, jednostajny rozkład w roku dla wielorakich szkodowości, tablice wielorakich szkodowości, przykłady, jednorazowe składki netto

3. Elementy teorii populacji – diagram Lexisa, przykłady

4. Elementy teorii populacji cd.- populacje stacjonarne i stabilne, przykłady, zastosowania aktuarialne,elementy dynamiki populacji

5. Obliczanie funkcji dla funduszy emerytalnych – obliczanie składek, obliczanie świadczeń związanych w wysługą lat

6. Obliczanie funkcji dla funduszy emerytalnych cd. – obliczanie świadczeń z tytułu inwalidztwa, obliczanie świadczeń w wypadku wycofania się z funduszu

7. Teoria funduszy emerytalnych 1 – plany o ustalonych świadczeniach, terminal funding, narastanie zobowiązań funduszu

8. Teoria funduszy emerytalnych 2 – podstawowe funkcje dla aktywnych członków, świadczenia, stopa kosztu normalnego, narosłe zobowiązania, wartość przyszłych kosztów normalnych, zależności między nimi

9. Teoria funduszy emerytalnych 3 – metody kosztów indywidualnych i grupowych, , funkcje dla nieaktywnych członków funduszu, przykłady

10. Teoria funduszy emerytalnych 4 – porównanie różnych funkcji narastania

11. Specjalne renty i ubezpieczenia – różne świadczenia w formie renty (np. zwrot składki), ubezpieczenia rodzinne, ubezpieczenia związane z wypłatą rezerwy

12. Specjalne renty i ubezpieczenia cd – zmienne świadczenia biorące pod uwagę zwrot z inwestycji (różne wersje), przykłady, świadczenia związane z inwalidztwem, świadczenia związane z zawieszeniem składki

13. Metody graduacji – graduacja metodą Whittakera

14. Metody graduacji cd – graduacja za pomocą funkcji jądrowych

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obowiązkowe wygłoszenie referatu.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie indywidualnego referatu i aktywności na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagany wykład i ćwiczenia Matematyka ubezpieczeń na życie

Recommended literature and teaching resources:

1. H.U. Gerber, Life Insurance Mathematics, Springer Verlag, 1990.

2. N.L. Bowers et al, Actuarial Mathematics, The Society of Actuaries, 1986.

3. M. Skałba, Ubezpieczenia na Życie, WNT, 1999.

4. B. Błaszczyszyn, T. Rolski, Podstawy Matematyki Ubezpieczeń na Życie, WNT, 2004.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None