Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Selected Problems of the Matrix Theory
Course of study:
2019/2020
Code:
AMAT-2-411-MU-s
Faculty of:
Applied Mathematics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Insurance Mathematics
Field of study:
Mathematics
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. Białas Stanisław (bialas@wms.mat.agh.edu.pl)
Module summary

Seminarium częściowo zapewnia studentowi udział w badaniach.
Seminarium jest wybierane zgodnie z zainteresowaniami, rozszerza wiedzę teoretyczną lub zastosowania, zapoznaje z fachową literaturą.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 student posługuje się specjalistyczną literaturą w języku polskim i angielskim MAT2A_K06, MAT2A_U22, MAT2A_K05 Activity during classes,
Scientific paper
M_K002 Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób. MAT2A_K04 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 student ma pogłębioną wiedzę z algebry liniowej, w szczególności zna ważne z punktu widzenia zastosowań klasy macierzy MAT2A_W01, MAT2A_W03 Activity during classes,
Scientific paper
M_W002 student zna algorytmy obliczeniowe służące do lokalizacji wartości własnych pewnych klas macierzy i zer wielomianów MAT2A_U19, MAT2A_U10, MAT2A_W10, MAT2A_W08 Activity during classes,
Scientific paper
M_W003 student zna przykłady zastosowań rachunku macierzowego w naukach technicznych (mechanika, automatyka) MAT2A_W11, MAT2A_U10 Activity during classes,
Scientific paper
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 student posługuje się specjalistyczną literaturą w języku polskim i angielskim - - - - - + - - - - -
M_K002 Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 student ma pogłębioną wiedzę z algebry liniowej, w szczególności zna ważne z punktu widzenia zastosowań klasy macierzy - - - - - + - - - - -
M_W002 student zna algorytmy obliczeniowe służące do lokalizacji wartości własnych pewnych klas macierzy i zer wielomianów - - - - - + - - - - -
M_W003 student zna przykłady zastosowań rachunku macierzowego w naukach technicznych (mechanika, automatyka) - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 25 h
Contact hours 2 h
Module content
Seminar classes (30h):

Tematyka seminarium „Wybrane problemy teorii macierzy” dotyczy wybranych problemów rozkładu wartości własnych macierzy i zer wielomianów.

W szczególności referowane są prace dotyczące praktycznych algorytmów obliczeniowych do badania lokalizacji wartości własnych macierzy i zer wielomianów w dolnej półpłaszczyźnie, sektorze, kole jednostkowym itp. Rozważane są algorytmy dotyczące pojedynczych macierzy i wielomianów oraz ich zbiorów: wielomiany przedziałowe, kombinacje wypukłe wielomianów i macierzy. Problematyka ta ma ścisły związek z naukami technicznymi: mechanika, automatyka.

Referowane są również prace omawiające własności wybranych macierzy: M i P-macierze, macierze normalne, przemienne itp.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Referat, aktywność na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Literatura:
Monografie:

1) R.A. Horn, C.P. Johanson, Matrix Analysis, Cambridge University Press, 1990

2) E.I. Jury, Inners and Stability of Dynamic Systems, Wiley, New York, 1974

3) S. Białas, Odporna stabilność wielomianów I macierzy, Wyd. AGH, Kraków, 2002

Czasopisma:
Linear Algebra and its Applications, Linear and Multilinear Algebra, IEEE Trans. on Automatic Control, Automatica

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

S. Białas, Odporna stabilność wielomianów i macierzy, Wyd. AGH, Kraków, 2002

Additional information:

None